Numbers 21

Godi fu e Isureroko ije ifejiamo bu e Kenanaetiko kaniaeva ijene

1Areme rade maza ije e Aradiko ijiebuo kini ije fu are Kenani ikene ijia fino ije fu fieke e Isureroko bu are Atarime vakuae ruovo fu fie. Ijadufuo fune urina e fuone bijaevo ijena e Isureroko ije ruovo ije kaniakuria areme e gue fu faradiae. 2Bu ijiege revoga e Isureroko bu uri E Ireobo ijena vua be kuae avenamina abe marei. Bu kuae, E Ireobo a ivia ifejuokuma no oefuo e ije iraraena sidove mamekanu buone ije noka foteke arafiriake. 3Bu ijiege kuaevoga E Ireobo fu ije fiena uri e Isureroko ije ifejiamoga bure iraraena e Kenanaetiko ije kania furi areme are buone foteke ije arafiriaejiae. Ijadufuo are ije bu abe ive ina Omano kuae. Ro ive Oma ijadufuo maeje bu isekafiavo ijene.

Mosisi fu tabare ije amaerima ijene

4Areme e Isureroko ije bune aesakae Idome datura gufarekuae bune urina Uruo Ori arena bune vame ije Davare Kavuane nafuema nake vako ijane ufuaena vae. Rove vame ije bu vaeva buka naebe oemarekinu vae. 5Ijadufuo bu urina Godikiro Mosisi buesina kuae. Bu kuae, Noneka Ijifiti ijia kari ro ja irerefuo kaenamuona ae sao igia ruaeva noneka oekuae reve. No do ivo baki ro kuke nome ire mena ijiaru iko noneka ma iseduomono kuae.

6Bu ijiege kuaevoga E Ireobo fu fiena uri tabare ma omise ije kiamoga bu e Isureroko ije sakiavoga e uruvana buka oe. 7Ijadufuo bu ro Mosisi kuae, No vierafe noka isema rena E Ireobo ro a joesina vua isema kuae. Ijadufuo no vierafe a nuvuefuo E Ireobo baname isoega fu tabare ige karina vano kuae. Bu ijiege kuaravoga Mosisi fune uri e ijiebuo una E Ireobo baname isoe. 8Fu baname isoemoga E Ireobo fu una Mosisi kuae, Ni ire be tabare igege amaerina abe kave ijia nijane. A ijia nijaekina e boeje bu oenoene tabare sakiaga bu kake ije gakuva bu una madiano kuae. 9Ijadufuo Mosisi fune uri ire buronisi ijia abena ire tabare igeki ije amaerina abe ine kubi ijia nijae. Ijadufuo eranebe tabare sakiaga bu kake tabare ije Mosisi fu amaeri nijaema ije gavo ije fune migegire maega fu una fivako.

Safita 21:10-35 fu e Isureroko bu izege E Ireobo fu kuariaema bu ijia nuve vakuma are Kenani usiaedufuo ijene kuae.

Copyright information for `BBB