Titus 3

Vame e Godi ma vierafevo bu kenoedufuo ijene

1Ro Taetasi, ni e one ije una kuke kuariaga buka e mamekanu buone ijiebuo rotire ijia oemarekinu karinoedufuo. Ro kuke kuariaga buka vua irere bu kuariavo ije iriniana maza boeje vame ma ijiaru kenokuae samuadufuo. 2Ro bube e guebuo vua ise kuaevo ro buka e boejena kai rena kafae karinoeke. Ro maza boeje buka e boeje ijiebuo nidua ijia e kabuaekabuaeki oenoeke. 3Ude no naebe oe kuderiaeva ijia Godido vua maeje noka naebe mukoreigia vierafeva ijadufuo no ise renoe. No ijiege renoekinu Godi naebe irinae ro noka irere vajaema nuvuone fu vierafemo ijiaru kenoe. Ijadufuo vajaema nuvuone buneka ise ijare uti faradue. Ro kuke noka vua ise bino e guebuo kuaekinu e guebuo ire bino kekuae vierafei. Ro e bino bu no guovone buka defarudiame ro nodua bu giavone noka defaruduome. 4Ro Godi e ije fu e karauniamo* ije fuka no oetuamo ijadufuo fu no ma rejuona karaunue. Ro fu no karaunuema ije no nore ire ma bino reva ijadufuo fu karaunuema baki. Ro fume nuvuone oefiane abena ma rejuona vekinu karaunue. Fure ise nuvuone ije soejuona korekoga Kavene Akae* fu oe nuvuone kena una iviaeko amaeriajue. 6Ro ve ije oe nuvuone bu maturaeva ijia Godi fu Jesu Kuraesido duvado ijia Kavene Akae fuone daroki ije kena oe nuvuone ijia saejue. 7Ro Godi fu vierafe fu ijiege ma rejuona no karaunuokinu no nidua fuone ijia maturaena karinoekiro fu ijadufuo ijiege rei. Ro kuke fu Kavene Akae fuone muedo no vame ma karivako ije no ma vierafena samua ruovo ije abeke. Ro vua ije na kufui kuariavo baki ro naka ma kuariave.

8Ijadufuo Taetasi, anika vua irere na kuaravo ije e one kuariaekina e Godi ma vierafevo ije bu maza boeje mukoreigia vierafekinu vame ma ijiaru kenoeke. Bu mumaza ijiege kenoekuva ije fuka maredo bu e uruvana ifejiake. 9Ro anika e ije vua ise ma baki ije kuaena bue madinamikinu ro asaerafa buone ijiebuo suvuare ije fievo ije nika akariane. Ro kuke nika e ije bu Mosisido* akae ijadufuo madinamivo ije akariane. Ro ire ije na kuaravo ije buka ire ise ro bu ire ma bino ijia revo baki. 10Ro erare fu e ma vierafevo ije kena atakuvejoga ni maza inokiro igege vua nijaena kuarane. Ro fu uria ijiege rena vakoga ade una ire bino fuone remo ni ijia arene. 11Ro ane vierafe e ijieki ije fu vame maeje arena ise renoeno ije fuka e ise. Ijadufuo maeje fu vame ise ije fu renoeno ijia giana vierafega fuka e be ise renoeno.

Forudo vua radekuma ijene

12Na vierafe na e Atemisi ro baga na Tisikasi kuaga fu ijia vuake. Ro fu ijia kekekuma aeje ni vame one rerena una are Nikoforisi ijia kekena una igia rone. Ijadufuo maeje na vierafe na maza ije ve damo ije na Nikoforisi ijia fike. 13Ro ni giriesana e Zinasi e akae samuamo ijiakiro e Aforasi ije ifejiaga bu are bu vakuvejo ijia vane. Ro kuke ni mukoreigia ire binobino bu vierafeva ije ifejiana vajiaga bu kena vane. 14Ro e nuvuone kuariaga buka maza gue e gue ifejiakinu ro kairafa irere ma bino bu naebe naeva ije ifejiake. Ro bube maza buone kame nisenoevo.

15Ro nodua no e boege igia naena karijo ije bu ja anadiave. Ro kairafa nuvuone Godi ma vierafevo ijia kariva ije no bu anadiave. Ro no Godi baname isoena kuaga fu maza boeje ma rejiakinu ifejiaga ja mukoreigia karinoedufuo.

Copyright information for `BBB