John 13

Jesu e vua fuone fievo ije dia sojiaema ijene

1Areme maza Fasova ije e Jiusi bu iro ivo ije fune ivuare. Ro Jesu fu vierafero maza ijia fu ume ige arena una Asoe fuone ijadufuo vadufuo ije fune ivuaremaro fu ijiege vierafei. Ro maza fuone boege fu ume igia oenoema ijia fuka e fuone ije oetuana ruoma ka maza radekuma ijia kekei.

Ijadufuo Jesu fu mu be e vua fuone fievo ijena fina ire i. Ro Setani* fune ude Judasi e Saemoni Isekariotido fari ije biesirikiro fu oe fuone ijia ari. Ijadufuo fu Jesu abe e ani ije miakiro vierafei.
3Ro Jesu fu vierafero ire boege fune Asoe fuone ijare kena daro fuone rotire ijia naejae. Ro kuke fune fure kuamo fu ari ruaedo fune una fu fino ijia vakiro fu ijiege vierafei. 4Ijadufuo fune urina ugone be fu ado abiesema ije daove nija areme uri tavero abe ivie fuone ijia kirae. 5Areme fune uri disi ijia do jiana e vua fuone fievo ijiebuo dia ije sojiama areme tavero abena fijiae. 6Jesu fu ijiege dia sojia ruoma e Saemoni Fita fino ijia kekena dia fuone sojakuvenoga fu kuae, E Ireobo a vierafe a dia none sojiekiro vierafemano kuae?

7Rove Jesu fu una kuae, Saemoni a iviama ire ige na revo ije a naebe mukoe vierafe. Rove a sone rade gana vierafekono kuae. 8Fu ijiege kuaramoga Fita fu una kuae, E Ireobo, dia none ige a sojiekuveno ije naka isediemono kuae. Ro Jesu fu una kuae, Na dia one ije naebe soejakuva ije aeje a e vua none fiemo bakino kuae. 9Jesu fu ijiege Saemoni Fita kuaramoga fu kuae, E Ireobo a dia none sojiekuma ni umui ro nigofo none ijiakuma sojieno kuae. 10Ro Jesu fu una kuae, Erare fune ude do foteke ruema ije funeka marei. Ijadufuo maeje fu vajae fuone umine ije fune soema ijadufuo fube una do rueke. Ro fu do ruekiro vierafekuma fume dia ijiaru soke. Ro igia fie, e gure ja kariva ije ja fune maradiae rove e besukua fuka uria umigino kiae. 11Ijadufuo maeje Jesu fu erare rade fu abena una e ani ije miaga bu kanadufuo ije fune vierafei. Ijadufuo fu ije kia, E boeje ja fune maradiae ro e besu fuka umigino kiae.

12Ijiege rena Jesu fune e vua fuone fievo ije dia sojiama furi. Areme fune ugone fuone abe una abiesena fune una ari fime kiae, Ja iviama ire gure na reva ije jabe giena vierafei? 13Ja na kie, E Nijasiamo ro E Ireobono kievo ije na vierafe fune mare ijadufuo maeje naeje na e ijene. 14Na E Ireobo ro E Nijasiamo jone rove naka uri dia jone ije sojiae. Ijadufuo iviama ire gure na reva ije na rena ja nijasiae. Ijadufuo jadua ijiege kojo kena una e isesina rena uri e gue oetuakinu ifejiafo. 16Ro vua ige naka ma kuariavo fiefo. E ije fu e ireobo befuo imeno ije fu izege una e ireobo fuone ije asina fure e ireobo reke? Ro kuke e ije fu figa e kiaga bu vua abe va e gue kuariavo ije bu izege una e ireobo buone ije asina bure e ireobo reke? 17Ro ja urina vua ige na kuariavo ja fieva ije abe mimatana kenoekuva jaka oemarekinu karike.

18Ro vua ige na kuariavo ije na e boeje jare fiekiro na ije kuariavo baki. Rove nane uria ijia oe jone boeje nane gia furiva ijadufuo na ije ja kei. Rove na vierafe vua ije bu isuibe buki akae ijia isoena kuae,

E ije fu nosiki ire inoeno ijare una dakude na ziegafiemano kuaema
ije fuka riarekiro na ije kuariave.
19Na vierafe naka uria igia kuariaga ja fiena vierafekina rade ire ije fu rega ja ijia gana vierafero naeje na E Ije bu kuae fu ruakono kuaema ijero ja ijiege vierafeke. 20Ro vua ige naka ma kuariave. Erare e ije na kiaga bu vua none maeje abe kuarianoevo ije oemarekinu kaenamiavo ije bune nadua mesirieve. Ro kuke e ije bu na oemarekinu mesirievo ije bune Asoe none ije fu na kiemo na ruaeva ije duaku mesirivono kiae.

