Romans 7

Foru fu barabaru maninamivo ijia bijana kuaema ijene

1Erafano, emabuo akae ije jane fiena vierafe. Ijadufuo e boeje erare fu ume igia ni uria fino fu akae ije irinana kenoekinu vakuma fu baronemo ijia akae ije fube una fu samuake. 2Ro na una akae be bijana kuariako ni fiefo. Bara be fu baru manima ije baru fuone fu uria fino ije fuka akae ije irinana fuosiki finoeke. Ro baru fuone fu baronekuma bara ije fu una baru be manikuma ije fune marei. 3Ro bara ije baru fuone fu uria fike fu arena una baru be ijiaki finoekuma ije fuka ise redufuo. Ijadufuo e bu gakuva bu kuako aeje aka ebuo baru turaemono kuake. Ro bara ijadufuo baru ije fune baroneke fu una baru be manikuma ije fu ise remo baki ijadufuo maeje baru fuone fune baronei.

4Ijadufuo erafano jaeje jane iviama vua ige na bijana kuariaeva jane ijiege rei. Jaeje jane e ije fu baronemoga Godi kuamo fu una urima ijena agane besu rei. Ijadufuo iviama Mosisido akae ije fu ja samuagiamo baki. Ro fune Kuraesire ja kaenamiaedo ja una Godido i maeje meke. 5Isuibe noka vajaema nuvuone bu oemadiadufuo ijene ka uruvana vierafenoekinu kenoe. Maza boeje noka uria ire ije Godido akae fu kuriaeremo ijene renoekuae vierafei. No vame ijiege renoevo ijadufuo Godi fuka no kame isekafuokoke no isejavaena oeve. 6Rove iviama none ise nuvuone ijadufuo Jesu Kuraesina besu oe. Ijadufuo Godido akae isuiko ije fu una no samuaguomo baki. Ro none una vame iviaeko* Kavene Akae fu renoeno no ijia kenoeve.

Ise ijiakiro Godido Akae ijiebuo vua ijene

7Ro e gue no kuae Godido akae ije fu iseno kuaeve rove fu ise baki ro fuka mukore. Ijadufuo maeje ise revo ije fu akae ijare nijasuomo. Ro Godido akae be fu no muema ije fu kuo, Jade e binobuo sinuome ije giana oe ireobo vierafevono kue. Ro Godi akae ije fu naebe muemabitie no izege vierafero e binobuo sinuome giana oe ireobo vierafevo ije noka ise revoro no ijiege vierafeke. 8Rove fune Godido Akae ijare ise boeje no vierafena kenoejo ijiebuo vame amaerijue. Ijadufuo fune ise ijare oe nuvuone kame arafiriakoke noka ise uruvana rekuae vierafei. Ro Godi Akae ije fu naebe abe muemabitie no izege ise no renoejo ije mukore giana vierafekuva baki.

9Ude na akae ijadufuo maeje na naebe mukoe vierafeva ijadufuo na ma fina ruae. Ro iviama na akae ijadufuo maeje nane gia furi. Ijadufuo na vierafega oe none fune ise ijare iraraema ijadufuo kavene none fune baronema igeki. 10Godi fu vierafero fu akae fuone muoga no mukoreigia fiena iriniakuva noka ma karivakiro fu ijiege vierafe. Rove naka akae fuone kena tuaseva ijadufuo kavene none fune baronei. 11Ro kuke fune akae ijare vame amaerima ijadufuo ise boeje bu oe none dabe dakudevo ijadufuo iviama kavene none fune baronema igeki.

12Ijadufuo Godi akae ije fu abe muema ije fuka akae ro ka maturaeva ijiaru. 13Ro jade vierafero fu akae ije maturaema ijare kavene none dabe arafirimo fu baronemaro ijiege vierafevo. Ije fu baki. Ro fune ise ijare kavene none dabe arafirimo fune baronei. Ro akae ije fu ise na revo ije samadukua nijasiega na giana vierafevo. Ijadufuo no vierafe akae ije fuka mukore. Ijadufuo maeje no akae ijia giana vierafega ise boeje no renoevo ije buka ma omise.

Vame inokiro bu oe nuvuone ijia imevo ijene

14Ro none vierafe Godido akae ije fu kavene nuvuone ijadufuo akae. Rove nana ema ijadufuo maza boeje na akae ije iriniavo baki ro naka none vierafeva ijia kenoeve. Ijadufuo ise ije fuka uria maza boeje nosiki name ro kuke fure na samuagieme. 15Ijadufuo ise ije fuka oe none dabe dakudekoke naka ise binobino na naebe rekiro vierafeva ijene renoeve. Ro kuke na vame maeje na renoekiro vierafeva ije na ijia kenoevo baki. 16Na ise gue naka naebe rekiro vierafe rove name uria faememarena ijia renoeve. Ijadufuo na vierafega Godido akae ije fuka ma rove nare naka e ise.

17Ro ise ije name nare ijia renoejo baki. Ro fune ise ije fu maza boeje oe none ijia namo ijare kieko na ire ise ije renoeve. 18Na vierafega vame maeje fu naebe oe none ijia namo ijadufuo na vame ise ije renoeve. Ro kuke vame maeje na kenoedufuo ije nane oe none ijia vierafe rove naka mamoevo ijadufuo na naebe mimatana kenoeve. Na vame maeje nane vierafe rove na una vame ise ije na naebe kenoekiro vierafeva na ijene kenoeve. 20Na vame ise ije na naebe ijiege kenoekiro vierafe rove naka uria ijia faememarena vame ise ijene kenoeve. Ijadufuo na vierafe vame ise ije na nare kenoevo baki. Ro fune ise ije fu maza boeje oe none ijia namo ijare kieko na ise ijieki ijene kenoeve.

21Ijadufuo na gaga vame be fu oe none ijia i mene. Na vame maeje na kenoedufuo ije nane oe none ijia vierafei. Rove ise ije fu oe none ijia namo ijadufuo na una vame ise ijene kenoeve. 22Na oe none guove ije naka irere Godi fu vierafema ijene ma vierafena ireobo oemareve. 23Ro kuke na kono vierafega vame inokiro bu oe none ijia naove. Na vierafe naka vame ma ijiaru nuvena renoekiro vierafe rove ise ije fuka giriesana na iviena dabe una vame ise ijia vake. Ijadufuo fune ise ijare na samuagiekoke na vame ise ijene kenoeve. 24Ijadufuo iviama nanaka oefiane ireobo abeve. Na fuka ise ijare giriesana iviena dabe una vame ise na baronedufuo ijia vake. Ijadufuo erare na turajiena una mesiriena vame ma ijia vake? Na vierafe naka Jesu Kuraesi E Ireobo nuvuone oemareke. Ijadufuo maeje fure na kenujiena mesirie una vame fuone maeje ijia nujiei.

Ijadufuo na vame none na izege kenoeva na ije kuaeve. Na vierafe naka oe none boejiakuma Godido akae ije mukoreigia iriniana vame maeje ijia kenoekiro vierafe. Rove vajae surive none fuka una akae be ije irinana vame ise ije kenoekiro vierafeme.

Copyright information for `BBB