Romans 2

Godi emabuo ise ije fu kena mazie giamo ijene

1Ijadufuo erafano jade karina e guebuo ise bu revo ije giana kiavo. Ijadufuo maeje adua aka besu ijiege ise renoeno. A ijiege ise buone giana kiamo ije aneka koro dabe isekafanamime. Ijadufuo erare a ijiege renoeno ije nika arene ijadufuo maeje Godi fu una ruakuma a izege una fu kuarakuma baki. 2No vierafega fune Godire fuosukua daro namo ijadufuo fu e ije bu ire ise ijieki ije revo ije kena isekafiamo ije funeka marei.

3Erafano ja e guebuo ise bu revo ije giana kiave rove jadua ja ise besu ije renoejo ijadufuo ni giana arefo. Ro ja uria faememarena ijiege renoekuva ja maza ijia Godi fu una ruomo ije ja izege subinaena sauikuva baki. 4Ja Godi fu e ma rejiakinuro oe vafaena naebe migegire kena isekafiamo ije ja bite jaka isediavo. Fu vierafe jaka una oe kuderiana fu ma vierafekiro fu ijadufuo ijiege reme. 5Rove nigofo jone buka gireva ijadufuo jaka naebe una oe kuderiana Godido ruakuae vierafe. Ijadufuo na vierafe rade Godi fu una e boeje ijiebuo ise kena besu enafuna mazie giamo ijia ja fuka kena urukeigia isekafiake. 6Ijadufuo maeje maza ije Godi fu una ruakuma eranebe bu vame fu vierafema ijia kenoeva ije fu ire ma bino una ve vajiake. Ro eranebe bu buone vierafeva ijia kenoeva ije fu kame isekafiake.

7Ijadufuo e gue bu vierafe buka maza boeje mimatana vame maeje ijiaru kenoekuae vierafei. Bu vierafe buka kairafa buone ro e binobino ije ifejiaga Godi fu bu aroriana nidosiakiro bu ije vierafei. E ije ijiege kenoejo ije Godi fu buone oemaremo ijadufuo fu kiaga bu maza rade ma karivake. 8Ro e gue bu vame maeje buka ijuonena una buone vierafeva ijia kenoekinu ise binobino renoevo. Ijadufuo e ije bu ijiege renoejo ije Godi fuka bu mukoreigia ziegafiana kame isekafiake. 9Godi fuka rade e boeje e Jiusi ro e Jiusi baki ije eranebe bu ume igia ise renoejo ije fuka uria kame isekafiaga bu isejavaekinu vajae fiane abeke. 10Ro eranebe bu vame Godi fu oemaredufuo ijia kenoevo ije Godi fune giamo ijadufuo fu rade aroriana kiaga bu fuone sanaema ijia kafaena karinoeke. Ijadufuo maeje Godi fu e boeje binobino ije fuka kena besu enafuna nana giamo.

12Ro e Jiusi baki ije Godido akae naebe abeva bu ise renoevo ije Godi fuka uria ise buone ijadufuo kame isekafiake. Ro e Jiusi ije akae abeva bu ise renoevo ije Godi fuka uria rade akae fuone ijia nuvena ise buone ije kena mazie giake. 13E ije bu vierafero bu Godido akae ije mukoreigia fiena vierafekuva Godi fuka bu oemarejiana kaenamiaga bu una e fuone rekiro bu ijiege vierafe. Rove ije fu baki. Ro bu Godido akae ije fiena abe mimata kenoekuva ijare Godi fu bu kena una vame fuone maeje ijia uniake.

14E Jiusi baki ije bu Godido akae ije bu naebe abei. Rove maza gue ire bino bu renoevo ije Godi fu fina giaga bune marei. 15E Jiusi baki ije bu ire be Godido akae ijieki ije fu oe buone ijia namo ijadufuo buka vame maeje ijia kenoeve. Ro ire ijeja vierafe maeje ijare oe buone ijia namo ijadufuo ire ijare vame ma ro ise ije nijasiako bu ijia kenoeve. 16Ijadufuo Godido vua maeje na kuariavo ja fieva ije ire boeje bu maza ije Godi fu una ruomo ijia reke. Godi fu maza ijia Jesu Kuraesido* duvado ijia e boeje ijiebuo oe ije besubesu kena mazie giake.

