Acts 27

Foru fune sisime abena aesakae Romu vakiro vaema ijene

1Areme maza ije no sidove Romu vadufuo ije fune ruae. Ro e Fesitasi fu e Romuko ijiebuo e ireobo be e Juriasi ije kuaedo fu Forukiro e dibureko gue kaenamiana sidove Romu ijia vake. (Ro e Juriasi fu e Sisado e azo kevo ijiebuo e ireobo be). 2Ro sisime be are Anituramitiami ijia ruaema ijia name. Sisime ije fu sakae Esia guove ijia are binobino bu davare irifo ijia kariva ijia oenoekuvenoga no ijia ajiana vae. No vakoga e Arisitasi e ije fu are Tesaronaeka Mesedonia guove ijia ruaema ije fu noena vae. 3Ijiege rena none vakuma nituame no are Saedoni ijia usiae. Ro e Juriasi fune Foru marejana kuamo fune va are Saedoni ijia e kairafa fuone gue giakiro vae. Fu va giaga bu ire bino fu vierafema ije vajakuae fu ijadufuo vae. 4Areme none una sisime abena are Saedoni arena vae. Rove majaufi ije fuka ireobo ufimo ijadufuo no una davare ikene uije be bu kua Saefurasino kuavo majaufi naebe ufimo ijane vae. 5No vakuma sakae Sirisiakiro Femefiria asidiana vakuma are Maera sakae Raesia guove ijia usiae. 6Areme e Romuko ijiebuo e ireobo ije fu gake sisime be are Arekisedirako ije fune are Itari vakuvenoga fu kuomo none ijia ajiana vae.

7Sisime ije fune no kaenamuona soneigia ruoma mu sibaneke furiko no are Sinidasi ijia usiae. Ro vame ijia no ruaeva ije noka irufui biedia ijadufuo maeje majaufi ije fuka uruvanaigia ufimo ijadufuo no ijiege rei. No ijia usiaena none nana vakuvega majaufi ije fuka uruvana ufimoga none una uije be bu kua Kuritino kuavo ivuaki ijia ufuaena vakuma are Keifi Saramoni asina vae. 8Ijiege rena none davare irifo ijia ufuaena vakuma davare uije be bu kua Sefi Abosino kuavo ijia usiae. Ro are ije fu sidove Rasea ivuake ijia ro vame ije no vaeva majaufi fuka uruvana ufimo ijadufuo noka isejavaekinu vae.

9Areme none mu uruvana are Sefi Abosi ijia karina areme none vakuvega funeka ma iserei. Ijadufuo maeje maza ije davare fuka urukeigia ufemo ro kuke davare ijia vadufuo ije funeka saroe. Ijadufuo Foru fune urina e sisime ijia imevo ije kiae, Kairafano na gaga vame no vadufuo ije funeka ma iserei. Ro no vakuva sisime nuvuone ijiakina sinuome nuvuone gue bune davare ijia arike. Ro kuke e gue buka davare ijia oekono kiae. 11Rove e Romuko ijiebuo e ireobo ije fu Foru vua ije fu kuaema ije fuka naebe ma vierafei. Rove fu una e sisime asoe ijiakiro e ije sisime abe oenoeno ijiebuo vua ije fiena ijia nuvei. 12Ro maza ije are Sefi Abosi ijia fuka ve ireobo damo. Ijadufuo e boeje bu vierafe buka davare ado ijia vakuma are Fonikisi usiaekuae vierafei. Ro are ije fu davare uije be bu kua Kuritino kuavo ijadufuo guove ijia. Ro kuke are Fonikisi ijia do ije fu firamo baki ijadufuo bu vierafe bu va ijia karikiro bu ijiege vierafei.

Majaufi ma ireobo ije fu davare ijia ufima ijene

13Ro majaufi isekube fume ije no vakuvejo ikene ijia ufimoga e ije bu vierafero vua buone bu kuaeva ije fune marekiro bu ije vierafei. Ijadufuo bune uri kaje ije bu mune kiriana saeva ije maniaeru nama areme bune sisime abena una are Kuriti ijane vae. 14Bune vakoga majaufi ireobo be bu kua Noti Isitano kuavo ije fu davare uije ijane ufina ruae. 15Majaufi ije fuka urukeigia urari ufina sisime vame fu vako ije fune dabe iserei. Fu ijiege remoga noka giriesana sisime abe una majaufi ije ufimo ijiege vaga fuka iseremoga nome ijia kariko majaufi ijare no kena vae. 16No vakuma davare uigi be bu kua Kaudano kuavo ije ikene ijia asina vakoga majaufi ije fune una isekube rei. Fu isekube remoga none giriesana uri vanage iseke be bu sisime ado ijia nijavo ije fu nana uvemo ije dabe mukoreigia kirae. 17Areme bune uri kaje gue karina sisime devatua ijia faradia kiriae. Bu vierafero sisime ije fu vako uri sakae be bu kua Ribiano kuavo ajare ijia afekiro buka jumei. Ijadufuo bu uri varae ije bu kiraeva ije una meru ari. Areme bume ijia karikoga majaufi ijare bu kena vae. 18Rove majaufi ireobo ije fuka uria ufimoga nituame bune urina ire ivo bu sisime ijia naeva ije karina davare ijia korei. Ro nituame bu gake majaufi ije fuka uria ufimoga bu una kuke urina sisime ijadufuo sinuome gue irifuimo bu ijia naovo ije vajiamanina davare ijia sae. 20Rove majaufi ije fuka uria uruvanaigia ufimoga no maza ijiakiro zuvi ije noka naebe giako fune mu uruvana furi. No vierafero none davare ijia oevaro no ijiege vierafei. Ijadufuo no naebe vame bino no izege nuvue karaunianamidufuo ije vierafe ro nome ijia karina vae.

