Zechariah 13

1ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם—לחטאת ולנדה
2והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ
3והיה כי ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו
4והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו—בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש
5ואמר לא נביא אנכי  איש עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי
6ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי  {פ}

7חרב עורי על רעי ועל גבר עמיתי—נאם יהוה צבאות הך את הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על הצערים
8והיה בכל הארץ נאם יהוה פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה
9והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו—אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי  {פ}

Copyright information for Alep