Genesis 25

Eburamedo uifari ijene

1E Eburame fu una bara bedua ive fuone Ketura ijene abei. 2Bara Ketura fu ame umui fague ro dikine besu ijiege tuanae. Ro ive buone ijeja e Zimiranikina e Jokisanikina e Medanikina e Midianikina e Isibakikina e Sua ijene. 3Ro e Jokisani fu uri ame Sibakiro Dedani nafei. Ro e Dedanido uifari ijeja e Esuraetikina e Retusaetikina e Reumaeti ijene. 4Ro e Mediani fu uri ame umui fague nafei ro ive buone ijeja e Ifakina e Efakina e Anokikina e Abidakina e Erida ijene. Ro ame ije bu bara Keturado uifari ijene.

5Areme Eburame fune uri sinuome fuone boeje fu samuagiamo ije kena una fari fuone Aeseki vajamo fu samuagiae. 6Ro fu uria fino ijia fu uri ame fari ije bara fuone gue ijiebe nafe vajaeva ijene sinuome vajiama areme kiamo bune uri sakae ije Aeseki fu fino ije arena una uri are maza ajiamo nake ijia vae.

E Eburame fu baronema ijene

7E Eburame fune fi vakuma ma eorena juaevasia uvuvani aderedi seveniti faeve (175) ijiege furikoga fune ijia baronei.. Ro fu baronemoga anafa fuone e Aesekikiro Isimero bu vajae surive fuone abena va mako be bu kua Mekeferano kuavo are Mamure ivuake ijia nujae. Ro mako ije bu e Eburamedo agane bu oega bu kena ijia uniavo ijene. Ro ae sakae ije fu e Efironi e Zoado fari e Itaetiko ijadufuo sakae ije Eburame fu fuaevema ijene. Ijadufuo Eburame kiro bara fuone Sera bu oevo bu kena sakae ijia uniae. 11Eburame fu baronekoga rade Godi fu fari fuone Aeseki daro mamo fu are be bu kua E Ni Uria Fino Fu Na Giemono kuavo ijia fi.

E Isimerodo uifari ijene

12Ro suvuare ige fu e Isimerodo kuae. Ro e Isimero fu bara Ijifitiko Egano kuavo fu Serado i meno fu nafena Eburame maema ijene. 13Ro Isimerodo anafa fu tuanaema ijiebuo ive ije ijiege. Ro fari amure e Nebaeotikina e Kedakina e Adebirikina e Mibisamikina e Misimakina e Dumakina e Masa ijene. Ro ame gue ijiebuo ive ijeja e Edatikina e Temakina e Jeturukina e Nafisikina e Kedema ijene. 16Ro ive ije ige bu e Isimerodo farirafa tuero (12) ijiebuo ive ijene. Ro ive buone bu i miaeva ije bu sidove buone ijiakiro are muvuaka bu sana karinoevo ije nabuikaramiaeva ijene. 17Ro Isimero fu fi vakuma juaevasia uvuvani aderedi teti seveni (137) ijiege furimo fune baronei. 18Ijiege rena Isimero fu baroneko rade uifari fuone bu urina are ijia kafare be Avirakiro Seno kiavo ukua ijia kari. Ro are ije fu Ijifiti ivuake ijia ro kuke fu are maza ajiamo nake vame bu are Asiria vako ivuake ijia. E Isimerodo uifari ije bu Eburamedo agane ije uniana va buebino karinoe.

Jekafukiro Iso ijiebuo suvuare ijene

19Ro vua ige fu e Eburamedo fari e Aesekido suvuare. Aeseki fu fi vakuma juaevasia foti (40) ijiege furinoga fu uri bara fuone Ribeka abei. Ro Ribeka fu e Betuerodo kabae ro fu e Rebanido maki ijene. (Ro e Betuerokiro Rebani bu e Aramiako bu aesakae Mesofotemia ijia ruae.)

