Numbers 13

E tuero ije bu aesakae Keinani ninakokuae vaeva ijene

1Areme E Ireobo fu Mosisi kuae, Ni e Isureroko agane besubesu ijia kiaga bu e mamekanu buone kega bu mauike va aesakae Kenani ijia na abe e Isureroko ije miakuvejo ije ninako gano kuae.

3Ijadufuo Mosisi fune ijiege E Ireobo fu kuaraema ijia nuvena e Isurerokobuo e mamekanu bino kena uniamoga bu uri ae sao Faraneno kuavo ije arena aesakae Keinani ijia vae.

Safita 13:4-24 ige fu e ije Mosisi fu kiamoga bu aesakae Kenane ninakokuae vaeva ijiebuo ive ijene isoe. Ro kuke Mosisi fu vame izege e ije bu va aesakae ije ninako ganoedufuo ijene kuariana nijasiaema ijene.

E ije bu va mauike aesakae Keinani ninakonoena una ro e Isureroko ije kuariaeva ijene

25Areme e ije bu aesakae ije ninako gakuae vaeva ije bu maza foti(40) ijiege furikoga bu una ruae. 26E ije bune una ro Kedesi are Farani Ae sao ije Mosisikina Eronikina e Isureroko boeje bu kariva ijia usiae. Areme e boeje bune besu afuikoga bu uri vua ije kuariana areme ifo ije bu Keinani ijia karina ruaeva ije kena nijasiae. 27Bu ijiege nijasia areme uri Mosisi kuae, Are ije a kuomoga no ninakokuae vaeva ije fuka aesakae ma saruegi. Ro kuke fuka ire ma uruvana ijia zarae ijadufuo ifo ijia no tura ruaeva ije igifurekino ni giane. 28Ro sidove buone buka mamekanu ro faere buone bu kiraeva ije buka ma gikikimana. Ro e ijia kariva ije buka ma e daroki ro e Anakido uifari ije buka e jiamadogo ro ka e daroki bu ijia kariva no giae. 29Ro e Amarakaetiko ije bu aesakae ikene ijia kari. Ro e Itaetiko ijiakina e Jebusaetiko ijiakina e Amoraetiko ije bu uruo ijia karinoe. Ro e Keinanaetiko ije bu do Jodeni fu vaema ijia karijana una davare irifo ijia vae.

30Bu vua ijiege Mosisi kuaravoga e Isureroko bu vua ije fievo buka judiae. Ijadufuo e Kerabi fu urina Mosisido nidua ijia e ije kuriaeremoga vua ije bu kuaevo ije bu ijia arei. Bu arekoga fu urina e ije soesoena kiae, Ja irerefuo jumeve? Noeje no maniva ijadufuo vaga no e ijene kaniana sakae buone ije abeno kiae.

31Kerabi fu ijiege kuariamoga e ije bu fuina vaeva ije buka urina kuae, E ije buka ma e daroki ijadufuo no izege va kaniana aesakae buone ije abekuva bakino kuae. 32Ijadufuo e ije vaeva ije bu uri vua ise ijene e Isureroko boeje kuariana kia, Aesakae ije no va gaega fuka ma omise ro kuke e uruvana bu ijia oevo. Ro kuke e ijia kariva no giaeva ije buka e mamekanu buka no asidue. 33Ro e Anakido uifari ije buka e jiamadogo mamekanu ubaeradiaeva ije bu ijia kariva no giae. No e ije giana ro una nuvuone ganamiga noeje noka ire mutura igekino kiae.

Copyright information for `BBB