1 Corinthians 3

Foru fu e Godi ma vierafevo ije bu abe atana guegue revo ije kuriaerema ijene

1Ro kairafano jaeje jaka uria ume igadufuo vame ije kenoeve. Ro kuke jone ja Jesu ma vierafevo ije jaka uria ame isesina igeki. Ijadufuo vua na kuariaeva ije na naebe e ije bu Kavene Akae abena oenoeko bune e damuiki reva igege kuariae 2Ro maza ije na vua kuariaeva ijia na naebe Godido vua mamekanu gue kuariana nijasiae. Ro kuke iviama jaeje jaka uria naebe mani ijadufuo nabe Godido vua mamekanu gue nijasiake. Ijadufuo maeje ja uria e ume igeko bu karinoejo ja ijiege kari. Jaka uria kairafa jone ijene oe isema vierafena madinamikinu karinoeve. Vame ije ja ijiege karina renoevo ije ja E Ireobo ijadufuo e igege renoevo baki. 4Ijadufuo e be fu kuae, Nana Forudo vame ije nuvevono kuae. Ro be fu kuae, Nana e Aforasido vame ijia nuvevono kuae. Ijadufuo ijiege ja karina revo ije jave una e ume igeko bu kevo ja ijiege reve.

5Vame ije ja ijiege vierafena kari Aforasiki no kame e anuigi igege vierafevo ije na vierafe jaka aredufuo. Noeje nome e bino Godido i menoevo. Nome ja ifejana vua fuone maeje abe kuariavo ja fiena ma vierafei. No e besubesu nono E Ireobo ijadufuo i fu vajuema no ijene menoeve. 6Ijiegero na vua be bijana kuariako ni fiefo. Ire uije ovo ije e be fu ude uije daejuma areko be fu kekena samuakinu amaeriaga bu tavuavo. Vame besu ijiege nare ude Godido vua abena ja kuariae ro rade Aforasi fu kekena ifejiamo ja vua ije mukoreigia vierafe. Rove fune Godire korofuo ifejiamo ja vua fuone ijia e damuiki rei. 7Ijadufuo e be fu ude keke zinuivena Godido i meko ro be fu rade keke ifejamo ije buje bu e anuigi baki. Ro fune Godire fuosukua fuka e anuigi ijadufuo fure no ifejuoko nuvuone ma vierafevo ije buka ubaeradiave. 8Ro e ije fu zinuive Godido vua maeje abe kuariamo ijiakiro e ije fu ifejiaga ja vua ije mukoe fievo ije bu Godi besu ijadufuo imeve. E inokiro ije bu besu Godido i medo Godire rade i ijiege bu mevo ijia giakinu vame ma bino buone rejiake. 9Ijadufuo no Aforasiki noeje nono binobino baki ro no besu Godido imejo. Ro jaeje ja juare ije Godi fu samuamo ro kuke ja are ije Godi fu samo ijieki.

