Jude 1

1Fasi ige e Judi Jemisido uvia na Jesu Kuraesido* imevo ije nare isoe. Na isoena e ije Godi fu kemo ja e fuone reva ijene nijiave. Ro e ije ja Godi Asoe nuvuone ijare oetuamo ro kuke Jesu fu ja samuagiamo.
Copyright information for `BBB