Luke 3

Joni e do ruoriamo fu vua abena kuarianoema ijene

(Matiu 3:1-12, Maki 1:1-8, Joni 1:19-28)

1Juaevasia fifitini (15) abema ijia Taebiriasi e Romuko fu e ireobo rena aesakae binobino samuagiae. Ro kuke maza besu ijia e Fonetiasi Faereti fu e ireobo rena sakae Judia samuakoga e Erodi fu sakae Gareri samuae. Ru uvia fuone e Firifi ije fu sakae Ituriakiro Tarakonaetisi ije samuagiae. Ro e Risaniasi fu sakae Abireni ije samuae. 2Ro e Anasikiro Kaefasi bu e Godido zinone ifaejevo ijiebuo e mamekanu rei. Areme maza ijia Godi fu ae sao ijia e Zekaraeado fari Joni ijene vua kuarae. 3Ijadufuo Joni fu vua ije fiena fune kekena do Jodeni ruvaema ijia oenoekinu e ije vua kuariae. Fu kiae, Ni ise jone arena una do ruega Godi fu ise jone giana areno kiae. 4Ro Joni vua ije fu ijiege kuariaema ije fune Asaea* e Godido vua vierafena kuaemo ijare isuibe kuae. Ro vua ije fu kuaema ije bu ijiege isoe,

Ebe fu ae sao ijia fina kumei, E Ireobo ijadufuo vame ije amaeriga fu rono kumei.
5Ro are amarama ije nika amaeriga bu una ajia ruafo. Ro kuke uruo ro nafare ije nika amaeriga bu una besu enafu refo. Ro vame giegieki ije nika kara asuna una urari amaerikiro vame ise ije nika mukoreigia amaeriga fu una marefo. 6Ro rade E Ije Godi fu kuaga fu e boeje karauniakiro ruomo ije bu mukoreigia gana vierafeno kumei.
7Ijadufuo e boeje bu vierafe buka Joni fino ijia roga fu do ruoriakiro bu ijadufuo ruae. Bu rovoga Joni fu urina kiae, E gure ka omeise tabare igege renoejo gurie ise jone ja renoejo ije jaka naebe arei. Ja vierafero jane do ruekuva* Godi fube ja kena isekafiakiro ja ijiege vierafei. 8Rove na ige kuariako fiefo. Ude nika va vame ma ijiaru renoega e boeje bu giana vierafero ja vame ise jone ja kenoejo ije jane arevaro bu ijiege vierafefo. Ro jade kuaeko nono asae nuvuone e Eburamedo* uifari ijadufuo Godi fube no ijuegafuokiro ja ijiege kuaevo. Ro igia fie, Ja naebe ise jone arekuva Godi fu e darokido fuka mune gure kena una e Eburamedo uifari amaeriaga bu are jone abekono kiae. 9Joni fu ijiege kuaria areme uri vua be ijiege mena kuariae. Fu kiae, E be fu dudone uiki be abena ine zinume ijia samuae. Ijadufuo ine ije bu fo naebe mukoe kirakuva fuka ine besubesu zinume ijia buvuana miane ifaejekono kiae.

10Joni fu ijiege kuariamoga e boeje bu una kuae, Ijadufuo a vierafe no irere rekono kuae? 11Bu ijiege kuaravoga Joni fu una kiae, E ije erare seti inokiro naejokuma ni be abena erare seti baki ije mane. Ro kuke erare fu ire ijo uruvanakuma ni ire gue kena una e gue ivajiano kiae. 12Ro e takesi abenoevo gue bu do ruekuae ruae. Ijadufuo bu uri Joni kuae, E Nijasiamo, a vierafe noeje no irere rekono kuae? 13Bu ijiege kuavoga Joni fu una kiae, Ja takesi abenoekuva jade moni bino mujuekuma karina gue jone kevono kiae. 14Ro kuke e bijaevo gue bu uri Joni kuae, Ro noeje no izege rekono kuae? Ijadufuo Joni fu una kiae, Jade i jone ja menoejo ijia uri e gue biesiriana kuriaerega bu moni gue vajiavo. Ro kuke jade i jone ja mena moni abevo ijadufuo kuaena zievono kiae.

15Joni fu e boeje ijiege kuariamoga bu vierafero fu bite E Ije Godi fu kuaga fu ruakono kuaeva ijarero bu ijiege vierafei. 16Ijadufuo Joni fu una kiae, Naeje name e isekube ijadufuo na do ijia ja do ruoriave. Ro E Ije ka ma e daroki ije fu rade ruome. Ro naeje na i fuone fu mekuveno ije mekuva naka naebe mani. Ijadufuo fu e ijare Godido Kavene ije miane igege naeno ije abena oe jone ijia nujaejiake. 17Ro kuke igia fie, e ije rade ruomo ije fu ruakuma fu e boeje ijiebuo ise bu renoevo ijia giakinu ke atake. Fu ijiege rena e ma renoejo ije fu kena are fuone ma ijia uniake. Ro e ise renoejo ije fu kena are ije miane naena vako ijia korega buka isejavaekono kiae.

