Zephaniah 3

1הוי מראה ונגאלה—העיר היונה
2לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל אלהיה לא קרבה
3שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר
4נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו קדש חמסו תורה
5יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת
6הכרתי גוים נשמו פנותם—החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב
7אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם
8לכן חכו לי נאם יהוה ליום קומי לעד  כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי—כי באש קנאתי תאכל כל הארץ
9כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד
10מעבר לנהרי כוש—עתרי בת פוצי יובלון מנחתי
11ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי  כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי
12והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה
13שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית  כי המה ירעו ורבצו ואין מחריד  {פ}

14רני בת ציון—הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם
15הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד  {פ}

16ביום ההוא יאמר לירושלם אל תיראי  ציון אל ירפו ידיך
17יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו—יגיל עליך ברנה
18נוגי ממועד אספתי ממך היו—משאת עליה חרפה
19הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם
20בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם  כי אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר יהוה  {ש}

Copyright information for Alep