Nehemiah 10

  • Ro safita 10 ijia fu vua ije bu oe besu vierafe kuaena isoeva ijene. Bu Godido Akae fu Mosisi e fuone imeno fu kuaraema ijene mukoreigia irinakinu ro irere bu redufuo fu kuariaema ijiakiro Akae isesina ro mamekanu ijene mukoreigia iriniakinu nuvediakono kuaema ijene.
  • Ro kuke safita 10 ubine ijia vakuma 12 ijia fu vua inokubeke ma anuigi ijene kuae.
  • 1. Vua amure ijeja e Isureroko bu naebe bara ae binoko godi kufui baname isoevo ijena sanamidufuo ijene. 2. Ro be ije bu maza ije bu mauike karina baname isoedufuo ijia naebe moni imedufuo ijene kuae. 3. Ro be ije e Isureroko buka ire buone maeje gue kena una E Ireobo vajakinu e bu Are Akae ijia imevo ije vajiadufuo ijene kuae.
  • Ro buki kafare ijia fu kuke vua bino duaku kuae. Fu e ije eranebe bu una Jerusareme karikuae ruaeva ijiebuo ive ijene isoe. Ro kuke fu e zinone ifaejevo ijiakiro e Rivaeti ijiebuo ive ijene isoe. Ro izege bu Jerusareme isuo ije kira furi areme abena Godi baname isoena oemareva ijene kuae. Areme fu kuke e ije bu izege buone mukoreigia kanafui areme Godi baname isoena aroedufuo ijene kuae.
1
Copyright information for `BBB