Numbers 22

E Beraki fu e fuone kiamo bu Berame mesirikikuae vaeva ijene

1Areme e Isureroko ije bune aesakae Moabi amare ijia urana vakuma do Jodeni irifo gara are Jeriko ivuake ijia are muvuaka sana ijia kari. 2Ro Kini Beraki e Zifodo fari ije aesakae Moabi samuamo ije fu izege e Isureroko bu e Amoraetiko ijiebuo reva ije fie. Ro kuke e Moabaetiko ije budua bu fieke e Isureroko ije buka ma e uruvanagana buka ma ireobo jumei.

4Ijadufuo e Moabaetiko ije bu uri e mamekanu aesakae Midiani kariva ijene kume, E Isureroko ije buka ma e uruvana. Ijadufuo bu uri mave ige bu juare uruvana ijo ijiege rena uri ire nuvuone boege naovo ije buka arafiriakono kumei. Ijadufuo Kini Beraki e Zifodo fari ije fu uri e fuone kiamo bu Berame e Biodo fari ije fu are Feto do Iufuretisi irifo ijia fino ije mesirikuae vae. Fu kiae, Ni va Berame kua e ae beko bu are Ijifiti arena usiae ruaeva ijiebe bune aesakae none ivuake igia kari. 6Ro e ije buka e daroki ijadufuo ni ro na ifejiena e ije kuravajiadufuo. A ijiege kuravajiakina bu darobirega na bite kaniakuriaga bu are ige arena vake. Ro na vierafega e ije erane a kuravajiamo ije buka irufui biediavo. Ro erane a daro miamo ije buka daro abevono kuano kiae.

7Areme e Moabaetiko ijiakina e Midianaetiko ijiebuo e mamekanu ije bune uri moni ije bu Berame fuaevedufuo ije abena bune vae. Bune vakuma e Berame fino ijia usiaena vua ije Beraki fu kuariaema ijene kuarae. 8Bu ijiege kuaravoga Berame fu kiae, Ni muge igiaru naena igia naoke E Ireobo fu vua izege kuariekuma na kuariaga ni isuome una vano kiae. Ijadufuo e mamekanu ije bune ijia fuina kari.

9Areme muge ijia Godi fu arina Berame kuae, E ije eranebe aena ijia karivano kuae? 10Fu ijiege kuamoga Berame fu kuae, Na Beraki e Moabaetiko ijiebuo kini ije fu vua ijiege nijie. Fu kumei, E ma uruvana bu are Ijifiti arena usiae ruaeva ijiebe aesakae ige bune okurae. Ijadufuo a ro noefuo e ije kuravajiaga no kania bu usiae vano kumemano kuae. 12Rove Godi fu una Berame kuae, A e gafe kuravajiakuma ade e ijena vako. Ijadufuo maeje e ije nane nare daro miaevano kuae.

13Areme nituame suoke Berame fune urina Berakido e mamekanu ije kiae, Na E Ireobo fu kuriaerema ijadufuo nabe jaena vake. Ijadufuo ni jare una aesakae jone ijia vano kiae. 14Fu ijiege kuariamoga e Moabaetiko ijiebuo e mamekanu ije bune una vaga usiaena Beraki kuae, No Berame none va vua one kuarae rove fu ijuonena naebe noena ruaemano kuae. 15Bu ijiege kuaravoga Beraki fuka una e mamekanu ka e anuigi e bu aguariavo ijiaru e uruvana kiamoga bu una kuke Berame fino ijia vae. Bune va gafia usiaena kuae, Beraki e Zifodo fari ije fu kume aesekie ade arega ire be fu a none ruadufuo ijene bijukuramo. 17Anika ro noefuo e Isureroko ige kuravajiakina na irere boeje a vierafena kiekuma naka oemarekinu vajano kumei.

18Bu ijiege kuaravoga Berame fu una kiae, Beraki fu vierafe fuka gorodikiro siruva ijia ma uruvana na fuaevekiro vierafei. Rove nabe sinuome ijadufuo uri E Ireobo Godi none vua irere fu kuariemo ijene kara tuake. Ro kuke nabe none vierafeva ijia ire isekube ro ireobo be rena Godi none ije asike. 19Ijadufuo ni muge igiaru izege e jone gue bu ude ro naena naoeva ijiege igia naofo. Ja naoke na E Ireobo fu izege kuariemo na ije fieno kiae. 20Areme muge ijia Godi fu una ari Berame kuae, E ije bu ro a kuavo ije nine buina vane. Ro a vakuma ade ire bino rekiro nime vua irere na kuaraeva ijiaru reno kuae.

