Zephaniah 1

1דבר יהוה אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה—בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה
2אסף אסף כל מעל פני האדמה—נאם יהוה
3אסף אדם ובהמה אסף עוף השמים ודגי הים והמכשלות את הרשעים והכרתי את האדם מעל פני האדמה—נאם יהוה
4ונטיתי ידי על יהודה ועל כל יושבי ירושלם והכרתי מן המקום הזה את שאר הבעל—את שם הכמרים עם הכהנים
5ואת המשתחוים על הגגות לצבא השמים ואת המשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם
6ואת הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא בקשו את יהוה ולא דרשהו
7הס מפני אדני יהוה  כי קרוב יום יהוה כי הכין יהוה זבח הקדיש קראיו
8והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על השרים ועל בני המלך—ועל כל הלבשים מלבוש נכרי
9ופקדתי על כל הדולג על המפתן—ביום ההוא  הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה
10והיה ביום ההוא נאם יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן המשנה ושבר גדול מהגבעות
11הילילו ישבי המכתש  כי נדמה כל עם כנען נכרתו כל נטילי כסף  {ס}

12והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ופקדתי על האנשים הקפאים על שמריהם האמרים בלבבם לא ייטיב יהוה ולא ירע
13והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את יינם
14קרוב יום יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור
15יום עברה היום ההוא  יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל
16יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות
17והצרתי לאדם והלכו כעורים—כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים
18גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ  כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ  {ס}

Copyright information for Alep