Exodus 21

E moni baki imevo ijiebuo akae ijene

1Areme E Ireobo fu Mosisi kua, E Isureroko ije akae ige nijasiane. Ja nijasiana kia, Ja e Iburuko moni baki imedufuo be fuaevekuva e ije fu juaevasia sigisi (6) ijiege joefuo imeke. Ro juaevasia seveni (7) ije abeno ije ni kenujaga fu vafo. Ro jade kuaga fu mani bino una ja fuaeveno. 3Ro e ije fu mumokana ijare ro joefuo imenoeno ja kenujaga fu vakuma fude bara be abe vako. Ro fune e baraki ijare ro joefuo imenoena una vakuma e ijare fu bara fuone mesirina vake. 4Ro e ije fu romoga e ireobo fuone fu bara abe mamo fu abena ame fari ro kabae bino nafei. Ro rade e ireobo fuone fu e ije kenuja fu vakuma bara ijiakiro ame fuone ije bu e ireobo ijare fuone kegaro baru ijiaru arega fu vake. 5Ro e ije fu samadukua kuae fu e ireobo fuone ro age bara fuone ije ireobo oetuamono kuae. Rove fu uria kaenamia vakiro vierafekuma e ireobo fuone fu mesiri are bu koto fievo ijia vake. Fu mesiri va e boeje ijiebuo nidua ijia adane fuone dabe tugie zinume ijia umakazina tire bietejaga fu ijare maza boeje e ireobo ijadufuo imenoeke.

7Ro e be fu kabae fuone abe e guebuo fuaevega fu moni baki imenoe bara ije jade izege ja e fari ije karauniaga bu vako ijiege kenujaga fu vako. 8Ro bara ije fu e befuo imenoga fu bara ije abei. Ro rade fu naebe oemarema ijadufuo fu bara ije abena una e guebuo fuaevekiro vierafekuma fuka abena una asoe fuone ijadufuo fuaeveke. Ro fube bara ije abena una e aebinoko ijiebuo fuaeveke ijadufuo maeje fune vua izege fu bara ije mukoe samuako kuaena abe marema ijene abe tuasei. 9Ro e be fu bara abe fari fuone maga fu fuefuo imekiro vierafekuma fuka abe kabae fuone igege samuakinu ifejake. 10Ro e ije fu una bara be abekuma fuka bara fuone uigo ije ka uria abe bara fuone igege oetuakinu ire ro sinuome vajakinu samuake. 11Ro e ije fu naebe vame ijene rekuma fuka bara fuone uigo ije abuega fu vakiro bara ije fude una mani bino baru fuone vajamo.

Vame ise bino bume saroruba ruovo ijiebuo akae

12Ro e be erare e be kanaga fu baronemo e ije nika ve kanaga fudua fu baronefo. Ro fu e ije fu naebe kanakiro ijiege vierafe ro fume ijia kanamo fu baronema e ije fuka kona va are nare miavo ijia finoedufuo. 14Ro e be fuka defaruimo fu urina e be kanamo fu baronega fu kona fata bu zinone ifaejevo ijia fue kenujanamikiro vakuma e ije nika kanaga fu baronefo.

15Ro erare fu asoe ro asie fuone kanakuma e ije nika kanaga fu baronefo. 16Ro erare e fari be mauike nuriete mesirina abe va ebuo fuaeve ro baga fu kua fu fuefuo mani baki imenoeno ja gakuva e ije nika kanaga fu baronefo. 17Ro erare fu asoe ro asie fuone ije buesina kuaena kuravajiakuva e ije nika kanaga fu baronefo.

