Zechariah 3

1ויראני את יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על ימינו לשטנו
2ויאמר יהוה אל השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש
3ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך
4ויען ויאמר אל העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות
5ואמר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד
6ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר
7כה אמר יהוה צבאות אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמר וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמר את חצרי—ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה
8שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך—כי אנשי מופת המה  כי הנני מביא את עבדי צמח
9כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע—על אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי את עון הארץ ההיא ביום אחד
10ביום ההוא נאם יהוה צבאות תקראו איש לרעהו—אל תחת גפן ואל תחת תאנה

Copyright information for Alep