Zechariah 5

1ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה
2ויאמר אלי מה אתה ראה ואמר אני ראה מגלה עפה—ארכה עשרים באמה ורחבה עשר באמה
3ויאמר אלי—זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ  כי כל הגנב מזה כמוה נקה וכל הנשבע מזה כמוה נקה
4הוצאתיה נאם יהוה צבאות ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו
5ויצא המלאך הדבר בי ויאמר אלי—שא נא עיניך וראה מה היוצאת הזאת
6ואמר מה היא ויאמר זאת האיפה היוצאת ויאמר זאת עינם בכל הארץ
7והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה
8ויאמר זאת הרשעה וישלך אתה אל תוך האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה  {ס}

9ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים
10ואמר אל המלאך הדבר בי  אנה המה מולכות את האיפה
11ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על מכנתה  {ס}

Copyright information for Alep