Mark 7

Jesu fu ema ijiebuo akae ijadufuo ju kuariaema ijene

(Matiu 15:1-9)

1Maza be e Feresi* ijiakiro e vua akae nijasiavo* gue bu Jerusareme ijia ruaeva bu va Jesu fino ijia fuina kari. 2Bu ijia karikinu giake e Jesudo vua fievo* gue bu naebe umui do rue ro bume ire ive. Bu vame ije e Feresi bu umui do ruena ire ijo ijiege bu naebe revo bune giae. 3Ro isuibe e Jiusi*ijiebuo asaerafa bu ire ikuvejo ije bu ude umui do ruema areme ire ivo. Ijadufuo e Feresi ijiakina e Jiusi ije budua bune besu ijiege reve. 4Ro vame be bu revo ije bu ire fuaevena ruovo ije buka karina do soma areme kena ifaeje ivo. Ro kuke bu vame besu ijiege kafusikiro firete ro sukore buone kena do ruoriavo. Ro vame ije bu revo ije bu asaerafa buone ijiebe ijiege rena ruaeva ijadufuo budua bu ijiege revo.

5Ijadufuo e Feresi ijiakina e vua akae nijasiavo ije bu uri Jesu kuae, E vua one fievo ije bu irerefuo asaerafa nuvuone ijiebuo akae ije bu naebe ijia nuvediana umui do so ro bume umiguma ire ivono kuae. 6Bu ijiege kuaravoga Jesu fu una kiae, E gure jaka e iti kufuiki. Isuibe e Asaea fune joefuo vua be ijiege kuae ro vua ije fuka ma kuae. Ro vua ije fu kuaema ije bu ijiege isoe:

E ije bume itire ijia kuae, No Godi aroevono kuae rove bu oe buone ijiakuma aroevo baki. Ro kuke baname buone bu isoena na arorievo ije maeje fuka baki. Ro akae bu e nijasiavo bu Godido akae ije nijasiavo baki. Ro bume ema ijiebuo akae ije kena e nijasiavono kuae.
8Jesu fu ijiege kuaria areme urina kiae, Ijadufuo e Asaea ijiege fu joesina kuaema ije fuka ma kuae. Ja Godi akae ije fu naema ije jane arena una ema ijiebuo akae ije kena e nijasiave. 9Ro kuke ja vame izege Godido akae ije giana akariadufuo ije janeka mukoreigia vierafei. 10Ijadufuo maeje e Mosisi* fu akae fuone fu isoema ijia fu kuae, Asoe one ijiakiro asie one ije mukoe iriniafo. Ro kuke erare fu asie fuone ro asoe fuone ije vua ise bino buesina kuaekuma e ije nika kanaga fu baroneno kuae. 11Rove jare nijasiavo ije ja kuae, E be erare fu moni fuone fu ire fuaevena orafa vajiakiro naema ije fuka areno kuae. Ijadufuo maeje moni ije fune ude kuae fu kena Godi vajakono kuae. Ja ijiege kuaevo ijia jane e ije fu asie ro asoe fuone ije ifejiadufuo ije jane mukoreigia bijukuraejave. 13Ro kuke vame jone ije ja ijiege e nijasiavo ije fuka una Godido vua ijiaki nigaraeme. Ja ijiege renoekinu una ire ijieki binodua uruvana revono kiae.

Ire ije fu e ijiebuo oe ije kame umimiavo ijene

(Matiu 15:10-20)

14Jesu fu ijiege kuariama areme fune una kuke e boeje kumenoga bu ijia afui.Areme fu urina kiae, E boeje na ige kuariako ni mukoreigia fiefo. 15E ije fu oenoena ire ino ije fu ire ijare e ije dabe Godido nidua ijia e ise remo baki. Ro fune vua irere ise fu oe fuone ijia vierafena kuaenoeno ijare e ije fu Godido nidua ijia fuka naebe maturaemano kiae.

17Jesu fu ijiege kuaria areme fune e ije arena gire guove ijia aru vae. Areme e vua fuone fievo ije bu urina kuae, Ni vua ije a mena kuaruema ijadufuo maeje kuaruo no fieno kuae. 18Ijadufuo fu urina kiae, Ja e boeje buka totenamikoro e vua none fievo ije jadua jaka uria totenamive. Igia fie e be erare fu ire ikuma fu ire ijare fu dabe ise rekuma baki. Ro ire ije fu ino ije fu oe fuone guove ijia arukuma baki. Ro fume devatua ijia arina ro una keke vakono kiae. (Fu ijiege kuaema ije no vierafe ire boeje no ijo buka mukore).

