2 Timothy 4

Foru fu Timoti ejafana kuaraga fu Godido vua maeje abe kuaenoedufuo ijene

Na Godikiro Jesu Kuraesi e ije fu maza rade e boeje igiebuo vame ise ro ma bu renoeva ije ke mazie giadufuo ijadufuo ive ijia kuavono nika vua ige no kuaravo ijiege renoene. Anika maza boeje Godido vua ije abena mazani ise ro ma ijia e nijasiakinu kaenamiana urari uniane. Ro a maza bino kuariakuma nika kuriaerekinu kabuaekabuaeki oe vafaena kuariane. Ro kuke nika soesoekinu mukoreigia kuariane. Ro maza be ruakuma e boeje buka vua maeje ijuonena bube mukoreigia fiedufuo. Ro buka una vajaema ijadufuo ire ije bu vierafeva ije kenoedufuo. Ro buka una e ije bu vua kufui nijasianoevo ijiebuo vaga bu vua irere bu fiekuae vierafevo ije nijasiadufuo. Bu Godido vua maeje buka ijuonena una vua suvuae biragi ije fiekuae vierafenoedufuo. Ijadufuo Timoti anika koro maza boeje vame bino bu one ruovo ijia samuanamine. Ro maza gue a isejavaemo ije nika oe vafaena isejavaene. Ro kuke anika Godido vua ije abena e nijasiakinu ro i ije E Ireobo fu maema ije abena mukoreigia samuakinu menoene.

Ro naeje na maza ije e Romuko bu kanie na baronedufuo ije fune ruae. Ijadufuo na vierafe ume igia na finoejo ije fune furikuvene. Naeje nane Godi ma vierafena fu irinana ruoma iviama nane eoradie. Na e ije fu difurimo ijiege naka mukoreigia giriesana difuri ruae. Ro Godido vua maeje nane dabe ma vierafena nijasia ruae. Ro ije na giriesana mukoe difuri ruaeva ijadufuo maeje ire ma be fune na samuagie name. Ijadufuo na vierafe E Ireobo maturaema ije fu rade ise nuvuone mazie guodufuo ije fu vame maeje sanaema ma karivako ije abena mieke. Ro fu na nosukua miekuma baki ro fu kuke ire gue kena e ije bu oe buone ijiakuma E Ireobo fu una ruadufuo ije samuavo ije vajiake.

Vua none radekuma ijene

Ro Timoti, ni koro rade giriesana migegire vuane. 10 Ijadufuo maeje e Kureseni fu are Garesia vakoga Taetasi fudua fune are Daramesia ijia Godido vua nijasiakiro vae. Ro e Dimasi fu ire ume igadufuo oetuamo ijadufuo fune na abueziena are Tesaronaeka ijia vae. 11 Ro iviama fu Rukire fuosukua uria igia nosiki fine. Ijadufuo a ruakuma ni e Maki mesirina roga fure ifejiena i ige mene. 12 Ro e Tisikasi nane kuavo fune are Efesasi ijia vae. 13 Ro a igia ruakuma ni ugone none na ado abievo ije na are Turoasi e Kafasido are ijia aberena ruaeva ije abejie rone. Ro kuke ni buki none ijiakina fefa ije na isoe naeva ije kejie rone.

14 Ro e Arekiseda e ije fu ajade ijia ire bino amaeriamo ije fuka ire ise boeje none redo Godire ijadufuo fu dabe isekafake. 15 Ijadufuo e ije mukoreigia akarane ijadufuo maeje fu Kuraesido vua no nijasiavo ije fuka mukoreigia giriesana ijuoneme.

16 Ro igia fie, amure ije bu na abe koto reva ijia e bino bu naebe na ifejiena vua kuaekuae ruae. Ijadufuo na vierafe Godi fu ise buone ije fu giana aredufuo. 17 Na E Ireobo ije fuka na ifejiena daro miema ijadufuo na Godido vua maeje dabe e boeje kuariae. Na kuariavoga e Jiusi baki ije sidove Romu are ije no koto revo ijia kariva ije bu vua ije fie. Bu fievoga Godi fu e ije bu na kaniekuae vierafeva ijia kenujie. 18 Ro Godi fu maza boeje ire ise boeje binobino none ruovo ijia kenujiemo. Ijadufuo na vierafe fu mesiriena are saove ije fu samuamo ijia vake. Ro na maza boeje baname isoega e boeje are irore igia oenoeva ije bu fu dabe aroeke. Mare.

19 Ro bara Firisirakiro baru fuone e Akuirakina e boeje bu e Onesiforasido are ijia kariva ije na bu anadiae. 20 Ro e Erasitasi fu uria sidove Koriniti ijia fine. Ro e Turofimiasi fu visimo ijadufuo na uria are Maritasi ijia nujana ruae. 21 Ro Timoti ve ije fuka ireobo dakuveno ijadufuo ni migegire ruake fu rade dane. Ro e Iuburusikina Fudenisi ro Rinasikina Kurodiakiro e Godi ma vierafevo are igia karijo ije bu a anadae. 22 Na vierafe Godido Kavene fu kavene one ijiaki fike Godi fu ma rejiana ifejiaga ja mukoreigia kari vake.

Fune ijene.

Copyright information for `BBB