Philippians 2

Jesu Kuraesi* fu kabuaekabuaeki kenoema ijiege mimatadufuo ijene

1Ja Jesu Kuraesi ma vierafevo ijadufuo fu ja daro miakinu oetuana samuagiako ja kafaena karinoeve. Ro jane Godido Kavene* ijena besu rena oetuanamikinu jone ifejanamikuae vierafena reve. 2Ijadufuo na ja ejafiana kiavono ni ire gue na oemaredufuo ijene refo. Ro ire ijeja nika nigofo besu vierafena maza boeje jone oetuanamikinu ifejanamifo. 3Ro jade uri aroekarana josukua vierafenoegaro e gue ja giana arevo. Ro nika sone kabuaekabuaekigia oe vafaena buina besu ganamikinu ifejanamifo. 4Ro jade josukua i jone ja mevo ijiaru vierafekiro nika sone una izege ja e gue ifejiadufuo ije ireobo vierafekinu oenoefo. 5Ro kuke oe jone ije nika izege Jesu* Kuraesi fu vierafena kenoema jadua ijiege vierafekinu kenoefo. 6Ro Jesu fu kenoema ije fu ijiege kenoe,

Fuje fuka ma Godi ro kuke bu buosiki buka besu. Rove fu naebe una are kabo ije fu Asoefuoki fu fino ijia fikiro vierafe. Ro fume uri ire boeje fu Asoefuoki samuagiamo ije fuka ijuoegafiae.
7Areme fuka una ame isekube rena ema igege ume igia bietei. Fu ema igege rena una e boeje igiebuo imenoe. 8Godi fu vierafe Jesu fu baroneke ijadufuo Jesu fu kabuaekabuaeki Asoe fuone irinana vua fu kuaraema ije rena vakuma bu dabe kurosi* ijia kanavo fu baronei. 9Fu baronemoga Godi fu kuamo fu una urimoga fu dabe aroena abe ka are maeje kabo ijia nujae. Areme Godi fu kuke ive ije ka e boeje ijiebuo ive ije ma asidiaema ije abena fu mae. 10Ro vame ije fune Godire ijiege vierafena niri. Ijadufuo kavene boeje kave gufia kariva ije ro e boeje ume igia ro oena baromuna kariva ije buka Jesu augesana kurituakafakinu ive fuone dabe aroeke. 11Bu ijiege aroekinu baname isoena kuaeko Jesu Kuraesi fu ma E Ireobo nuvuoneno kuaeke. Bu ijiege kuavo ijia bu kuke Godi Asoe ije dabe aroeke.

Godido e ije jaka maza igege aesakae igia sanadufuo ijene

12Ijadufuo erafano maza ije na jaena ijia finoeva ije jaka na irinie. Ro iviama nane ja unia ruae ijadufuo ni ijiege ja ude irinieva ijiege una kuke na iriniefo. Ro nika Godi jumekinu giriesana vame ije fu oemaedufuo ijiaru imena vaekina fu ijare ja karanauniafo. 13Ijadufuo maeje fune Godire korofuo oe jone ijia imeno ijadufuo ja maza boeje irere fu vierafe ja redufuo ja ijene renoeke.

14Ro i fuone boeje ja menoekuva jade una ijia ziena vua bino kuaekinu ro i ijadufuo madinamivo. 15Ja ijiege kenoekuva jaka maturaena oenoeke ro e bube vua bino kena una ja namiake. Ro janika maturaena Godido anafa ijiege renoega e ije bu maza boeje ume igadufuo ise ijiaru renoekuae vierafevo ije bu giake. Ro kuke janika raete ije no kena titutema ijia sana vako ijiege ja e ise revo ijiebuo kafare ijia karikuva ni raete ijiege sanafo. Ja ijiege rekinu Godido vua maeje fu bu karauniadufuo ije nijasiafo. Ro ja ijiege rekuva na maza ije Jesu Kuraesi fu una ruomo ijia naka ma ijadufuo joefuo aroekarake. Ijadufuo maeje na vierafega daro none boeje na akoena imenoeva ije na naebe nisei.

17Ro jone ja ma vierafevo ijiakiro i ije ja Godido mevo ije ja Godido zinone ifaejavo* igeki. Ro bu na kaniebitie kavuane none fu usiaemo ije fu zinone jone ja ufuiva ije akume dabe misoega Godi fu oemaedufuo fu ijiege reke. Ro na joefuo baronekuva ije naka oemare none ije dabe jaena ivajuonamike. Ro jadua na joefuo baronekuva jaka naena besu oemaredufuo. Ijadufuo maeje zinone nuvuone no ifaejekuva Godi fuka gana oemareke.

Timotikina Ifafurodaetasi ijiebuo vua ijene

19Ro na vierafe fu E Ireobo ijare ijiege vierafekuma naka Timoti kua fu vua ja giake. Fu vuakuma fure vua jone izege ja karivo ijene giana una ro kuarie na fiekuva na oemadieke. 20E ije fu nosiki oe besu rena noka ireobo joefunevo. 21Ro e boeje gue bu una buone bu oemadiadufuo ijene renoegaro Jesu Kuraesido i ije bu rega fu oemaedufuo ije bu vierafevo baki. 22Ro Timoti fuka e ma ro fure izege ame ije fu asoe fuone ifejamo ijiege fure ifejiemo na Godido vua maeje abe e gue nijasiae. 23Ijadufuo na vierafe fu vuadufuo ro na samuaga e ireobo akae samuamo ije fu vua none izege kuaega na fie areme sone Timoti kuaga fu vuake. 24Ro na E Ireobo ijare ijiege vierafejiekuma na sone rade kono vua giake.

25Ro uvia nuvuone be e Ifafurodaetasi fu Godi ma vierafemo ro fu nosiki besu Godido vua maeje abe e gue nijasiamo. Ro kuke fuka nosiki daromena Godido vua maeje ijadufuo vafaena e guena vua gikikimana kuaemo. Ro fure irufui gue bu none ruovo ije dasumiemo. Ro e ije fu jare kuavoga jone akaegue ijia na ifejiekiro ruaema na ije kuaga fu ja giake vuakiro na ije vierafe. 26Ro e Ifafurodaetasi fuka ja giakiro uruke vierafe. Ro kuke fuka oefiaeme ijadufuo maeje ja adame ireobo ije fu abema ije jane fie. 27Ro ije fuka ma fu adame ireobo abena funeka barone rove Godire ifejaema ijadufuo fu una uri. Ro Godi fu Ifafurodaetasi fuosukua ifejaema baki ro fu kuke nadua ifejie. Ijadufuo maeje fu baronebitie naka ireobo oefiadieke.

28Ijadufuo na vierafe na kua fu vuaga ja ga fu oemadiakega oefiane none ije fu furike. 29Ro na kua fu una ja giake vuakuma ni Jesudo ive ijia fu oemarejakinu mesirifo. Ro ni e gue fu vareki bu vuako ijene ijiege arorianakinu kaenamiafo. 30Ijadufuo maeje fuka Kuraesido imena funeka baronema ijia ro fu una uri. Ro kuke fu izege ja na ifejiekuae vierafeva ije fure jone akaegue ijia ifejiena Kuraesido imene.

Copyright information for `BBB