Beramedo mave-doniki ijene

21Ijadufuo suoke Berame fune urina sinuome fuone karina mave-doniki ado ijia nana ivia kiriama areme fune e fuone imevo inokiro ije kaenamiana fune e Moabaetiko ijena vae. 22Berame fune buina vakoga Godi fu ije gamo fuka ma ireobo defarui. Ijadufuo fu anera fuone ije kuamoga fu arina vame ije fu vako ijia iraraena mani. Fu ijia manikoga Berame fune doniki abena e fuone inokiro ijena vae. 23Bu vakuma doniki ije fu gake E Ireobo ijadufuo anera ije fu sime farena vame ijia iraraena maninoga fu dasuvaena taraebo ijia vae. Ijadufuo Berame fu uri doniki ije kanana abe dakude una keke vame ijia ruae.

24Areme anera ije fune una kuke va ine vaeni ijadufuo juare inokiro bu mena faere kirakuriaeva kafare kifiti bu vako ijia iraraena manine. 25Ijadufuo doniki ije fu va gake E Ireobo ijadufuo anera ije fu ijia maninoga fu asi vakiro uri Beramedo dia ije dabe faere ijia umakazimoga fu uri doniki ije kanae. 26Areme E Ireobo ijadufuo anera ije fune biona una va vame ma kifiti ije doniki fu izege dakudedufuo baki ijia mani. 27Anera ije fu ijia maninoga doniki ije fu gana ijia umeke namoga Berame fuka ma ireobo defaruimo fu uri ine dabe urukeigia ifi.

28Areme E Ireobo fu doniki ije dabe niromoga fu uri Berame kuae, Na irere reva ijadufuo a na maza inokubeke ifiemano kuae. 29Doniki ije fu ijiege kuamoga Berame fu ije fiemo fuka oeserei. Areme fu urina doniki ije kuae, Are naeje aka dabe e ome ise igege rema ijadufuo na ije kanae. Ro na ivia sime fare ruovobitie na dabe bija a baronekono kuae. 30Berame fu ijiege kuaramoga doniki ije fu kuae, Naeje na mave-doniki one ije a maza boeje abena oenoeno ijene. Ro a vierafega nabe ude a dabe ijiege ire bino isema revano kuae? Fu ijiege kuamoga Berame fu kuae, A bakino kuae.

31Areme E Ireobo fune ijia uri Beramedo ni ije ke kuderiamoga fu ijia anera ije fu sime farena vame ijia manino ijene gae. Fu ije ga areme uri fu manino ijia auge sana tua uimutumutu sakaedo ijia dije. 32Areme E Ireobo ijadufuo anera ije fu kuae, A irerefuo doniki one ije maza inokubeke ijiege ifi? Doniki one fu na gie ijadufuo fu maza inokubeke dasuvae. Ro fu naebe ijiege dasuvaebitie na ivia a kanaga doniki one na aredufuo. Ro igia fie, ige na ruaeva ije na a bijukurakiro ruae. Ijadufuo maeje irere a rekiro ruomo ije naka naebe oemarevano kuae.

34Areme Berame fu una E Ireobo ijadufuo anera ije kuae, Naka ma isema rei. Ijadufuo maeje a vame none bijukuriekiro ijia manikoga naka naebe mukoreigia gana vierafei. Ro iviama a irere na rekiro ruovo ije a naebe oemarekuma na vierafe nanaka una vakono kuae. 35Areme anera ije fu una Berame kuae, Ni e Berakido e mamekanu bu ruaeva ijena vane. Ro igia fie a vakuma ade ire bino rekiro nime vua irere na kuaraeva ijiaru kuaenono kuae. Ijadufuo Berame fune urina e ije ruaeva ijena vae.

36Areme Beraki fu fieke Berame fune vame romo fiena fune urina aesakae fuone Moabi ubine ijia sidove Are do Anoni ivuake ijia Berame biekiro vae. 37Beraki fune va ijia biena uri Berame kuae, Na vierafe aka migegire ruakiro na ije vierafe rove a irerefuo naebe migegire ruae? A vierafero sinuome na vajakiro kuaeva ije na kufuimevaro a ijiege vierafemano kuae. 38Fu ijiege kuaramoga Berame fu kuae, Ije ane ma kuae rove na ige kuarako fiene. Naeje nane igifureki ruae rove vua na kuaedufuo ije na vua none na vierafeva ije kuaekuva baki. Ro name vua irere Godi fu kuariema na ijiaru kuaekono kuae.

39Areme Berame fune Berakiki bune are Kirati Uzotino kuavo ijia vae. 40Bune va ijia usiaena Beraki fune fanuve kaukina mave-sifi ijene kena zinone ifaejegaro fanu birage gue fu kena Beramekiro e mamekanu fuina vaeva ije vajiae. 41Areme nituame suoke Beraki fune Berame mesirina sidove Bamoti Bero ijia ajia vakoga Berame fu ijia mani nesena e Isureroko gume bu karinoeva ijene giae.

Copyright information for `BBB