Jesu fu irerebe rade fuone redufuo ije kuariaema ijene

(Matiu 26:20-25, Maki 14:17-21, Ruki 22:21-23)

21Jesu fu vua ijiege fina kuariagake funeka oe bijukurakuvene. Ijadufuo fuka uri samadukua visuna kuariana kiae, Naka ma kuariave e gure ja kariva ijia e besu fuka na dabe una e ani ije miakono kiae. 22Fu ijiege kuariamoga e vua fuone fievo bu vua ije fiena vierafega fuka naebe marei. Bu Jesu vua ije fu erado kuaemo ije buka naebe vierafe ijadufuo bu una bue ganami. 23Ro e vua fuone fiemo be fu mukoe oetuamo ije fu Jesu ivuake ijia fine. 24Ijadufuo e Saemoni Fita fu uri e ije ni kojamo fu gamo fu kuae, Kame are ijia kuaga fu erado kuaevoga kuaruo no fieno kuae. 25Fu ijiege kuamoga e ije fu Jesuki ivuake ijia fino ije fune tuana Jesudo vakinu kuae, E Ireobo vua ije a kuaemo ije a erado kuaemono kuae?

26Ro Jesu fu una kuae, A e ije na burete abena vuaeni guria abiesena abe e ije maga a ijia gana vierafekono kuae. Ijadufuo fune urina burete abena vuaeni ijia abiesena abe e Judasi Saemoni Isikariotido fari ijene mae. 27Jesu fu burete ije abena e Judasi mamogana Setani fune migegire Judasido oe ijia vua ise vierafejae. Areme Jesu fu uri Judasi kuae, Ni migegire irere a vierafema ije reno kuae. 28Ro e boeje fata ijia afuina kari ire ijo ije bu Jesu fu irerefuo vua ijiege Judasi kuaraema ije buka naebe vierafei. 29Ro e Judasi moni buone ije fure samuagiamo ijadufuo bu vierafero fute kuaga fu moni ijia bino kena una va ire bino fuaevekiro kuaemaro bu ijiege vierafei. Ro be fute kuaga fu moni ijia bino kena una va e sinuome baki ije vajiakiro kuaraema ro bu ijiege vierafei. 30Ijadufuo Jesu fune burete ubine ije abena e Judasi mamo fu abe ikinu keke vae. Ro maza ije fune ve mukuveno ijia fu ijiege rei.

31E Judasi fune vakoga Jesu fu urina kiae, Maza ije e bu Ema ijiebuo Fari ijadufuo sanaema ije gadufuo ije fune ruae. Ijadufuo e bu na dabe vame binobino revo ijia e boeje bu Godido sanaema ije gake. 32Ro Godi fu vierafe fuka migegire Fari fuone ige na mesiri una sanaema fuone ijia vakiro vierafe. 33Ijadufuo uviarafano, na vierafe nabe una maza uruke jaena igia oenoeke. Ro ja na naebe giekuva jaka uri rerieke. Rove na ude Jiusi e mamekanu na kuariaeva ijiege na kuke ja kiave, Ja are na vako ije jabe ijia vuake. 34Ijadufuo na akae iviaeko be kuariako ni fiefo. Ro akae iviaeko ijeja nika jone oetuanamifo. Ni izege nare ja oetuana ruaeva ijiege una jone oetuanamifo. 35Ja jone ijiege oetuanamikuva e ije bu ijia giana vierafero jaeje jane ma e vua none fievo ijero bu ijiege vierafeno kiae.

Jesu fu Fitare rade fedufuo kuaraema ijene

(Matiu 26:31-35, Maki 14:27-31, Ruki 22:31-34)

36Jesu fu ijiege kuaramoga e Saemoni Fita fu una kuae, E Ireobo a are izia vakiro kuaemono kuae? Ro Jesu fu una kuae, A iviama are na vako ije abe ijia vuake. Ro a sone vakuma rade a ijia nuvedie vuakono kuae. 37Ro Saemoni Fita fu una kuae, E Ireobo na iviama naneka oefuo baronena are a vakuveno ijia vuakiro vierafei. Ro na irerefuo arekono kuae? 38Saemoni Fita fu ijiege kuaramoga Jesu fu una kuae, A vierafe ane manido a noefuo baroneke? Na vua ige naka ma kuaravo fiene. A ivia muge kukoruko fu naebe kumema ijia e bu noesina kuakuva aka maza inokubeke feke. A fena kiako, Na e ije ja kuaevo ije naka naebe vierafevano kiakono kuae.

Copyright information for `BBB