Galatians 1

1Na Afasero* Foru e ije Jesu Kuraesido* daro abena vua fuone kuaenoejo ije nare fasi ige isoena ja nijiave. Na emabe kieva baki ro bu Godi Asoe ijiakiro Jesu* Kuraesi e ije fu baronemoga Godire kenujamo fu una urima ijiebe kiega na vua maeje kuariave. 2Na uviarafa none Jesu ma vierafevo igia kariva ijena besu e ije ja Godi ma vierafevo sosi boeje aesakae Garesia guove ijia kariva ije anadiave. 3Na vierafe Godi Asoe nuvuone ijiakiro E Ireobo Jesu Kuraesi bu maza boeje ja marejiakinu ro mukoreigia samuagiaga ja kafaena karinoedufuo. 4Kuraesi fu ise ije ume ige no karivo igia naovo ijia karaunuokiro ruae. Fuka Godi irinana fu vierafema ije rena ise nuvuone fi korejuokiro baronei. 5Ijadufuo Godi bu oemarekinu dabe aroevo ije bube aredufuo ro buka maza boeje ijiege aroekinu vake.

Godido vua maeje fune besu ijiaru

6Na vua jone fievo naka ireobo oeseradie! Ijadufuo maeje mazani aokube ijia jane Godi e ije fu Kuraesido duvado ijia ja kumena kaenamia sanaema fuone maeje fume vekinu miaema ijia uniaema ije jane ijuoneve. Ro jane una vua sumiki be ka ma baki ije fieve. 7Naka ma kuariavo igia fiefo. Godido vua maeje una be ije fuka baki. Na ijiege kuariavo ijadufuo maeje e bino buka Kuraesido vua maeje dabe dakudena una ni be kuariakinu oe jone kame kuderiako jaka totenamive. 8Ro gaga bu anera saove gufia kariva ijiebe ro ba nore vua ni be ije abena nijasiavoga ije na vierafe Godire e ije kame miane ije naena vafaemo baki ijia korega bu isejavaeke. 9Na isuibe nane kuariae ro iviama na una kuke kuariave. E binobe vua ige ja fiena abeva ije bu baki ro bu vua ni be kuariavoga ije na vierafe e ije bu miane ije fu naena vafaemo baki ijia naoke. 10Ro vua ige na kuaevo ije na ema ijiebe oemadiadufuo na kuaevo baki. Ro na Godi fu oemaedufuo na ijene kuaeve. Ro na ema ijiebe giekiro na ije kuaevoga ije nana Jesudo imevo baki.

Godi fu izege Foru kumema ijene

11Uviarafano vua maege na kuariavo ije fu ema ijiebuo vua bakino mukoreigia fiefo! 12Ro vua ije fu emabuo ruaema baki ro fu Jesu Kuraesire nijasie.

13Na e Jiusi ijiebuo* vame izege bu Godi baname isoevo ijia buina renoevo ije bune kuariavo jane fie. Ro kuke na izege Godido e ije kame arafiriana isekafiakiro uruke mimatana giriesaeva ije jane fie. 14Ro na e Jiusi ijiebuo vame binobino bu renoevo ije bu nijasueva ije nare kairafa none bu naena uriva ije mukoreigia asidiana renoe. Na asaerafa nuvuone ijiebuo vame ije naka nare giriesana rei.

15Rove Godi fuka isuibe na bu naebe bietanieva ijia fu vierafe na fuefuo imekiro fu ijadufuo na marejiena kumei. 16Maza ije Godi fu vierafema ijia fu Fari fuone abena na nijasie areme kenujie. Fu vierafe fu ijiege kenujiekina na rade Jesudo vua maeje abena e Jiusi baki ije kuariadufuo. Ro na Jesu irere fu none rema ije na naebe e be kuarae. Ro kuke na e Afasero* gue bu are Jerusareme ijia kariva ije na naebe va kuariae. Ro name una migegire aesakae Arebia ijia va maza aokube fikinu irere Jesu fu none rema ije vierafenoe. Areme na una are Damasikasi ruae. 18Areme rade juaevasia inokubeke furiko na ijia sone va Jerusareme ijia e Afasero Fita gana fuosiki fura inokiro ijia fi. 19Ro e Afasero Godido imejo gue na naebe biedia ro name e Jemisi Jesudo uvia ije fuosukua gae. 20Ijadufuo na irere iviama isoevo ije Godi fu vierafe na kufuimejo baki ro nane vua ma ijiaru isoeve.

21Na ijiege re areme rade nane aesakae inokiro Siriakiro Sirisia guove ijia Godido vua ijene kuariakiro vae. 22Mazani ijia e Kuraesi ma vierafevo gue aesakae Judia sosi ijia kariva ije na bu naebe mukoe vierafe ijadufuo maeje na naebe sosi buone ijia Godido vua nijasiae. 23Ro bune e binobe kuariavo bu fiena vierafero e ije fu ude mimatana e ije bu Jesu ma vierafevo ije fu kame arafiriaema ije fune iviama una Godido vua maeje e boeje nijasiamoro bu ije vierafe. 24Ijadufuo e ije buka Godi irere fu none rema ije fiena oemare areme una fu dabe aroe.

Copyright information for `BBB