Zechariah 8

1ויהי דבר יהוה צבאות לאמר
2כה אמר יהוה צבאות קנאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קנאתי לה
3כה אמר יהוה שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר יהוה צבאות הר הקדש  {ס}

4כה אמר יהוה צבאות עד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלם ואיש משענתו בידו מרב ימים
5ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה  {ס}

6כה אמר יהוה צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם—גם בעיני יפלא נאם יהוה צבאות  {פ}

7כה אמר יהוה צבאות הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש
8והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים—באמת ובצדקה  {ס}

9כה אמר יהוה צבאות תחזקנה ידיכם השמעים בימים האלה את הדברים האלה—מפי הנביאים אשר ביום יסד בית יהוה צבאות ההיכל להבנות
10כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה וליוצא ולבא אין שלום מן הצר ואשלח את כל האדם איש ברעהו
11ועתה לא כימים הראשנים אני לשארית העם הזה—נאם יהוה צבאות
12כי זרע השלום הגפן תתן פריה והארץ תתן את יבולה והשמים יתנו טלם והנחלתי את שארית העם הזה—את כל אלה
13והיה כאשר הייתם קללה בגוים בית יהודה ובית ישראל—כן אושיע אתכם והייתם ברכה  אל תיראו תחזקנה ידיכם  {ס}

14כי כה אמר יהוה צבאות כאשר זממתי להרע לכם בהקציף אבתיכם אתי אמר יהוה צבאות ולא נחמתי
15כן שבתי זממתי בימים האלה להיטיב את ירושלם ואת בית יהודה  אל תיראו
16אלה הדברים אשר תעשו  דברו אמת איש את רעהו—אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
17ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם ושבעת שקר אל תאהבו  כי את כל אלה אשר שנאתי נאם יהוה  {ס}

18ויהי דבר יהוה צבאות אלי לאמר
19כה אמר יהוה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו  {פ}

20כה אמר יהוה צבאות  עד אשר יבאו עמים וישבי ערים רבות
21והלכו יושבי אחת אל אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את פני יהוה ולבקש את יהוה צבאות אלכה גם אני
22ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את יהוה צבאות בירושלם ולחלות את פני יהוה  {ס}

23כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם—כי שמענו אלהים עמכם  {ס}

Copyright information for Alep