1 Corinthians 13

Oetuanamivo ijare ire boeje asidiaema ijene

1Na vierafe naka uri ire sumiki rena e boeje ro anera ijiebuo isama ije fiena kuaenokiro vierafe. Rove na naebe una kairafa gue oetuakuva ije isama binobino na kuaekiro vierafevo ije fuka ma baki. 2Ro na vierafe naka Godido vua ije fiena una e gue kuariakinu ro ire boeje vierafekinu ro kuke Godido ire sauiki boeje giana vierafe furikiro vierafeke. Rove na naebe una e gue mukoreigia oetuakuva na vierafe ire boeje na rekiro vierafeva ije buka ma baki. Ro kuke na vierafero none na Godi ma vierafevo ije fuka ma darokido na Godi baname isoena kuaga fu uruo mamekanu ije kiaga bu biona una ae bino irekiro na ijiege vierafeke. Rove na naebe kairafa none gue oetuakuva ije naeje naka e ma baki. 3Ro na vierafe naka uri sinuome none boeje karina una e sinuome baki ije ivajia ro kuke naka Godido vua maeje abe kuaenoevo ijadufuo e buka kaniega na baronekiro na ije vierafe. Rove na naebe una e gue mukoreigia oetuakuva ije ire boeje na mukoreigia renoeva ije buka ma buzeme ijiaru.

4Ro iviama ige na una izege no e gue mukoreigia oetuadufuo na ijene kuariako ni fiefo. Amure ije no e binobe nuvuone ise bino rekuva nobe una ije ireobo vierafekiro nome oe vafaena ise buone giana dazeke. Ro kuke noka e vajuki rena e boeje mukoreigia ifejiadufuo. Ro e guebuo sinuome nobe giana oe isema vierafekiro aroekarana ive nuvuone kame ajiaga e gue kame aridufuo. 5Ro no e oetuakuva noka bu mukoreigia aguariakiro nobe uri nuvuosukua vierafenoekinu ro maza bino nobe zienoedufuo. Ro no e oetuakuva nobe uri e ije bu isuibe ire ise bino nuvuone reva ije una vierafenoekiro nome giana totedufuo. 6No e oetuakuva ije e gue bu ire ise bino rekuva nobe giana oemaredufuo. Ro no giaga bu vame maeje kenoevoga ije noka oemaredufuo. 7Ijadufuo no kairafa nuvuone no oetuavo bu ise bino nuvuone rekuva noka faememarena uria bu mukoreigia oetuakinu ifejiadufuo. Ro kuke noka maza boeje e gue ifejiaga bu vame ma ijiaru kenoedufuo.

8Ijadufuo i binobino ije Kavene Akae fu daro muokinu vajuoga no menoevo ije buka ma anuigi. Rove maza abekuma i ije no menoevo ije bu bakireke. Ro ire ije ka anuigi fu maza rade furikuma baki ijeja oetuavo ijene. Kavene ije fu i binobino vajuona kuo, Godido vua maeje abe e kuariakinu e guebuo isama ijia kuaekinu Godido vua maeje abe e gue nijasiano kue. Rove ije boeje maza rade buka bakireke ro oetuavo ije fume ijia navake. 9Rove vierafe nuvuone ije buka ma isesina ijadufuo maza bino no Godido vua ije e kuariavo ije no vua maeje rotire gamia naovo ije kena kuariavo baki. Ro rade Godi fu ire boeje samadukua nijasuoga no una vua fuone maeje rotire ijia naovo ije mukoreigia gia vierafena e kuariadufuo.

11Ijiege ro na uria ame isekube reva ije na ame iseke igege vierafena kenoe. Ro iviama nane urina e maki reva ije none vierafe ije fune ubaere. Ijadufuo na una kuke ame isekube ijiege vierafena kenoevo baki. 12Vame besu ijiege iviama no Godido vame ije nome sibaneke bino giana vierafevo. Ro rade Godi fu ire boeje kena amaeria furikuma ijare no sone ire boeje samadukua vierafedufuo. Na izege fu iviama oe none ije mukoe giena vierafema ijiege nadua na kono ire boeje ijiege giana vierafedufuo.

13Ijadufuo iviama ige Godi fu vierafe noka ire inokubeke ije uria giriesana revadufuo. Amure ije fu vierafe noka fu ma vierafena ifenake. Ro ire be ije fu vierafe noka ire maeje Godi fu nuvuefuo saove gufia reko kuema ije oe vafaena samuakinu karidufuo. Ro ura be ije fu vierafe noka nuvuone mukoreigia oetuanamidufuo. Ro ire inokubeke ijia ire ije ka ma anuigi no abe ni veri vadufuo ijeja noka nuvuone mukoreigia oetuanamidufuo.

Copyright information for `BBB