Genesis 43

Josofudo uviarafa bu Bezimanina una Ijifiti ari vaeva ijene

1Ro are Kenani ijia fuka vasia ma ireobo kekei ro Jekafudo agane kumune bu Ijifiti ijia fuaevena ke ruaeva ije bune kira ina furi. Ijadufuo Jekafu fu una anafa fuone kiae, Ni una va kumune binodua fuaevoga no ino kiae. 3Rove Juda fu una Jekafu kuae, Ate e ireobo ije are Ijifiti samuamo ije fuka vua daro darokuma kuaruomo no ruae. Fu kuo no nuvuonukua una vakuva fube kuoga no fu gake. Ro no iviene nuvuone ije mesirina vakuva fu ijare kuoga no va fu gakono kue. Ijadufuo a uvia nuvuone Bezimani mesiri nujaejuo fu noena vakuma no ijare kumune bino fuaevena ruake. Ro fu naebe noena vakuma no kumune bino nobe fuaeve ruakono kuae.

6Juda fu ijiege asoe fuone kuaramoga Jekafu fu urina kuae, Ja irerefuo e ireobo ije kua no iviene nuvuone be gafia fino kuae. Vame ije jaka irufui binobino kekena na vajievono kiae.

7Ro anafa bu urina kuae, Fune e ijare ka korufuo no abero agane nuvuone ijiebuo duna binobino kuarue. Fu kuo, Ja asoe jone fube uria fi ro kuke jabe iviene jone beno kue. Ro no iviene nuvuone no mesiri vadufuo fu kuaruokuveno ije noka naebe vierafe ijadufuo no ijiege kuarae.

8Areme Juda fune urina asoe fuone kuae, Ni e Bezimani nujaejuoga no migegire vaekina no kumune fuaevena una ro ikinu karine. Ro bakuma a ro no ro anafa nuvuone ije boeje noka isejavaena oeke. 9Nare kuavo ijadufuo ni nujaejiega na mesiri vaekina no una rone. Ro na naebe mukoreigia mesirina una ruakuva ni irufui ije arega fu maza boeje nosiki navane. 10A maza nuvuone no va gamia usiae una ruaekino una vadufuo ije aka dabe fareko funeka saroemono kuae. No ude Bezimani mesiri vaeva bitie iviamaige none ire karina una ruae. Rove no naebe ijiege rei ro noka mazani nuvuone dabe igifure nisevono kuae.

11Ro asoe buone fu urina kiae, Ja vierafe Bezimani fu jaena vakuma nine ire ma bino aesakae nuvuone igia naovo ije karina vaekina e ireobo are Ijifiti samuamo ije vajafo. Ni ire oere udi mukore urimo ijiakina munikokina ia udi mukore urimo ijiakina ine fititasi fo ire makame igeki ijiakina ine arimoni ijadufuo fo ijene karina vaekina e ije vajafo. 12Ro kuke ni moni ja kumune fuaevedufuo ijene kero bino nime moni ije bu bigiake kena una kamui jone ijia kedeva ijadufuo kena vafo. 13Ni ije kena nine uvia jone Bezimani mesirina jaena migegire una vafo. 14Na Godi e daroki ije baname isoega fure e ireobo ije are Ijifiti samuamo ije oe fuone dabe dakudega fu ja giana oefiane abeke. Fu oefiane abena e Bezimanikiro uvia one be ijene ke uniaejaga ja kaenamia una ruake. Ro na ijeja ame none gue bu una kuke ijiege oega na oefiane abekuva ije fure marekono kiae.

15Areme ame gaegi ije bune urina sinuome buone maeje bino bu kini subijadufuo ro moni ka ma uruvana bino duaku kari Bezimani mesirina bune Ijifiti vae. 16Bune vakuma Ijifiti usiaena bune aruna Josofu fino ijia vakoga fu uri Bezamani gae. Fu ga areme uri e fuone imeno ije kuae, Ni e ige kaenamiana are none ijia vane. A kaenamia va ijia unia bu karike ni fanu be kana kiraga bu maza uvuoka manino ijia naena ire ino kuae.

17Josofu fu ijiege kuaramoga e fuone imeno ije fune urina ije fu kuaraema ijiege rena fune uviarafa fuone kaenamiana are fuone ijia vae. 18Fu kaenamia ijia vakoga buka ireobo jumena una bue kuae, Noeje bu irerefuo kaenamuona igia ruove? Bu bite maza ije no iko igia rovoga bu moni ije kena una kamui nuvuone ijia keva bu ijadufuo kaenamuona ruove. Bu ijadufuo toenamuo ruodo bu no kanuo areme kuoga no fuefuo moni baki imenoeke fu mave doniki nuvuone ije una fuone kekiro remono kuae.