18Joni fu ijiege kuariana uri vua maeje binobino e boeje soesoena kuariae. Fu ijiege kuariakina e bu vame ise bu kenoejo ije buka arena una oe kuderiakiro fu ijiege kuariae. 19Areme fune uri e Erodi vame ise ije fu rema ijadufuo fuesina kuae. Ijadufuo maeje fu uvia fuone ijadufuo bara Erodiase daturana fuone abei. Ro kuke fuka vame ise uruvana binodua rema ijadufuo Joni fu fuesina kuae. 20Erodi fu ude ijiege rei ro rade fu fieke Joni fu una fuesina kuaemo fu fie. Ijadufuo fu e fuone kiamo bu Joni dabe dibure nujae. Ro Erodi vame ije fu Joni fake rema ije fuka ma isema rei.

Joni fu Jesu* abe do ruoraema ijene

(Matiu 3:13-17, Maki 1:9-11)

21Ijiege rena e boeje bune do ruekoga Jesu fudua fune do rue. Areme fune ajiana uria baname isoemo ijia saove viene fu daovekoga Kavene Akae fu ume tuvuaeki igege arina Jesudo ruae. Areme Godi fu saove gufia kumei, Farino naka a oetuavo ijadufuo na a gavo naka ireobo oemadiemano kumei.

Jesudo uifari ijene

(Matiu 1:1-17)

23Areme Jesu fune juaevasia teti (30) ijiege abenoga fu ijia una zinuevena i fuone ije mei. Ro ige fu Jesudo e uine ije bu izege uinivena ruaeva ijene. E boeje bu vierafe Jesu fu Josofudo fari ro Josofu fu e Erido fari ro Eri fu e Metetido fari ro Meteti fu e Rivaedo fari. Ro e Rivae fu e Merekido fari ro e Mereki fu Janaedo fari ro Janae fu e Josofudo fari ro Josofu fu e Mataeasido fari ro e Mataeasi fu e Emosido fari ro e Emosi fu e Neamido fari ro Neami fu e Esirido fari ro e Esiri fu e Nagaedo fari. Ro e Nagae fu e Matido fari ro e Mati fu e Mataejasido fari ro e Mataejasi fu e Semido fari ro e Semi fu e Josekido fari ro e Joseki fu e Jodado fari ro e Joda fu e Jonanido fari ro e Jonani fu e Risado fari. Ro Risa fu e Zerubaberodo fari ro e Zerubabero fu e Siuterodo fari ro e Siutero fu e Nerido fari ro e Neri fu e Merekido fari ro e Mereki fu e Adido fari ro e Adi fu e Kosemido fari ro e Kosemi fu e Erimadamedo fari ro e Erimadame fu e Erodo fari. Ro Ero fu e Josuado fari ro e Josua fu e Eriesado fari ro e Eriesa fu e Jorimido fari ro e Jorimi fu e Metetido fari ro e Meteti fu e Rivaedo fari ro e Rivae fu e Simionido fari ro e Simioni fu e Judado fari ro e Juda fu e Josofudo fari ro e Josofu fu e Jonamido fari. Ro e Jonami fu e Eraeakimido fari ro e Eraeakimi fu e Meriado fari ro e Meria fu e Menado fari ro e Mena fu e Matatado fari ro e Matata fu e Netenido fari ro e Neteni fu e Devidido fari. Ro e Devidi fu e Jesido fari ro e Jesi fu e Obedido fari ro e Obedi fu e Boazido fari ro e Boazi fu e Soromonido fari ro e Soromoni fu e Nasonido fari ro e Nasoni fu e Aminadabido fari ro e Aminadabi fu e Ramido fari ro e Rami fu e Anido fari ro e Ani fu e Esironido fari. Ro e Esironi fu e Ferezido fari ro e Ferezi fu e Judado fari ro e Juda fu e Jekafudo fari ro e Jekafu fu e Aesekido fari ro e Aeseki fu e Eburamedo fari ro e Eburame fu e Terado fari ro e Tera fu e Neodo fari ro e Neo fu e Serugido fari ro e Serugi fu e Reudo fari ro e Reu fu e Feregido fari ro e Feregi fu e Ibado fari. Ro e Iba fu e Sirado fari ro e Sira fu e Keinanido fari ro e Keinani fu e Afakisido fari ro Afakisi fu e Semido fari ro e Semi fu e Noado fari ro e Noa fu e Remekido fari ro e Remeki fu e Metusarado fari. Ro e Metusara fu e Inokido fari ro e Enoki fu e Jaredido fari ro e Jaredi fu e Mararedo fari ro e Marare fu e Keinanido fari ro e Keinani fu e Inosido fari. Ro e Inosi fu e Setido fari ro e Seti fu e Adamudo fari ro e Adamu* fu Godido fari ijene. Ijadufuo Jesudo uine ije bu ijiege uinuvena ruae.

Copyright information for `BBB