20Jesu fu ijiege kuaria areme una kiae, E ije vua irere fu oe fuone ijia vierafemo ije fu itire ijia kuaemo. Ijadufuo fu vua ise kuaekuma ijare e ije fuka Godido nidua ijia naebe maturae. 21Ijadufuo maeje e ije fuka ire ise binobino oe fuone ijia vierafemo. Ijadufuo fune ire ise ije fu oe fuone guove ijia vierafemo ijare urimone fune va ire ise binobino reme. Fu ire ise ije barubara oenoejo ijiakina e kaniavo ro ebuo bara turavo ijene reme. Ro kuke fu sinuome uruvana kekiro vierafekinu kairafa gue oe ise vierafekinu ro vua kufuimekinu naebe jaevekinu ire ise renoeno. Ro kuke fu e guebuo sinuome kekiro vierafekinu e guebuo vua ise kuaekinu ro aroekaranoekinu vame ise e naebe oemadiavo ije renoemo. Ijadufuo fu ire ise ijieki ijiebe oe fuone ijia usiaekoke e ije fu va ise renoeno kiae.

Bara ijare ma vierafema ijene

(Matiu 15:21-28)

24Jesu fu ijiege kuaria areme fune urina vakuma are Taea ivuake ijia keke. Fu ijia kekena gire be ijia ajia sauikiro vierafe rove e gue bu fu izia fino ije bune vierafe. 25Areme bara be fu kabae fuone fu kavene ise ijare niromo ijadufuo fu Jesu ruaema ije fie. Ijadufuo fune vakuma fu fino ijia kekena nidua fuone ijia auge sae. 26Ro bara ije fu bara Guriki ro bu aesakae Siriafonisia ijia bietei. Ijadufuo bara ijare kekena Jesu nidua ijia augesana soesoe. Fu kuae, E Ireobo a isekie ni kavene ise ige kuaga fu kabae none ige arena keke vano kuae. 27Rove Jesu fu bara ijadufuo ma vierafemo ije gakiro vierafe. Ijadufuo fu una kuae, No vierafe ude noka ame ijiebe ire vajia areme rade no una siroe ije ire vajiake. Ro no ame ijiebuo ire ije ude kena siroe vajiakuva fu naebe marekono kuae. 28Rove bara ije fuka faememarena una kuae, Vua ije ame ma kuarieme. Rove na vierafe siroe ije buka uria ame ijiebuo ire nugune ije ikono kuae. 29Bara ije fu ijiege kuamoga Jesu fu kuae, Ije aka ma kuarieme ijadufuo ni vane. Ro kavene ise ije kabae one fune arena vaemano kuae. 30Areme bara ije fune una va are fuone gafia kekena gake ame ije fune ninae. Ijadufuo maeje kavene ise ije fune ame ije arena keke vae.

Jesu e ada tuguaema ije kenujaema ijene

31Ijiege rena Jesu fune are Taea arena are Saedoni vae. Fu va ijia kekena fune are Saedoni arena una Do Gareri sakae Dekaforisi guove ijia vakiro vae. 32Fu Gareri ijia kekemoga e gue bu urina e ada bijuki vua isema kuaemo ije mesiri Jesu fino ijia ruae. E ije bu vierafe buka e iseki ije mesiri Jesu soesoena kuaga fu umui nigofo nijakuae bu ijiege vierafei. 33Ijadufuo Jesu fune mauike fuosukua e ije mesirina va fuebe kekena umui gome fuone ijia e ijadufuo adane ijia uniae. Areme fune uri vi ufena umui fuone ijia azima areme e ijadufuo karo ijia farei. 34Areme fune kake saove ijia rerekinu oe ufena kuae, Efafatano kuae. (Ro vua ijadufuo maeje nine ada irana vua kuaene).

35Jesu fu ijiege kuamoga e ije fune fiena uri zinuevena vua kuae. 36Areme Jesu fu urina e boeje kuriaerena kiae, Ire ige na reva ije jade e bino kuariavono kiae. Rove e ije buka faememarena uri vua ije dabe e boeje kuariae. 37Bu kuariavoga e boeje bu vua ije fievo buka oeseradiamo bu kuae, E ije ire boeje fuka mukoreigia renoene. Ro kuke fuka e ada tuguariaeva ije kiaga bu una vua fieve. Ro e ije itibireva ije fu kiaga bu una vua kuaevono kuae.

Copyright information for `BBB