21Bara Ribeka fu ame bino naebe nafekoga fune juaevasia tuaedi (20) ijiege furi. Ijadufuo Aeseki fu uri fuefuo E Ireobo baname isoe. Fu baname isoemoga E Ireobo fu baname fuone ije fiena ifejamoga Ribeka fu e fudie. 22Ro ame fu fudiema ije fu ufariki ijadufuo ame inokiro bu devatua fuone ijia bue nigaraevo fu fie. Ijadufuo Ribeka fu una fue kuaemo, Ire ije fu irerefuo ijiege none remono kuae. Ijadufuo fune va Godido baname isoega fu maeje nijaekiro fu ijiege vierafei. 23Ijadufuo fune baname isoemoga Godi fu vua ijadufuo maeje Ribeka nijae. Fu nijaena kuae, E mamekanu inokiro bu aesakae inokiro samuadufuo ije bu devatua one ijia kari. Ijadufuo ame ije a nafemo ijiebuo uifari ije bu rade urikuvejo ije bu bue nigaraekinu karike. Ro ame be ije fuka e daroki reke ro be ije fu baki. Ro ame amure ije fu una ame iviene ije fuefuo imekono kuae.

24Areme maza ije Ribeka fu ame nafedufuo ije romoga fune ame inokiro nafei. Ro ame amure ijadufuo vajae surive fuone fu kavuane ro vajae jau fuone fuka nibe ire ugone igeki. Ijadufuo ive fuone bu Iso kuae. Ro ame be bu bietevo fu ari Isodo dia tare ijia uti fare ijadufuo ive fuone bu Jekafu kuae. Ro Aesekido juaevasia ije fu sigisiti (60) ijiege abema ijia Ribeka fu ame inokiro ije nafei.

Iso fu ame amure daro ije bu kevo ije fu abe fuaevema ijene

27Ijiege rena ame ino uviaki ije bune besu ubaeradiae. Ro e Iso fuje fu urina e be sume mukoe bijamo rei ijadufuo fu maza boeje fu are ijia dasu fino baki ro fu keke oenoeno. Ro e Jekafu fu ebe mauike are ijiaru fikinu mave-samuagiamo. 28Ro e Aeseki fuka fari fuone e Iso ireobo oetuamo. Ijadufuo maeje e Iso fu sume mukoe bijana fanu kania ruoga bu kirana ivo. Rove bara fuone Ribeka fuje fari fuone Jekafu oetuamo.

29Areme maza be Jekafu fu ire dodoki be kirama fino ijia Iso fu sume bijanoena una vasiakuma ijia keke. Ijadufuo fu uri Jekafu kuae, Naeje naka ireobo vasiorieve. Ijadufuo ire kavuane ije a kiraema ije be afe miega na ino kuae. (E Iso fu ijiege rema ijadufuo i fuone bu kua Idomino kuae.) 31Fu ijiege kuamoga Jekafu fu una kua, Ije fune mare rove na vierafe aka daro ije ame amure bu kevo ije a abena una na miekono kiekuma na ije ire ige vajakono kuae. 32Ijadufuo Iso fu una gue kuae, Naeje nanaka vasia oriena baronekuvejo ijadufuo daro ije fu irere na ma rejiekuma baki ijadufuo na vierafe naka abena una a makono kuae.

33Fu ijiege kuamoga Jekafu fu una kuae, Ije fune mare rove nine iviama akae be nijana kie a daro one a na miekono kiega na fieno kuae. Ijadufuo Iso fune uri Jekafu kuae, Na vierafe na ijiege rekono kuana fune uri daro fuone ije abena una Jekafu mae. 34Areme Jekafu fune uri ire burede ijiakiro ire ije fu kiraema ije bino afena Iso vajamo fu ina oemare areme fune vae. Ro vua ige fu izege e Iso fu fari amure daro ije bu abevo ije abe una isekube vierafema ijene.

Copyright information for `BBB