Genesis 27

Jekafu fu Aesekido daro ije abema ijene

1Ijiege rena Aeseki fune ma eorena niome fuone fune iserei. Ijadufuo fu uri fari fuone amure e Isodo kiamoga bu mesiri ruae. Bu mesiri romoga asoefuo fu kuae, Farinono kuamoga fu onukuana kuae, Na igifurekino kuae. Areme Aeseki fu kuae, Iviama naeje naneka eoradie ijadufuo maza be na baronedufuo. 3Ijadufuo ni juvuave one kena va noefuo sume bijana fanuve be kanana abero ire mukore na idufuo ije kirama abe roga na ine. Na ire ije abe ina areme daro none abe una a manaro na baroneno kuae.

5Aeseki fu vua ijiege Iso kuarako bara fuone Ribeka fu mauike manina vua ije bu kuaevo ije fie. Ijadufuo Iso fune kekena sume bijana vakoga Ribeka fu uri fari fuone iviene e Jekafu vua kuarae. Fu kua, Jekafu farino asoe one fu vua ige uvia one Iso kuaramo na mauike fie. 7Fu kuarana kua, Ani va fanuve bino kaniana ro ire mukore be noefuo kirana amaerima miega na ine. Na abe areme na E Ireobo ijadufuo nidua ijia daro none abena una a ma areme rade na barone. 8Ijadufuo farino ni mukoreigia vua ige na kuaravo ije fiena ijiege rene. 9Ni va mave-goti no samuagiavo ijia ame mukore ubaeradiaeva ijia inokiro kena roga na ire mukore be asoe one fu oemarekinu idufuo ijene amaerina kirane. 10Na kiga a abena va asoe one ije maga fu ina areme daro fuone ije a mana rade fu baroneno kuae.

11Fu ijiege kuaramoga Jekafu fu una asie fuone kuae, Asieno, uvia none fu vajae jau nae ro naeje nana baki. 12Ijadufuo asoe none fu na faradie fiega na biesirivo fu fiekuma na vierafe fube daro mieke. Rove fuka una na kuravajiena vafiekono kuae. 13Fu ijiege kuaramoga asie fuone fu kua, Farino fu a kuravajamo ije ni arega ije fu nana na abene. Ro aeje nime va mave-goti na kuaravo ije kena ro vajieno kuae.

14Ijadufuo fune va ire ije asie fuone fu kuaraema ije kena ro vajamoga fu kena ire ma mukore Aeseki fu oemarekinu idufuo ijene amaeri. 15Areme Ribeka fu urina fari fuone amure e Isodo ugone ni mukore fu are ijia naema ijene kena una ame iviene e Jekafu saejae. 16Fu ijiege re areme uri fanuve goti surive ijene kena umui ijiakiro kuri ije okuriaejae. 17Areme fune uri ire ma mukore ije fu amaerima ijiakiro burete fu ifaejema ijene kena fari fuone Jekafu vajae.

18Fu vajamoga Jekafu fune kena va asoe fuone kuae, Ate asoeno ige abeno kuae. Fu ijiege kuamoga Aeseki fu urina kua, Farinodoe, a e ige a Iso ke a eraneno kuae? 19Areme Jekafu fu kuae, Na Iso fari one amure ije nare. Ro ire ije a kiema ije nane kirana abe igifureki ruae. Ijadufuo asoese ni urina fanuve ige na kirana ruaeva ije abe i fu madaga ni daro one ije abe mieno kuae.

20Ro Aeseki fu kuae, Farino a ire ije a izege ka migegire kena ruaemono kuae. Ro Jekafu fu biesirina kuae, Na E Ireobo Godi one ijare ifejiemo na kevano kuae. 21Fu ijiege kuaramoga Aeseki fu uri Jekafu kuae, Farino, ni biona ivuake igia roga na faradana fiega ane ma Iso ro a erarega na fieno kuae.

22Fu ijiege kuaramoga Jekafu fune biona Aeseki fino ivuake ijia vakoga fu fare fie areme kuae, Itire one ige na fiega aka Jekafure kuaemo igeki rove farane one ije na fare fiega fu Isodo farane igekino kuae. 23Rove Aeseki fu naebe mukoreigia biekudina fie ro fume Jekafudo vajae u ije fare fiero fu Isodo faranero fu ijiege vierafei. Ijadufuo fune oemarena daro makiro vierafeba una kuke kuae, A e ige ane ma Iso areno kuamoga Jekafu fu biesirina kua, Ke ije nane ma Iso nareno kuae.

