2 Corinthians 13

Vua radekuma ije Foru fu ju kuariakinu anadiaema ijene

1Ro erafano ude na maza inokiro giana vae ro iviama ige na una kuke giakiro ruove. Ro ige na una ruovo ijia e Godi ma vierafemo be fu ro kai fuone be Godi ma vierafemo ijadufuo vua be kuariekuma ije na Godido vua ije bu izege buki ijia isoeva na ijiege reke. Ro vua ije bu isoeva ije fu ijiege kuae,

Bu e inokiro ro e inokubeke ijiege e befuo vua ije izege fu isema rema ijene ro na kuariekuva na e ije dabe isekafake.
2Na ude giana ruae ro ririkua be na una vuaeva ijia nane vua bino e ije ise renoejo ije ju kuariae. Ro iviama na mumabo igia fivo ijia na una kuke fasi igia isoena kuariaga ja fieke. Ro maza be na una jone vuako ijia e bino erarebe bu vame ise renoevo ije na kafiakuva baki ro naka kame isekafiake. 3Ro vua ijiege na kuariavo ijadufuo maeje erarebe ja Jesudo vua fiekuae vierafekuva ije ja vua ije na itire none igia kuaevo ja ijia fiedufuo. Ro Jesu e ije bu ise renoejo ije fu kame isekafiamo ije fu mamoekinu remo baki. Ro fuka e darokido fu daro fuone ije ja nijasiadufuo. 4Jesu bu abena kurosi* ijia kanavoga fu ema igege mamoe rove iviama fuka Godido daro ijia una urina ni uria fine. Ro noeje none Jesuna besu mazieva ijadufuo no izege fu kurosi ijia mamoema ijiege nodua noka mamoesuome. Rove no una jaena agane besu rekuva ja Godido daro ije fu oe nuvuone ijia imeko no ja ifejiavo ja ije gadufuo.

5Ijadufuo nika kojo mukoreigia ganamikinu biesiranamiga jane jone ja Godi ma vierafevo ijia bijuana karivoga ja ije giafo. Ro jabe ma vierafega Jesu fu oe jone ijia maza boeje fino? Ja maza boeje vame ma ijiaru renoekuva ije ja vierafero Jesu fune oe jone ijia finoro ja ijiege vierafedufuo. 6Ro noeje jane guona vierafega Jesu fu oe nuvuone ijia fino ijadufuo nono e iti kufuiki baki. 7Ijadufuo no vierafe no joefuo Godido baname isoekina jabe vame ise bino redufuo ro jaka vame Godi fu oemaedufuo ijiaru renoeke. Ro no Afasero igege no naebe daro nuvuone abena e nijasiavo ijadufuo e bu uri no maduona ziegafuokuva ije no ireobo vierafekuva baki. 8Ro ja Godido vua maeje jane mukoreigia irinavogakuva na joesina vua bino nabe kuariake. 9Ro e bu kuaeko i ige no Afasero rena menoejo ije no naebe mukoreigia menoejono kuaekuva ije no ireobo vierafekuva baki. Ro bu giaga jaka e daroki rena vua maeje irinavo bu ije giakuva ije no vierafe funeka mare. Ro noka uria joefuo baname isoega ja jone ja ma vierafevo ijia jaka daro abena e maturaedufuo. 10Na jaena na naebe fivo ijia na fasi ige isoe nijiaekina na vuakuva nabe darokuma ja kikekimiakinu ro kame isekafiake. Ro na E Ireobo daro fu miema ije na abena jone ja ma vierafevo ije arafiriadufuo baki. Ro naka ifejiaga ja jone ja ma vierafevo ijia jaka e damuiki redufuo.

Foru fu anadiaema ijene

11Ro kairafano iviama na ja anadiave. Ni na kuariaeva ijiege rena vame maturaema ijiaru renoekinu ro oe besu vierafena kafae karinoefo. Ro na Godido baname isoega oetuamo ijiakiro kafaemo fuone ije fu maza boeje jaena navake. 12Ro maza boeje nika jone iviene uvia igege mukoreigia ananamifo. Ro e Godi ma vierafevo igia kariva ije bu ja anadiave.

14Na vierafe E Ireobo Jesu Kuraesi fu maza boeje ja marejiake. Ro kuke Godido oetuamo ije fu jaena navake. Ro Kavene Akae fu daro miaga ja maza boeje besu afuina karivake.

Copyright information for `BBB