18Ro ja oenoene e bino bu bue madinamivo ijia e be fu mune ro umuike kai fuone be kanamo fu naebe barone ro fume visi nama naekinega fu uri mudu abena oenoekuma e ije fu fu kanaema ije fuka e gue kiaga bu ifejakinu samuake fu fi vakuma maefo. Fu maekuma kai fuone fuka mazani fuone fu arafirijaema ijadufuo subijake. 20Ro e be erare fu e bara ro baru be fu fuefuo mani baki imenoeno ije ine abena kanamo fu ve ijia baronekuma e ije nika mesirina abe isekafafo. 21Ro e ije fu naebe migegire barone rove fu mu besu ro inokiro fi vakuma rade baronekuma e ireobo fuone jade abena isekafavo. Ijadufuo maeje e ije fuefuo imenoeno ije fune barone ijadufuo fu erare e ireobo ije ifejakuma baki.

22Ro e fari bino bu oenoene bue bijaevo ijia bu bara e fudiema be kanavoga fume saroruba ame nafeno fune baronei. Ro bara ije fu matane be naebe abekuma e ije bara kanaema ije fuka mani izege baru fuone fu vierafena kuamoga e koto fiemo fu abe marema ijiege fuaevedufuo. 23Ro bara ije fune kanamo fu baronekuma ni e ije fudua kanaga fu baronefo. Ro fu kanana umuikiro dia fuone tuase ro niome nafe ro ubae damui ro kanana miane ifaejekuma ni vame besu izege fu bara ijadufuo rema ni ve una ijiege fuone refo.

26Ro e be erare bara ro baru be fu fuefuo mani baki imeno ije kanana ni nafe ro ubae damukuma e ireobo fuone ije fuka e ije kenujaga fu vake. Fu ijiege kenujaga fu vaekina e ireobo ije fube una niome ro ubae fuone ijadufuo fuaeveke.

E sinuome koeki ije bu izege redufuo ijadufuo akae

28Ro ja mave-kau kumate be fu muane fuone ijia e be bijamo fu baronekuma mave-kau ije nika mune tuana kanaga fu baronefo. Ro jade abe buvuana ikiro kuke e mave-kau koeki ije jade abena isekafavo. 29Ro mave-kau ije fu uria oenoekinu e kaniako bu e koeki ije kuara rove fu naebe abena faere kirana ijia nujae. Ro fu areko fume ijia oenoeno e be utaro muane fuone ijia bija fu baronekuma mave ije nika mune tuana kanaga fu baronefo. Ro kuke e mave koeki ijedua nika kanaga fu baronefo. 30Ro baga bu e mave-kau koeki ije kuako moni fuaeveno kuakuva fu moni izege bu kuaeva ijene foteke fuaevedufuo. Fu ijiege rekina fu fue kenujanamidufuo. 31Ro kuke ja mave-kau kumate bino bu oenoeno ame kabae ro fari be kanaga fu baronekuma ni akae besu ije nuvena ijiege refo. 32Ro mave-kau kumate ije fu oenoene e bara ro baru moni baki imevo ije be kana fu baronekuma e mave koeki ije fuka una e koeki fuone ije moni siriva teti (30) ijiege fuaevedufuo. Ro mave-kau ije nika mune tuana kanaga fu baronefo.

33Ro e be fu oenoene mako runa naebe bijukurae ro kuke fune bijui rove fu ke akoemoga mave-kau kumate ro doniki be fu va ijia urakuma e ije fuka fanuve ijadufuo una ve e koeki ije fuaeke. Areme fu fanuve ije baronema ije fuone abedufuo. 35Ro ja mave-kau kumate be fu una e befuo ije kana fu baronekuma e inokiro ije buka urina mave-kau be ije uria manino ije abe fuaevena mani abe buone ata ivajuonamidufuo. Bu ijiege re areme kuke mave-kau ije baronema ijene abe buvuana buone ivajuonamike. 36Ro ja vierafega mave-kau kumate ije fune maza boeje ijiege manina e kaniakinu ire binobino arafiria rove e koeki ije fu naebe abe faere kirana nujakuma e ije fuka mave-kau fuone uria manino ijia abe una kai fuone ije make. Areme fu mave-kau ije baronema ije fuone abeke.

Copyright information for `BBB