Genesis 36

E Isodo uifari ije bu uinuve ruae ijene

1Ijiege ro e ive ige ijeja e Iso ro ive fuone be bu kua, Idomino kuavo ijadufuo uifari ijene. 2E Isodo bara fu kema ije fu bara Kenanaetiko ijene kei. Ro bara amure ije Ada fu e Eroni e Ivaetiko ijadufuo kabae. Ro bara be ive fuone ije Oribama fu e Ana e Zibionedo fari are Ivaetiko ijadufuo kabae ijene abei. 3Ro bara be ive fuone ijeja Basemati fu e Isimerodo kabae ro kuke fu bara Nebaotido uvia ijene abei. 4Areme bara Ada fu uri fari fuone e Erifazi nafekoga bara Basemati fu uri fari fuone e Rejurero nafei. 5Fu ijiege nafekoga bara Oribama fu e Jeusikina Jaramekina e Kora ijene nafei. Ame boeje ije bu e Isodo bara ijiebe aesakae Kenani ijia karina nafeva ijene.

6Areme Iso fune uri agebara fuone ro e fuone boeje fuina besu karivo ijene merui. Areme fune kuke uri sinuome ro fanu ro mave binobino fu saema ro ire fuone boeje fu sakae Kenani ijia fina abema ijene abenama fune vae. 7Fu uvia fuone Jekafuki besu karidufuo ije fu naebe mani ijadufuo maeje sakae ije fuka isekube. Ro kuke buka fanu ro mave ma uruvana saeva ijadufuo bu izege besu karikuva baki. 8Ijadufuo fune urina Idome are uruo ijia finoekiro vae.

9Ijadufuo e ije aesakae Idome ijia kariva ije bu e Isodo uifari ijiebe. 10E Isodo bara Ada fu ame besu e Erifazi nafenoga fu urina ame fari umui fague ije nafei. Ro ive buone ijeja e Temanekina Omakina Zefokina e Tatamekina e Kenasi ijene. Ro Iso fu kuke bara be dua Timinano kuavo ije abena ame fari e Amareki ije nafei. Ro e Isodo bara Basemati fari e Rejurero ije fu fina una ame fo (4) ijiege nafe. Ro ame ijiebuo ive ijeja e Nafatikina e Zerakina Samakina e Miza ijene. 14Ro Isodo bara Oribama fu ame fari inokubeke e Jeusikina Jaremekiro e Kora ijene nafei.

15Ro e Isodo uifari ijiebuo e mamekanu ijeja e Temanekina Omakina Zefokina Kenazikina Korakina Gatamekina e Amareki ijene. E ije bu e Isodo bara Ada ijadufuo fari amure e Erifazido farirafa ijene. 17Ro una e agane Nafatikina Zerakina Samakina ro Miza ije bu Isodo fari e Rejurerodo uifari. Ijadufuo e uifari ije bu bara Basematido anafa ijia uinuvena ruaeva ijene. Ijadufuo uifari boeje ije bu e Isodo bara Oribama e Anado kabae ijadufuo anafa e Jeusikina Jaremekina ro Kora ijiebuo uifari ruaema ijene.

E Siado uifari ije bu uinuve ruaeva ijene

20Ro e ije bu iko zinume ijia sakae Idome abena kariva ije bu e Sia e Oraetiko ijadufuo anafa ijiebuo uifari ijie be ijia kari. Ro e Siado anafa ijeja e Rotamekina Sobarokina Zibionikina Anakina Disonikina Ezakina e Disane ijeja. Ijadufuo e ui ije sakae Idome ijia kariva ije bu e Siado anafa ijiebuo agane ijia uinuve ruaeva ijiebe ijia kari. 22Ro e Rotane fu e agane Orikina Emane ijiebuo uifari ijiebuo asae. Ro e Rotanedo maki ijeja bara Timina. 23Ro e Sobaro fu e agane Arivanekina Manatikina Ebarokina Sefokina e Onama ijiebuo asae. 24Ro kuke e Siado fari e Zibioni fu ame inokiro e Aeakiro Ana ijene tuanae. (E Anare amure ae sao ijia mave doniki ije samuagianoeno ijia fu asoe fuone ijadufuo do bu mako ijia jiavo ijene gae.)

25Ro e agane Emidanekina Esibanekina Itivanekina Serane ije bu e Anado fari e Disane ijadufuo anafa. Ro kuke e Ana fu e agane ijiebuo asae buone ijene. Ro e Anado maki ije bara Oribama. 27Ro e Eza fu e agane Biranekina Zavanekina Akane ijiebuo uifari ijiebuo asae. 28Ro e agane Uzikiro Arane ijiebuo asae buone ijeja e Disane. 29Ijadufuo e Oraetiko ijiebuo uifari ije sakae Idome ijia kariva ijiebuo ive ije ijiege. E Rotanekina Sobarokina Zibionikina Anakina Disonikina ro Ezakina e Disane ijene.

Kini binobino bu aesakae Idome samuaeva ijene

31Ro ude e Isureroko bu kini bino naebe kevo bu aesakae Isurero samuaeva ijia bu kini igiebe aesakae Idome samuana ruae. 32Ro kini amure ijeja kini Bera e Biodo fari are Dinaba ijare samuagiae. 33Ro una ijuone fuone ijeja kini Jobabi e Zerado fari are Bozira ijare samuagiae. 34Ro ura ijuone fuone ije kini Usame are Temanaetiko ijare. 35Ro una ijuone fuone ije kini Adabi e Bedadido fari are Avitiko ijare samuagiae. (Kini ijare e are Midianeko ijena are Moabi ijia bijaema areme fure e fuone ijena iraraena kaniae). 36Ro ura ijuone ije Kini Samira are Maserekako ijare samuagiae. Ro ura ijuone fuone ije Kini Soro are Rebotiko ije fu do irifo ijia fino ijare samuagiae. 38Areme Kini Soro fu baronekoga ura ijuone fuone ije Kini Baranane e Akabo fari ijare samuagiae. 39Areme Kini Akabodo fari ije fu baronekoga ijuone fuone ije Kini Adade fure samuagiae. Ro sidove fuone fu kema ive ije Fau ro kini ijadufuo bara ije Metabero. Ro bara Metabero fu e Matiredido kabae ro asae fuone ije e Mezarabi.

40Ro e Iso fu e agane binobino bu are Idomeko ijia kariva ijiebuo uifari buone ijene. Ro agane ijiebuo ive ijeja e Timinakina Arivakina Jefetikina Oribamakina Erakina Finonekina Kenazikina Temanekina Mibizakina Medierokina Irame ijene. Ro sakae iziebure agane binobino bu kariva ije bune agane buone ijiebuo ive ijia nabuikena ijia kari.

Copyright information for `BBB