Zechariah 6

1ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחשת
2במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים
3ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמצים
4ואען ואמר אל המלאך הדבר בי  מה אלה אדני
5ויען המלאך ויאמר אלי  אלה ארבע רוחות השמים יוצאות מהתיצב על אדון כל הארץ
6אשר בה הסוסים השחרים יצאים אל ארץ צפון והלבנים יצאו אל אחריהם והברדים—יצאו אל ארץ התימן
7והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ
8ויזעק אתי וידבר אלי לאמר  ראה היוצאים אל ארץ צפון—הניחו את רוחי בארץ צפון  {ס}

9ויהי דבר יהוה אלי לאמר
10לקוח מאת הגולה מחלדי ומאת טוביה ומאת ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יאשיה בן צפניה אשר באו מבבל
11ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בן יהוצדק—הכהן הגדול
12ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר  הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה
13והוא יבנה את היכל יהוה והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם
14והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה—לזכרון בהיכל יהוה
15ורחוקים יבאו ובנו בהיכל יהוה וידעתם כי יהוה צבאות שלחני אליכם והיה אם שמוע תשמעון בקול יהוה אלהיכם  {ס}

Copyright information for Alep