21Ro e boeje buka vasia abevaga Foru fu urina kiae, E gurie jabe vua na kuariaeva ije mukore fiena are Kuriti ijia karivabitie sisime nuvuone ige fube isereke. Ro kuke sinuome nuvuone gue no davare ijia koreva ije nobe ijiege kari koredufuo. 22Ro iviama naka ja anadiana kiavono nika oe jone ijia giriesana ma vierafefo. Ijadufuo maeje na ma vierafe e besu fu naebe davare ijia aridufuo. Ro fu sisime ijiaru fu davare guove ijia arike. 23Ijadufuo maeje Godi none na maza boeje fuone baname isoevo ije fu ivia muge anera fuone kuamo fu none ruae. 24Fu arina kie, Foru aeje a e Romuko ijiebuo e ireobo Sisado nidua ijia manina koto reke ijadufuo ade jumemo. Ro kuke fune Godire izege fu e marejiamo ijia fu e ije bu aena sisime ijia vako ije samuagiaemano kie. 25Ijadufuo e gurie, nika giriesana oe jone ijia ma vierafefo. Ijadufuo maeje na vierafega vua ije anera fu kuariema ije Godi fu redufuo. 26Ro noeje nobe oekiro nome sisime ado ijia karike majaufi ijare no kaenamuona vaga no davare uije be ijia usiaekono kiae.

27Ijiege rena majaufi ije fune no kame ijiege davare Meditorenianino kuavo ijia oenoeko fune vakuma fura inokiro furi. Areme ve ufirema ijia e ije sisime abe vako ije bu vierafega bune aesakae ijia usiaekuae ivuarei. 28Ijadufuo bu uri ire irufuimo be dabe do ijia abiena gake do ije fune sibaneke tasama. Areme bune karina maza isekube furiko bu una abiesena gake do ije funeka tasama. Ijadufuo bu vierafero bigake sisime ije fu vako uri mune bino nizukiakiro buka jumei. Ijadufuo bune uri ire ka irufuimo ije inokiro kiro inokiro kena sisime ijuone ijia kiriana do ijia savo sisime ije fu ijia mani. Fu ijia manikoga e ije bune uri ve ije fu migegire irasedufuo ijadufuo baname isoe. 30Areme e sisime ije abe vako ije bune sisime ije arena subinae vakuae vierafei. Ijadufuo bune urina vanage iseke ije dabe biovo fune do guove ijia ari. Areme bune uri e ije biesiriavoga bu vierafero bu ire irufuivo ije gue karina sisime uine ijia kiriana do ijia savoro bu ijiege vierafei. 31Bu ijiege revoga Foru fu urina e Romuko e ireobo ijiakiro e azo kevo fuone ije kiae, E gure sisime abe ruovo ije bu sisime ige arena subinae vakuva jaeje janeka oekono kiae. 32Fu ijiege kuariamoga e azo kevo ije bune kaje ije bu kena vanage iseke ijia kiriana do ijia saeva ijene kania turae. Bu kania turavoga vanage iseke ije fune majaufi ijare abena vae.

33Areme ve fune irasekuveno ijia Foru fu urina e boeje anadiana kiae, Ja mu uruvana jaka naebe ire bino i ro jame ijia karina ruae. 34Ijadufuo ire bino ifo ro ja bakuva jaka oeke. Ro igia fie, na vierafe Godi fu e boeje ja sisime igia kariva ije karauniakono kiae. 35Foru fune ijiege kuariama furi areme uri burete bino kena nidua buone ijia manina Godido baname isoena oemarei. Areme fune be abe tuasena igana gue fu kena e boeje vajiamoga buka oemarekinu kena i. 37Ro e ije no sisime ijia ajiaeva ije noka e ma uruvana (276) ijiege. 38Areme e boeje bune deufiamoga bu urina farava boeje karina davare ijia korei. Ijadufuo maeje farava ijiebe irufuivo ijadufuo bu kame davare ijia usia korei.

39Areme ve fune irasemoga e ije sisime abe vako ije bu sakae izia vako ije bu naebe mukoe vierafei. Ro bume davare irifo ajare ijare abaekiraema bu gana bune sisime abena ijia vakuae vierafei. 40Ijadufuo bune uri ire irufuimo ije bu kena davare ijia saeva ijia kaniaturae. Areme bune kuke kaje ije bu kena sisime ijuone ijia kiriaeva ije irase. Bu ijiege re areme uri varae ije meruna una ajia kave ijia kirae. Bu vierafero majaufi ijare ufina sisime abe bioga bu duome ijia vakiro bu ijiege rei. 41Rove sisime udame ije fune mune ije bu davare guove ijia ireva ijia umakazina funeka girei. Ro sisime ijuone ije fune davare ijare ufena fune kania tuaseme.

42Sisime ije fune ijiege remoga e azo kevo ije bune e dibureko ije kaniakuae vierafei. Ijadufuo bu kuae, No kaniaga e be fube jaraekana va irifo ijia kekena ko vakono kuae. 43Rove e ireobo buone ije fuka Foru kenujakiro vierafema ijadufuo fu e fuone kuriaeremo bu ijia arei. Areme fune uri e boeje kiae, Erare do jaraekana vierafekuma ni ude jaraekana irifo ijia vafo. Ro e gue ni sisime ijadufuo fae ije tuaseva ijia kunaena vano kiae.

Copyright information for `BBB