Exodus 29

Vame izege bu Eronikiro anafa fuone daro miaga bu e zinone ifaejevo ije redufuo ijene

1Ro Eronikiro anafa fuone ja kaenamiana E Ireobo na vajiega bu e zinone ifaejevo rena noefuo imedufuo ije ni ige na kuariavo ijiege refo. Ja bu kena daro miakuva ni mave-kau kumate besu ijiakiro mave-sife kumate inokiro naebe garuradiaeva ijia giana faradiafo. Areme nine ire farava vuiti ijia amaeriaeva ije gue usia areme ni ine orivi oere ijia usiana burete gue amaeriafo. Ro burete ijiakiro bisikiti ije ja amaeriakuva jade ire isiti usiaena ijiakuma biemarona amaeriavo. Areme ni bisikiti bino oere baki amaeria areme nine oere ado ijia usiafo. 3Areme nine burete ja amaeriakuva ije kena kamui kede areme mave-kau ijiakiro mave-sife inokiro ije ja na zinone ifaejekuae keva ijene kena ruafo. 4Ja ijiege kari areme ni Eronikiro anafa fuone kaenamia ro Are Muvuaka E Ireobo na fivo viene ijia usiaena kiaga bu do foteke ruoefo. 5Bu do ruoega nine sinuome e zinone ifaejevo bu savo ijene karina Eroni saejafo. Ni setikiro ugone jiamadogo ijiakina ugone ifodi ro ugone guge ijia ije kena saejafo. Areme ni ugone ifodi ijadufuo soe fuone kena biregato ijia ivia kiriajafo. 6Ja ijiege saeja areme nine ugone fu nigofo utidufuo ije abe nigofo ijia utija areme ire baraeki ijene abe kiraejafo. 7Ja ijiege re areme nine oere ije bu e usiaejiana daro miavo ije abena nigofo ijia usiaejafo. 8Areme nine anafa fuone kaenamiana seti buone saejia areme ni ugone fae ije guge ijia suvaedufuo ije suvaejiakinu nigofo buone subu saejiafo. Ja Eronikiro anafa fuone kega bu Godido imenoekuva ni vame ige na kuariavo ijiege rejiafo. Ja ijiege rekina bure maza boeje uifari buone ijena na ijiege zinone ifaejiekinu vadufuo.

10Areme nine mave-kau kumate ijia mesirina ro Are Muvuaka uine na fivo ijia nujafo. Ja ijia nuja areme nine Eronikiro anafa fuone kiaga bu umui buone mave-kau ijadufuo nigofo ijia naga ni mave ije kanaga fu baronefo. 12Fu baronega ni kavuane bino vesena fata zinone ifaejevo ijadufuo gome fuone ja amaeriadufuo ijia areme nine kavuane gue vesena ke fata ije zinone ifaejevo ijadufuo zinume ije usia korefo. 13Areme nine fanu saruone ijiakina sinuosinuo fuone boeje ijiakina saruone ije fu devuare okuraema ijiakina diane ro guaemati inokiro ije kena fata ije ja zinone ifaejevo ijia ifaejefo. 14Ro fanu kumate ijadufuo birage ijiakina surive ro de ije kena usiae are bu naovo ijadufuo makave ijia ifaejefo. Ijadufuo maeje zinone ije ja ifaejevo ijare e ijiebuo ise ije abena vake.

15Ro nine mave-sife kumate be abena ro Eronikiro anafa fuone kiaga bu umui buone fanuve ijadufuo nigofo ijia farekega ni kana fu baronefo. Ro kavuane ije ni vesena fata zinone ifaejevo ijadufuo ikene guegue ijia jijiamadifo. 17Areme nine mave-sife maeje abe buvuasema areme de ijiakina masiane ije karina do soma kena nigofo ijiakuma besu nafo. 18Ja ijiege re areme ni mave-sife foteke ije karina fata zinone ifaejevo ijia ifaejefo. Ja ijiege fanuve ije foteke kena E Ireobo na zinone ifaejekina na udi fuone mukore ije fiena oemaredufuo.

19Ro ni kuke mave-sife kumate be abena ro Eronikiro anafa fuone kiaga bu nigofo ijia farena irekega ni kanaga fu baronefo. 20Areme nine kavuane ije gue vesena Eronikiro anafa fuone ijiebuo adane maeneke ijia aziriafo. Ro gue ije vesena umui maeneke mafore buone ijiakiro dia maeneke ijadufuo mafore ijia aziriafo. Ro kavuane gue ije vesena fata ikene guegue ijia jijiamadifo. 21Areme ni fanu kavuane ja vesena fata zinone ifaejevo ado ijia naeva ije gue vesena oere ja e nigofo usiajiana daro miavo ije gue vesena ijiakuma amaerima abe Eronikiro anafa fuone ijiebuo nigofo ro ugone buone ijia jijiamadifo. Ja ijiege rekina Eronikiro anafa fuone ijiakina ugone bu savo ije bu akae rega bu Godido i ije menoeke.

