Romans 10

E Isureroko bu Godido vame maeje bune daoveabueva ijene

Erafano, naka oe none ijiakuma e none Jiusi ijiebuo Godido baname isoeve. Na vierafe Godi fuka bu karauniakiro na ije buefuo baname isoeve. Ro naka ma kuariave e none Jiusi ije buka Godido vame maeje abekuae giriesana rereve. Rove vame ije bu Godi rerena gadufuo ije buka naebe mukore vierafe. Bu vame maeje Godi fu e karauniamo ije buka naebe gana abei. Rove buka una vame buone bu vierafeva ijene kenoeve. Ijadufuo bu Godido vame maeje fu e karauniamo ije bu naebe abekuae ijafuneve. Bu vierafero bu korobuo giriesana mukoreigia kenokinu akae ije iriniakuva Godi fu karauniakiro bu ijiege vierafe. Rove ije fuka ma baki. Ro bu Jesu Kuraesi ma vierafekuva Godi fu bu karauniana ke una vame fuone maeje ijia uniadufuo.

Godi fuka e boeje karauniakiro vierafema ijene

Ro vame izege Godi fu e karauniana ke una vame fuone maeje ijia uniamo ije fune e Mosisire isuibe buki akae ijia isoe. Ro vua ije fu isoema ije fu ijiege kuae,

Erarebe bu Godido akae ije mukoreigia iriniana kenoekuva e ije bu maza rade ma karivakono kuae.
Ro vame izege no ma vierafega Godi fu no karaunuona ke una vame fuone ma ijia unuodufuo ije bune buki akae ijia isoe. Ro vua bu isoeva ije fu ijiege kuae,

Jade oe jone ijia vierafena kuaeko erare ajia va saove gufia Jesu Kuraesi mesiri ari roga fu no karaunuono kuaevo.
Ro kuke jade kuaeko, Erare va baromuna ijia Jesu Kuraesi mesiri roga fu no karaunuono kuaevo. Ro Godi vua maeje fu e karauniakiro kuaemo ije fu ijiege kuae,
Vua ije fu ja ivuake ijifureki ro fune oe jone ijia name ro kuke jane itire jone ijia kuaenoevono kuae.
Ro iviama vua ige no kuariavo ije noneka e besu Jesu Kuraesido vua ijene ja kuarianoeve.
Ijadufuo ja e boeje ijiebuo nidua ijia kuaeko, Jesu fu E Ireobono kuaekuva Godi fu ja karauniake. Ro kuke ja oe jone ijia ma vierafero Jesu fu baronemoga Godi kuamo fu una urimaro ja ijiege vierafekuva Godi fu ja karauniake. 10 Ijadufuo ja oe one ijia ma vierafekuva Godi fu ja kena una vame fuone maeje ijia uniake. Ro kuke ja itire jone ijia e boeje ijiebuo nidua ijia kuaeko Jesu fu E Ireobono kuaekuva Godi fu ja karauniake. Ijadufuo erare fu maza boeje ire inokiro ije renoeno ije Godi fu e ije kenujake. 11 Ro vua irere bu isuibe buki akae ijia Jesudo kuaena isoeva ije fuka ma. Ro vua ije bu isoeva ije fu ijiege kuae,

Erare fu Jesu ma vierafemo e ije fube oefiane abekono kuae.
12 Ijadufuo Godi fu e Jiusi ijiaru ifejiamo baki ro fu kuke e Jiusi baki ijedua ifejiamo. Godi fuka e boeje ijiebuo Godi ijadufuo erarebe fu kumevo ije fuka ifejiana ire ma ijiaru buone remo. 13 Ijadufuo maeje Godi fu buki akae bu isuibe isoeva ijia fu ijiege kuae,

Erare fu E Ireobo ijadufuo ive ije oe fuone boeje ijiakuma kurana kumekuma Godi fu e ije kenujakono kuae.
14 Ro eranebe bu naebe ude Jesu Kuraesi ma vierafekuva bu izege fu kurana kumega fu ifejiake? Ro kuke vua fuone bu naebe ude fieva ije bu izege fu ma vierafeke? Ro e bino bu Jesu Kuraesido vua ije bu naebe abe kuariakuva bu izege vua ije fieke? 15 Ro Godi fu naebe e ije Jesudo vua abe oenoejo ije kiaga bu vua maeje abe usiae vakuva bu izege vua maeje abe e gue kuariake? Rove e ije bu Jesu Kuraesido vua ije bune fie. Ijadufuo maeje vua ijafiki be bune isuibe buki akae ijia ijiege isoena kuae,

Magoedo e ije ruovo ije bu Godido vua maeje abe ruovono kuae.
16 Rove e uruvana Godido vua maeje bu fieva ije bu naebe abe oe buone ijia nijae. Ijadufuo e Asaea fu vua be ijiege isoena kuae,

E Ireobo, no vua one maeje none abena e gue kuariae. Rove e uruvana vua one bu naebe fiena ma vierafevano kuae.
17 Ijadufuo e Godido vua abe oenoejo ije bu Jesu Kuraesido vua ije dabe e gue kuariakuva bu Godido vua maeje fieke. Ro bu Godido vua maeje fiekuva bu fu ma vierafekono kuae.

18 Rove E Isureroko ije bube Jesu Kuraesido vua ije fie? Na vierafe bune isuibe fie ijadufuo maeje bune isuibe buki akae ijia isoena ijiege kuae,

Bu Godido vua boeje bu nijasiakinu kuariaeva ije bune dabe kuaena are irore boegia oenoe. Ro kuke vua ije bu dabe kuaenoevo ije e ae mumabo ijia karinoeva ije bune fie furivano kuae.
19 Ro e Isureroko bu vua ije bune fiejogakuva bu vua ijadufuo maeje bube vierafei? Na vierafe vua ije bune vierafei. Ijadufuo maeje fune Mosisire isuibe ijiege kuae,

E Isureroko ije bu naebe na ma vierafevo ijadufuo na una e Jiusi baki ije na ma vierafevo ije ifejiana karauniake. Na ijiege karauniaga e Isureroko bu ije giaga buka defarudiaga bute ijia una na ma vierafekono kuae.
20 Ro kuke Godi fu isuibe e Asaea vua ijafiki be vierafejamo fu ijiege kuae,

E Jiusi baki ije bu naebe na rerieva ije bu na gieke. Ro kuke e Jiusi baki ije bu naebe naena vua kuaekuae vierafevo ije na kono dabe bu samadirejiaga bu na giekono kuae.
21 Ro kuke Godi fu isuibe e Isureroko ijiebuo ijiege kuae,

Naka maza jiagado e Isureroko ije oemarekinu kaenamiakiro samuagiae. Rove buka na ijuonena una ire ise binobino none revano kuae.
Copyright information for `BBB