25Areme Aeseki fu kuae, Farino nine ire ije a kena ruaema ije kena roga na ina areme daro none a mano kuae. Fu ijiege kuaramoga Jekafu fune ire ijiakina do vaeni ijene kena asoe fuone ije vajamo fu i. 26Areme Aeseki fune uri Jekafu kuae, Farino, ni biona ivuake igia roga na uimidano kuae. 27Ijadufuo Jekafu fune biona Aeseki uimimoga fu uri sinuome fu saema udi ije fiena uri daro mae. Fu mana kuae,

Fari none ijadufuo udi ije fuka aesakae ije E Ireobo fu daro maema ijieki.
28Ijadufuo Godire saove ijia ve uruvana daga sakae ige fu saruigi rekina uije ma uruvana ro ire vaeni iviaeko buka uruvana tavuake.
29Ro e aesakae gue ijia karivo uruvana bu una oefuo imekinu ro a kurituakafake. Ro are uviarafa one ijiebuo e ireobo rega asie one ijadufuo farirafa ije budua a kurituakafake. Ro erare a kuravajana vafavo ije Godire ve bu kuravajiana vafiake. Ro erare a ifejana daro mamo ije Godire ve daro miana ifejiake.

Iso fu Aesekido daro ije abekiro soesoema ijene

30Aeseki fu Jekafu daro mamoga fune migegire kekena vakoga uvia fuone Iso fu rade ijia kekei. 31Areme fudua fune ire ma mukore be amaerina kirama abe asoe fuone fino ijia ruae. Fu abe kekena kuae, Ate asoeno, ni urina ire ige na oefuo ifaejeva ije abe ina daro one na mieno kuae.

32Fu ijiege kuaramoga Aeseki fu kuae, A e gure a erareno kuae? Fu ijiege kuaramoga Iso fu kuae, Na Iso fari one amure ije nareno kuae.

33Areme Aeseki fuka ireobo safuikinu uri kua, E ije bite erare fanuve ije kaniana romoga na ina daro none nane abe fu makoga a rade aru ruae? Ijadufuo daro ije nane abe fuone maedo fune maza boeje fuosiki na vadufuo ijadufuo na una izege abekuva baki.

34Fu ijiege kuaramoga Iso fu vua ije asoe fuone fu kuaemo ije fiemo fuka ma isei. Ijadufuo fu uri urukeigia vijena nimekinu kuae, Ate asoeno, ni daro ije be duaku na mieno kuae. 35Ro Aeseki fu una kuae, Farino daro ije fune uvia one ijare biesiriemoga daro one a abedufuo ije nane abena una fu maevano kuae.

36Fu ijiege kuaramoga Iso fu kuae, Ive Jekafu ijadufuo maeje e biesiriamo ro fuje fune ma e ijieki. Ijadufuo maeje ige fu rema ije fu mazani inokiro na ijiege biesirie. Fu ijiege rena daro ame amure bu kevo ije nare abedufuo ije fune fure abei ro ivia fu kuke daro none a miedufuo ijene abejiemano kuae. Fu ijiege uri asoe fuone kuae, Ro a vierafe daro none be fube uria nado a abe na miekono kuae?

37Fu ijiege kuaramoga Aeseki fu una kuae, Farinodoe, na daro ije fu e ireobo one redufuo ro e agane fuone boeje bu fuefuo imedufuo ije nane kena fu vajae. Ro kuke nane daro ije fu uije ro ine vaeni uruvana odufuo ije nane kena fu vajae. Ijadufuo farinodoe na ire be na una oefuo redufuo ije fuka ma bakino kuae. 38Fu ijiege kuaramoga Iso fu uri asoe fuone soesoena kuae, Asoeno a isekie ni gaga daro be uria navoga ni abena naduaku mieno kuana fune ma urukeigia nimei.

39Fu ijiege nimenoga asoe fuone fu kuae,

Farino, are ije a finoedufuo ije a sakae saruebaki ro ka iriaeki ijia finoeke. Ro kuke sakae one ije fube ve dajiaeke.
40Ro aeje aka oemarekinu dazena finoekuma baki ro aka una e guena bijaekinu finoeke. Ro kuke aka uvia one ijadufuo moni baki imenoedufuo. A ijiege fuosiki nigaraenoeba uri fu abuena va osukua aebe finoekono kuae.

Jekafu fu kona Rebanido vaema ijene

41Iso fu daro ije asoe fuone fu abe una Jekafu maema ijadufuo fuka Jekafu ziegafana oe ise vierafe. Ijadufuo fu mauike fue kuae, Na oenoene ate fu barone na nimekiro vako ijia naka Jekafu kanakono kuae. 42Ijadufuo Ribeka fu vua ije fiena uri kiamo bu Jekafu mesirina rovoga fu urina kuae, Uvia one ije fuka ziemo ijadufuo fuka naebe oemarei. Ijadufuo fu a biedakuma fuka kanakiro kuaemo na fie. 43Ijadufuo farino, ni ige na kuaravo ijiege rene. Anike migegire kona va sidove Erani maki none Rebani fino ijia va fuosiki maza sibaneke ijia fine. A maza sibaneke va ijia fike uvia one fu ire a rema ijadufuo defaruiga zienoeno ije fu una totega na ijare vua nijaga ni una rone ijadufuo maeje ame none inokiro ja maza besu ijia ja uniakodufuo ije naka isedie.

46Areme Ribeka fu urina Aeseki kuae, Na Isodo bararafa are Itaetiko ije kame miako naneka isedieme. Ijadufuo Jekafu fu una igia bara Itaetiko abekuma na funeka isediedufuo ro bakuma naka baronekono kuae.

Copyright information for `BBB