E Jiusi ijiakiro Godido Akae ijene

17Ro iviama vua ige na e Jiusi ja kuariakuvejo fiefo. Ja kojo ja kuae nono e Jiusino kuaeve. Ja maza boeje ja Godido akae ijia bijuana karikinu kuae, Nono Godido nidua ijia none vame maeje ijia kenoedo Godi fuka no guona oemarekono kuae. 18Ja vame izege ja Godido vierafe ijia kenoedufuo ije jane Godido akae ijia dana vierafei. Ijadufuo ja vame maeje ja kenoedufuo ije jane mukoreigia vierafei. 19Ijadufuo jane jare e ije bu naebe vierafeva ije kaenamiaga bu una Godido ruovo. Ro kuke e ije bu titutema ijia kariva ije jare vame sanaema ije abe miavo. 20Ro kuke maza boeje jare e ije bu naebe mukoreigia vierafena kenoevo ijiakiro e ije bu uria totenamivo ije nijasiavo. Ja vierafero Godido akae ije jane mukoreigia abei ijadufuo vua boeje ja kuaevo ije jane vua ma ijiaru kuaenoevoro ja ijiege vierafei.

21Jaka vua maeje e gue nijasiavo rove ja irerefuo uria ise binobino renoeve? Ja e gue kuariana kiavo jade iniemevono kiavo rove jadua jabe iniemevo? 22Ja e gue kuariana kiavo jade e guebuo bara turavono kiavo rove jadua jabe e guebuo bara turavo? Ja e bino bu godi binobino ume igia amaeriana buone baname isoekinu aroriavo ije jaka kuriaerekinu ziegafiave. Rove jadua jabe Godi binobino e umui ijia amaeriaeva ijiebuo are ijia aruna ire bino iniemevo? 23Ja kuae, No Godido akae ije none mukoreigia fiena abevano kuaevo. Rove jadua jabe Godido akae kena tuasekinu ive fuone dabe arafirivo? 24Godido akae ije bu isuibe isoeva ijia fu kuae,

E Jiusi ije jare vame ise binobino revo ijadufuo e Jiusi baki bu ije giana una vua ise binobino Godisina kuaevono kuae.
25Ja Godido akae ije mukoreigia iriniakuva surive jone bu kaniaufuna nuga naeva* ije fune marei. Ro ja akae ije ja naebe mukore iriniakuva na vierafe nuga ije bu naejiaeva ije maeje fuka baki. 26Ro igia fie, e Jiusi baki be fu vajae fuone ijia nuga be naebe nijae rove fuka Godido akae ije mukoreigia iriniana kenoekuma Godi fuka e ije gana oemareke. Godi fu gana vierafero e Jiusi baki ije fu vajae fuone ijia nuga nijaema igege kenoero fu ijiege vierafeke. 27Ijadufuo maza ije Godi fu e boeje ijiebuo ise ije kena mazie giamo ijia fu e Jiusi ije ja vame isema kenoevo ije fu samadukua giake. Ro e Jiusi baki ije bu vame ma ijia kenoeva ije fu kuke samadukua giake. Ijadufuo maeje e Jiusi ije ja vajae surive jone kaniaufuna nuga nae rove Godido akae ije ja mukoreigia irinavo baki. Ro e Jiusi baki ije bu Godido nuga bino bu vajae buone ijia naebe nae rove Godido akae ije buka mukoreigia irinavo.

28Ijadufuo e ije vajae surive buone kaniaufuna nuga naeva ije bu ma e Jiusi baki. Ro e Jiusi ma ijeja e ije fu Godido Kavene* ijare oe fuone ije amaerimo fu una e iviaeko rema ijare. Ijadufuo e ijieki ije bu ema ijiebe aroevo baki ro fu Godire aroemo.

Copyright information for `BBB