1 Timothy 5

Bara amune ijiakiro e mamekanu sosi samuavo ro e moni baki imejo ijiebuo vua ijene

1Ro a e maki ro bara maki bu ire bino isema rekuva ade uruvanaigia kuriaekuriaeki kuariamo. Ro anika sone oe vafaena asoe ro asie one igege kuariane. Ro kuke ame momokana ijiakiro bara kabaekua ije nika iviefari ro makirafa one igege ifejiakinu samuagiane. Ro a bara baruki ro kabaekua ije vua kuariakuma nika oe maturaena ma vierafekinu kuariane.

3Ro kuke ni e ije Kuraesi ma vierafevo ije kuariaga bu bara amune ije e samuagiavo baki ije mukoreigia oetuakinu samuagiane. 4Ro bara amune ije fu anafa ro asaerafa fuone guekuma ame ije buka buone izege bu ma vierafevo ije ke mimatana orafa buone ije mukoreigia oetuakinu samuagiadufuo. Ro bu ijiege rekuva Godi fuka oemareke. 5Ro bara amune ma be e bu samuavo baki ije Godi ma vierafemo ije fuka maza boeje mumaza Godi kuaga fu ifejakiro fu baname isoemo. 6Rove bara amune be fu maza boeje vame ise ije vierafekinu renoeno ije vajaema ijia fuje fu naebe barone. Rove una kavene ijia fuje funeka baronei. 7Ijadufuo na vierafe a e ije Godi ma vierafevo ije kuariaga bu agane buone ije buina gire besu karivo ije mukoreigia samuagiadufuo. Bu ijiege samuagiaekina e bino bube vua ise bino bara amune ijiebuo kuaedufuo. 8Ro e be fu naebe e uifari ro agane fuone maeje mukoreigia samuagiamo ije fu fuone ma vierafemo ije fu naebe ijia nuvena kenoeme. Ijadufuo fuka e ije Godi naebe ma vierafevo ijiebuo vame bu kenoevo ije fuka fure asidiana ma isema kenoene. Ijadufuo maeje e ije naebe Godi ma vierafevo ije bu agane buone bu isema samuagiavo baki.

9Ro bara amune be fu vierafe fu bara amune ije sosi ijia imevo ijena imekiro vierafekuma bara ije fuka juaevasia sisiti (60) ijiege furima ijare buina imedufuo. Ro kuke fuka baru besu manima ijare ijiege redufuo. 10Ro fuje fuka bara be fune mukoreigia kenoeko e boeje bune gana vierafeva ijare buina imeke. Ro bara ije vame fuone maeje gue fu renoeno ije fuka anafa fuone mukoreigia samuagiamo. Ro kuke fu e sumiki ifejiana samuagiakinu ro kabuaekabuaeki Godido e ije ifejiamo. Ro kuke fu Godido e ije isejavaevo ije oe ma ijiakuma ifejiakinu ro vame ma binobino e guebuo remo ijare buina imeke.

11Ro bara amune nikaki gue bude migegire bara amune sosi ijia imevo ijena imekuae vierafevo. Ijadufuo maeje bu rade e fari ma bino giana maniakuva buka Kuraesi ijuonena una vua bu ude sosi ijia imeko kuaeva ije kena tuaseke. Ro bu ijiege revo ijia buneka korubuo kena isekafanamike. 13Ro kuke bara amune nikaki ijieki ije buka gire ijia ajia arinoekinu ro ise rena e binobuo vua kuaekinu e ise revo ijena besu karina vua bu kuaevo ije ifejiana kuaevo. Ro buka vua ise ije e bu kuaedufuo baki ijene kuaenoejo. 14Ijadufuo na vierafega bara amune nikaki ije buka una baru mania areme ame nafena are samuadufuo. Ro bu ijiege rekuva e ani nuvuone ije Godi ma vierafevo baki ije bube vua ise bino e ije Godi ma vierafevo ijiebuo kuaeke. 15Na vua ijiege kuariavo ijadufuo maeje bara amune gue bune isuibe kuderiana una Setani* nuvei. 16Ijadufuo bara erare Godi ma vierafemo fu bara amune gue agane fuone ijia karijoga nika mukore samuagiane. Ja ijiege rekuva sosi ije bube bara amune ije samuagiadufuo. Ro bume bara amune ije buosukua karinoevo ije e binobe samuagiavo baki ije samuagiadufuo.

17Ro ni e mamekanu ije eranebe sosi i ije samuavo ije mukoreigia fuaevena moni buone vajiakinu aroriafo. Ro kuke ni e mamekanu bino bu maza boeje ijuebaki Godido vua ije mukoreigia kuariakinu nijasiavo ije mukoreigia fuaevekinu aroriafo. 18Ro Godido vua ije isuibe isoeva ijia bu vua inokiro e ije sosi guove ijia imevo ije fuaevedufuo ijadufuo ijiege kuae. Ro vua amure ije fu mena kuae,

Ja kumune uije karikuae mave-kau mesiri vaga fu kumune jone utanoekinu ro kumune gue ikuma jabe kuriaerevo.
Ro vua be ije fu kuae,

E ije imeno ije jaka fuaevena moni fuone ije vajadufuo.
19Ro e be fu kia e ireobo sosi samuamo be fu ise be remano kiaga jade vua fuone ije fievo. Ro bu e inokiro ro inokubeke ijiege kiako e ije fu ise remano kiakuva ijare ja vua buone fiedufuo. 20Ro e mamekanu sosi samuavo ije bu ise rekuva ni kena e Godi ma vierafevo ijiebuo nidua ijia samadukua nijasiana kaenamia urari uniaga e gue bu ijia giana jumekina budua bube ire ijieki bino rekuae vierafeke.

21Ro Timoti na Godikiro Jesu Kuraesi ro anera fuone akae ijiebuo nidua ijia vua ige na kuaravo ije mukoreigia fiena iriniane. Ro ade e akaegue ijiaru vua gikikimana kuariagaro kairafa one ije ame soesoena kuariamo. Ro nika e boeje besu enafuna kuariana kaenamia una vame urari ijia uniane. 22Ro ja vierafe ja e bino kega bu e mamekanu rena sosi ijia imekuva jade migegire kevo. Ro amure ije ni vame buone bu karinoejo ijia gia areme ni sone umui nigofo naejiaga bu Kuraesido imefo. Ro a e be a naebe mukoreigia gae ro ame kuamoga fu e ireobo rema fu una ise rekuma ije are isema rena fu abema ijadufuo a ise fuone akaegue abeke. Ijadufuo ije vierafena nika kekirana vame maeje ijiaru renoekinu maturaena finoene. 23Ro do gaeki ijiaru ade ino ro nika do vuaeni isekube iga fu devatua one ije ifejane. Ro kuke fu adame one a maza boeje abeno ije ifejane. 24Ro ja e mamekanu ije kevo ijia ni mukoreigia vame buone giafo. Ijadufuo maeje e guebuo ise ije bu mauike nuriete naoma areme rade bu samadirevo. Ro e guebuo ise ije bu migegire samadirega no giavo. 25Vame besu ijiege vame maeje buone bu kevo ije fuka samadukuado a giake. Ijadufuo vame maeje buone ije bu mauike nuriete renoevo ije rade bu sone samadiredufuo.

Copyright information for `BBB