22Ro mave-sife ije ja abena Eronikiro anafa fuone ije daromiadufuo ijadufuo saruone ro sinuosinuo boeje saruone ijiakuma saguima ijiakina diane ro guaemati inokiro ro oge maeneke ijadufuo saruone ije karina besu nafo. 23Areme nine kamui ije ja burete ire isiti baki amaeriaeva ja kena E Ireobo ijadufuo nidua ijia nijavo ijia burete be ro bisikiti be ro burete baraeki be bu oere ijiakuma amaeriava ijene karafo. 24Areme nine karina Eronikiro anafa fuone vajiaga bu karina una E Ireobo ijadufuo nidua ijia kave ijia kuriatefo. 25Areme ni karina una zinone ije ja ude ifaejeva ado ijia ifaejefo. Ja ijiege ifaejega na udi mukore ije urimo ije fiekuva na oemaediedufuo. 26Ro fanuve ijadufuo guoguo ije ni ufuna abe E Ireobo nidua none ijia kave kuriaetekinu abe E Ireobo na zinone igege mie areme nine una jone abefo.

27Ro fanu oge ijiakiro guoguo ije buka akae ijadufuo karina irigi be nafo. 28Ro e Isureroko bu oenoene na zinone ifaejievo ije fanu oge ijiakiro guoguo ije nika karina irigi be nafo. Ijadufuo maeje fanuve ije buka akae ijadufuo karina Eronikiro anafa fuone ije vajiaga bure karina idufuo.

29Ro Eroni fu baronekuma ugone fuone akae ije ni karina uifari fuone ije vajiafo. Ro bu oenoene daro miaga bu i ije zinone ifaejevo ije mekuva ni ugone ije vajiaga bu safo. 30Ro Eronido ame be erare fu e zinone ifaejemo rena Are Muvuaka guove ijia imenoekuma fuka ude ugone ije sanoeke fu vakuma mazani seveni furike. Fu ijiege re areme rade ijare fu manido fu E Ireobo nidua none ijia imenoeke.

31Areme nine mave-sife kumate ja abena Eronikiro anafa fuone ije ja daro miakuae kanaeva ije birage gue karina va are akae be ijia sukore kira ifaejefo. 32Ro fu naekuma ni kara areme burete ije ja kamui ijia kedeva ije karana Eronikiro anafa ije vajiaga bu buosukua kena va Are Muvuaka viene ijia ifo. 33Ro ire ije bu kena maza ije bu noefuo imekuae bu daro miavo ijia kena ise buone ijadufuo zinone ifaeje. Ijadufuo ire ije buka akaedo e bino bube ike. 34Ro fanu birage ijiakiro burete gue bu uria naona va ve irasekumaga ije nika karina miane ifaejefo ijadufuo maeje ire ije buka akae.

35Ro ja Eronikiro anafa fuone kena daro miaga bu i ije zinone ifaejevo ije imekuva nika mazani seveni guove ijia ire boeje na kuariaeva ije re furifo. 36Ro mazani besubesu guove ijia nika mave-kau kumate ijia kaniana e boeje ijiebuo ise ijadufuo zinone ifaejefo. Ja ijiege rekina zinone ijare fata ije abe ise ijene so amaeriga ni ine orivi oere ijia abena fata ije usiaga fu maturaefo. 37Ro janika fura besu guove ijia maza besubesu ijiege rekega fata zinone ifaejevo ije fata ije fuka ma akae refo. Fata ije fuka akae rega e bino ro ire bino bu fata ije niriaekuva bu dua buka akae redufuo.

Mazani besubesu guove ijia zinone ifaejedufuo ijene

38Ro igia fie maza besubesu janika mave-sife ame juaevasia besu furima ijia inokiro kaniana zinone ifaejerufo. 39Ro fanu be ije ni suoke ijia abena zinone ifaejekiro be ije mufuo ijia abena ifaejefo. 40Ro fanu sife amure ije ja abe zinone ifaejekuva ni farava uvani kiro ijiege abe ro orive oere butoro besu ro vaeni botoro besu ijiege kena besu biemaroma areme abena fanuve ijiakuma zinone ifaejefo. 41Ro una mufuo ijeja nine izege ja suoke reva ijiege fanu-sife ame be abe ro ni ire faravakiro oere ro vaeni ijiege kena zinone ifaejefo. Ro ije fu ire ijiebuo zinone ijadufuo ja ijiege ifaejekuva E Ireobo na udi ije fiena oemareke.

42Ro zinone ije ja ifaejevo ije jaka uifari jone ijena maza boeje ijiege rekinu vafo. Ro ja zinone ije ifaejekuva nika Are Muvuaka na fivo ijadufuo viene ijia ifaejedufuo. Ijadufuo maeje na are ijia arina e none biediana buina vua kuaedufuo. 43Na are ijia e Isureroko ije biediakega sanaema none fu ijia sanaga are ije fuka akae redufuo.

44Na ijiege rega Are Muvuaka Akae ijiakiro fata ije zinone ifaejevo ije fuka akae reke. Ro Eronikiro anafa fuone na kena daro miana irigi uniaekina bu e zinone ifaejevo rena noefuo imenoeke. 45E Isureroko bu ijiege rena ire boeje na kuariaeva ije re furikuva E Ireobo na Godi buone rena buina finoeke. Areme bu ijia vierafero nare daro none ijia Ijifiki gamia kaenamiana keke ruaevaro bu ijiege vierafedufuo. Ijadufuo maeje naeje naka E Ireobo Godi buone ijene.

Copyright information for `BBB