2 Corinthians 2

1Ro ude na vuaeva ije naka oefiane abena miae. Ijadufuo na vierafe nabe una kuke vua oefiane abena miadufuo. Ijadufuo vame ije na ja giakiro amaeriva ije nane arei. 2Na ja kame oefiane vajiakuva na vierafe fu erare ifejiega na una oemarekuva baki. Ro jane jare josukua ifejiega na una oemaredufuo. 3Ijadufuo na fasi ige ude isoe nijave. Na vierafe jane jare na oemarejiedufuo ijadufuo na oefiane abe miakuva fu naebe mareke. Ijadufuo na vierafe jaka ude irufui boeje mukoreigia dasuna amaeriaga na una vuake. Ja ijiege rekina na vuakuva ja ro na noka besu oemaredufuo. 4Ro fasi ije na ude isoe nijiaeva ije na asoe jone igege naka ireobo oefiane abena nido ijiakuma isoena nijiae. Ro fasi ije na isoe nijiaeva ije ja jare gana oefiane abekiro na ije nijaeva baki. Ro jame izege na ja oetuavo ja ije gana vierafekiro na ije isoena nijiae.

E ije fu ise remo ije gana aredufuo ijene

5Ro igia fie, e be fu jaena ijia fino ije fu ire ise remo jaka oefiane abei. Ro oefiane ije fu abena na miema baki ro fu abena ja miae. Ijadufuo nabe una vua fuone ije uruvana kuaega fu ireobo jaevedufuo. Ijadufuo maeje vajae fiane ije e uruvana ja abena fu maeva ije fune sibane. 7Ijadufuo ise fuone fu rema ije gana totegaro ifejaga fu una jaena besu finoekina fube oefiane ireobo abena fuone fu ma vierafemo ije aredufuo. 8Ja ijiege rekuva fu ijia izege ja uria fu oetuavo fu ije giake. 9Ro kuke ude fasi ije na isoe nijiaeva ije na vierafe na ja biesiriana giaga ja ma ire boeje na kuariavo ije jane iriniena kenoejo na ije giakiro na ijadufuo isoena nijiae. 10Ro ja e befuo ise ije gana arekuva ije nadua na ise fuone gana areke. Ro na ise bino giana arevo ije Jesudo* nidua ijia na ma giana arevo. Ro ije na revo ije na e ije Godi ma vierafevo ja ijia kariva ije joefuo ijiege rei. 11Na ijiege rekina Setani* fube no asiduona ire bino rena no biesiruoke. Ijadufuo maeje no vame fuone izege fu e biesiriamo ije none mukoreigia gana vierafei.

Foru fu maza aokube are Turoasi ijia fima ijene

12Ro maza ije na are Turoasi ijia Kuraesido* vua maeje abena nijasiakiro vaeva ijia E Ireobo Jesu Kuraesi fu e Turoasi ijia kariva ijiebuo oe ije kame kuderiamoga buka vua none fiekuae vierafe. 13Rove ijia naka naebe oe dasui. Ijadufuo maeje na uvia none Taetasi na naebe bievo fu vua joesina kuarie. Ijadufuo na e ijia kariva ije anadiana nane una are Mesedonia ijia vae.

Izege no Kuraesido duvado ijia vame ise boeje asidiavo ijene

14Ro noka Godido ireobo oemare ijadufuo maeje fune Jesure ise ijadufuo daro ije fune asi. Ijadufuo fu maza boeje daro fuone ijia e ije no fuefuo imevo ije ifejuoko no Jesudo vua maeje abena are irore ijia nijasianoeko e bu vua ije fieve. Ro vua ije no abe kuariavo ije fuka ire be udi mukore urimo igege udi urina are irore ijia vake. 15Ijadufuo erarebe none Kuraesina besu mazieva ije noeje no Godido nidua ije noka ire be udi mukore urimo ijieki. Ro ire udi ije bu e ije baromuna vame vako ijia ireva ijiakiro e ije bu vame ma karivako vame ijia ireva ijiebe fieve. 16Ro ire udi ije bu e ije Godi naebe ma vierafevo ijiebe fievone buka e muture igege fieve. Ro una e ije bu Godi ma vierafevo ijiebe fievo ije buka e uria karivo ijiebuo udi igege fieve. Ijadufuo vua ige na kuariavo ije erare fu manido fu Godido vua ige fu udi mukore igege urimo ije abena e boeje nijasiadufuo? 17Ro na vierafega noeje none mani ijadufuo maeje fune Godire no kemo no e Jesudo imevo ije rei. Ijadufuo noka mukoreigia Godido vua maeje abena nidua fuone ijia e boeje nijasiave. Rove e uruvana gue bu vierafe buka Godido vua ije kena e boeje nijasiakinu moni boeje kekuae bu ije vierafe. Rove noeje no ijiege vierafena renoevo baki.

Copyright information for `BBB