E Godi ma vierafevo ije bu Godido are* igeki

Ro kairafano na una vua be bijana kuariako ni fiefo. E boeje ja are Koriniti ijia karina Godi ma vierafevo ije jaeje ja Godido are igeki.
10Ro naeje Godi fuka mukoreigia ifejiena i maeje mie areme izege na are mukoreigia sadufuo ije nijasie. Na Godido i ijene ije ja kariva ijia zinuive mena Godi irere fu Kuraesido* duvado ijia joefuo rema na ije ja kuariae. Ro ije na reva ije na tugie jone ka gikikimana ja ijia bijua karidufuo na ije abe ijia saeva igeki. Na tugie ije abe sa ruakoga e gue bu nuvediena ifejievo ja Godido vua maeje mukoe vierafe. Ro ijiege bu reva ije bu are saeva igeki. Ro e besubesu imeno ije fuka mukoreigia vierafekinu i fuone ije medufuo. 11Ro na vierafe fu erare una tugie ni be abe ijia sakuma baki. Ijadufuo maeje tugie maeje ka gikikimana ije funeka Jesu* Kuraesi fuosukua. 12E bu tugie ije saeva ijadufuo ado ijia are sakuva buka ine gikikimana ijia kena saekina fu maza jiagadogo ijia mani vadufuo. Rove e gue buka ine ise ajuaeki buka migegire tuboredufuo ijia kena are savo. Ijadufuo Godido imejo ije fu vame besu ijiege. E gue bu i mukore menoe ro gue bu i ise ije menoeve. 13Ro maza ije Jesu Kuraesi fu una ruomo ijia e besubesu i nuvuone no menoeva ije bu ijia una samadiredufuo. Ijadufuo maeje maza ije sanaema ijadufuo daro ijare e besubesu i nuvuone no ma ro no ise menoeva ije ke samadirega e bu ijia sone giana vierafedufuo. 14Ro Kuraesi fu guoga e besubesu i nuvuone no menoeva ije no e ije bu ma vierafevo ije ifejiako bu ma vierafejogakuva fu vame ma bino nuvuone rejuoke. 15Ro Kuraesi fu guoga e be erare fu naebe i mukoreigia mejogakuva fube vame ma bino fuone rekiro fuka gamemareke. E ije fu e bu are miane naega bu usiae subinae vako fu ijiege reke. Fu sinuome fuone fu naena furikiro kavene fuone ijiaru fu una ijia fina vake.

Jaeje ja Godido are* ro Kavene fuone fu oe jone ijia fine

16Ro vua ige naka ma kuariavono fiefo. Jaeje ja Godido are igeki ro Godido Kavene ije fu oe jone ijia fine ijadufuo are ije fuka ma akae. Ijadufuo e be erare fu Godido are ije dabe arafirikuma Godire e ije dabe isekafadufuo. 18Ro kairafano igia fiefo, e be ade koro Godido vierafe maeje fu vajamo ije abe arafirimo. Godi fu vierafega ema igiebuo vierafe ije fuka omise. Ijadufuo erare a vierafero Godido vierafe ije fu ema igiebuo vierafe ijiekiro a ijiege vierafemo ije nika arene. A ijiege arekuma Godi fu ifejaga a izege Godi fu vua mukoe vierafemo ije adua a ijiege vua mukoe vierafenoeke. Ijadufuo maeje vua ijadufuo ije bune isuibe Godido buki akae ijia ijiege isoena kuae,

Godire e ije bu mukoe vierafevo ijiebuo vierafe mukore ijia kena una buare igege kuriaga bu korubuo ijia aruvono kuae.
20Ro kuke fu kuae,

E Ireobo fu e ije bu mukoe vierafevo ijiebuo oe ije fu giaga buka ma bakino kuae.
21Ijadufuo jade ema irere bu redufuo ijadufuo kuaena aroekaravo. Ro nime irere boeje Godi fu ja ifejiakiro vajiaema ijiaru mukoreigia giana vierafedufuo. 22Ja ema igiebuo e mamekanu Foru nakina Aforasi ro Fita ije no ja ifejiavo ja ije mukoreigia vierafedufuo. Ro kuke ire boeje kave gufia ro sakae ige Godi fu amaerima ijia naovo ije boeje fune jone. Ro kuke vame maeje Godi fu maza boeje ja ifejiamo ije funeka jone. Ro ja oekuva ja mukoe furikuva bakiro Godi fu ifejiaga ja una ijia karivake. Ro vame maeje gue ro ire maeje bu iviama igia rega ja giavo ijiakiro gue bu rade rekuvejo ije boeje buneka jone. Ijadufuo ja Kuraesi kuaga fu oe jone ijia fikuma irere boeje ige na kuariavo ije buka jone redufuo. 23Ro ire ka ma ireobo ije ja vierafedufuo ijeja jaeje jaka Kuraesido e ijiaru. Ro kuke Kuraesi fu Godido Fari.

Copyright information for `BBB