19Areme bune vakuma kini ijadufuo are gafia usiaena bune va e ije Josofudo imejo ijiebuo e ireobo ije kuae, E ireobo a isekie igia fiene. No ude ro igia Ijifiti kumune fuaevena none una vakuae vae. No vakuma vame gafia ve mumoga no naokuae kariva ijia no kamui nuvuone besubesu ijia moni ije no kumune fuaeveva ije no una kamui ijia kuarae. Ro moni ije no karaeva ije no una kena igie ruaevano kuae. 22Ro moni ige no una kuke kumune binodua fuaevekuae no ije kena ruae. Ro moni ije fu erare kena kamui nuvuone ijia kedema ije noka naebe vierafevano kuae.

23Ro e ije Josofudo imejo ijiebuo e ireobo ije fu uri kiae, Ije fune ijeno jade una ijadufuo ireobo vierafevo. Moni ije fune Godi jone ije ja asoe jone ijena fuone baname isoevo ijare kena una ijia kedejiae. Ijadufuo maeje na moni jone ja kumune fuaeveva ije nane foteke kevano kiana fune va e Simioni mesirina una ro nujaejiae.

24Areme e ije Josofudo imejo ijiebuo e ireobo ije fune kaenamiana va Josofudo are ijia uniamo bu karikoga fune va do jiana ro miamo bu dia buone sokoga fu mave doniki buone ire vajiae. 25Ro Josofudo uviarafa ije maza uvuoka bu fuina ire ikono kiaeva ijadufuo bu urina sinuome bu Josofu vajadufuo ijene kanafui. 26Areme bune karigake Josofu fune romoga bu uri sinuome ije kena ja vaja areme uri fu aguarana fu manino ijia auge sana kurituakafae. 27Bu ijiege revoga Josofu fune izege bu ruaeva ijadufuo kuariama areme urina kiae, Ro asoe jone ja ude ro kuarieva ije fube uria ma fino kiae?

28Ro ame gaegi ije bu urina kuae, Ke asoe nuvuone fu oefuo imeno ije fu uria ma fino kuae. Bu ijiege kuara areme una kuke Josofu kurituakafae.

29Areme Josofu fune urina ame ije giaeja vakuma e Bezimani iviene fuone maeje asie fuone ijare buobiki nafema ije gae. Fu gana uri kiae, A ame gare fu iviene jone ije ja fuesina kuarieva ijeno kiae. Areme fu uri Bezamani kuae, Farino na vierafe Godire a marejakono kuae. 30Fu ijiege kuaramo fuka oefiaemoga fu migegire urina guove fu naeno ijia aruna nimei. Ijadufuo maeje Bezimani fuka ma ireobo oetuamo ro kuke fuka ma iviene fuone.

31Fu aru va nimena furi areme uri nikubae fuone do soma areme una keke zinune manimega e fuone imejo ije kiae, Ire ije ja kiraeva ijene vajuo no ino kiae. 32Areme Josofu fune fuosukua fata be ijia fina ire ikoga uviarafa fuone fu kiavoga bu buosukua fata be ijia karina ire i. Ro kuke e Ijifitiko ije duaku fu kiamo bu fata be ijia karina ire buone i. Ijadufuo maeje e Ijifitiko ije bu e Iburuko ijena bu besu ire inoevo baki. 33Ro Josofudo uviarafa fata ije bu karina ire ivo ije nikubae buone bu una Josofu fino nake ijiege karina ire i. Ro fata ije bu kariva ije bu ame amure ijare fikoga gue bu ijia karijana vakuma areme ame iviene ijare ubine ijia fikoga bu ire i. Bu ijiege karina ire ivo ijia bu uri korubuo izege bu kariva ijene ganamivo buka oeseradiae. 34Ro ire buone ije bu ivo ije bu re ije Josofudo fata ijia naeva bu ijia tuana vajiavo bu i. Ro ire ije bu ivo ije e Bezimani buka ire ma uruvana vajae ro ame gue ije bume sibaneke vajiae. Ijiege rena Josofudo uviarafa ije buka maza ma ije abena fuina besu oemarekinu irekina do ijene i.

Copyright information for `BBB