a10.1IM 13.21-22, 14.22-29
b10.3IM 16.35
c10.4IM 17.6, Nam 20.11
d10.5Nam 14.29-30
e10.6Nam 11.4, 34, 1Ko 10.11
f10.7IM 32.6
g10.8Nam 25.1-9
h10.9Nam 21.5-6
i10.10Nam 16.41-49
j10.16Mt 26.26-28
k10.17Ro 12.5
l10.18Wkp 7.6
m10.191Ko 8.4
n10.20Lo 32.17, PM 9.20
o10.212Ko 6.15-16
p10.22Lo 32.21
q10.231Ko 6.12
r10.24Ro 15.1-2
s10.26Sng 24.1
t10.281Ko 8.7
u10.301Ti 4.4
v10.31Kol 3.17
w10.32Ro 14.13
x10.331Ko 9.20-22

1 Corinthians 10

Manta tamadid matuangan tobanga

1 a  Oaeoaeg, gau nakim gimi aoatai kemi bedane: Ngan ado toaiua Moses imamado, gita tibutibuda toa ngada oa timamado gadio ngan Deo ele laulau mamarae ga gid toa ngada oa tibulou tad Singsingia ga tiuore. 2Ta eine mambe gid toa ngada oa tibada paliliunga ngan laulau ga tad, ta paliliunga toa ne ipasolan mambe gid lolod kelede toman ngan Moses. 3 b  Ta gid toa ngada oa tianean annga toa kelede oa Itautau Tutui ibada pagid. 4 c  Ga gid toa ngada oa tiunun eau toa kelede oa Itautau Tutui ibada pagid. Ngansa tiunun eau iuotot ngan Itautau Tutui ele pat. Pat toa oa idodo Kristus toa ilalala ga inasnasi gid. 5 d  Be gid busa, Deo itin igelgel ngan gid mao, ta patid idio ibalatlat alele ngan tibur modamodanga.

6 e  Gid kadonga toa iuot oa iman kilala ngan paoatainga gita. Ngan kado ta loloda buk ngan gid kadonga papaeamao lalaede mambe gid lolod buk ga buk ngan. 7 f  Ga pade, irangrang ngan gimi asoa gid deo pakakanga edad mao, mambe edengada ngan gid tikakado. Deo ele laulau ikeo ngan gid ga bedane, “Timamado ngan eaneannga ga ununnga, ga kus ta tidae ga tila tititiau.” 8 g  Ga pade, irangrang ngan takado kadonga arala mao, mambe edengada ngan gid tikakado. Ta ngan ado toaiua, panua bunoringring sangaul rua ga igegea bunoringring tol (23,000) titap ga timate. 9 h  Ga pade, irangrang ngan tatoba Kristus ngan geranga iura mao, mambe edengada ngan gid tikakado. Ta gid mota papaeamao tipaeabu ngan gid. 10 i  Ga pade, irangrang ngan gita ngur ga ngur alele mao, mambe edengada ngan gid tikakado. Ta anggelo pamatenga aea ipaeabu ngan gid.

11Gid kadonga toa iuotot ngan gid oa iman kilala ngan gita. Gita panua toa labone tamamado, teta pade tagera ado muriai ga muriai tau ga iuot. Be tibode gid posanga toa oa ga idae ngan laulau ngan pabibnga gita leda. 12Oangga sai ikeo ga imadid matua, ei manta igabit kemi, ngan kado ta itap. 13Tobanga toa iuotot ngan gimi ne, eine imata ede pade mao. Eine lalaede mambe iuotot ngan panua toa ngada ne. Be Deo imata tutui ngan ele posanga, ta ei ga ilongean tobanga eta ga iasal urami mao. Be ei ga ikado edap rabu ngan tobanga toa oa, ngan gimi anasi ta aeaoa ngan, ta irangrang ngan amadid matua.

Irangrang ngan tasoa Deo iedaga gid antu edad mao

14Tota leg panua kemikemi, manta ala aluai ngan kadonga ngan soanga gid deo pakakanga edad. 15Naposa pagimi mambe gimi panua lolomi iuatai. Matami inasi kemi leg posanga. 16 j  Ngan loba toa Deo ele pamatuanga ienono ngan ga gita taposaposa kemi pan ngan, eine talup kelede ngan Kristus ising aea unnga. Ga pade, ngan bret toa tatei, eine talup kelede ngan Kristus itin aea eannga. 17 k  Ngansa ngan bret ikatinge toa kelede oa, gita busa taluplup ngan aea eannga, ta taot mambe tinida kelede.

18 l  Matami nanan gid panua Israel ad. Gid panua toa tianean gid tenainga, gid tilup kelede ngan eannga tenainga popouiai. 19 m  Tota oangga naposa ngan tenainga togid deo pakakanga, kado gimi aoangga nakeo ga gid deo toa oa eine danga tautaunga. Eine mao. 20 n  Be tenainga toa titenai, eine tikado ga ila pagid antu, be ila pan Deo mao. Ta gau tinig ngan gimi alup toman ngan gid antu mao. 21 o  Irangrang ngan gimi aun loba ton Maron toman ngan loba togid antu mao. Ga irangrang ngan aean Maron ele popouiai ga gid antu led popouiai mao pade. 22 p  Kado gita tapamasmasi Maron ilolo. Ikamado? Kado taoangga urada iasal ei na?

Saoa danga takakado,takado ngan soanga Deo ieda

23 q  Panua edengada ngan gimi tikeo ga bedane, “Kadonga toa ngada ne eine tutui ngan takado,” be gau nakeo ga kadonga toa ngada ne irangrang ngan ilualua gita mao. “Kadonga toa ngada ne eine tutui ngan takado,” be irangrang ngan kadonga toa ngada ne ipamatua gita mao pade. 24 r  Irangrang ngan eaba eta iloilo edap ngan luanga ei kekelen mao, be manta iloilo edap ngan luanga eaba ede pade.

25Masilau imedameda toa ngada oa tibabada ngan tibur oalo aea, eine irangrang ngan gimi aean. Irangrang ngan alongean kadonga toa ne igal lolomi mao ga abetabeta alele ngan mao pade. 26 s  Ngansa Deo ele laulau ikeo, “Tano toa ne toman ngan aea danga sisid toa ngada ne eine ton Maron.”

27Oangga eaba ede ilolo matua ngan Deo mao, be ibaba gimi ngan eaneannga, ta gimi akeo ga ala, goibe, aean saoa danga tibada pagimi, be lolomi ede ga ede ngan kadonga toa oa igal lolomi mao, ga abetabeta alele ngan mao pade. 28 t  Be oangga eaba eta ipalongo gimi ngan annga toa oa ta ikeo ga titenai ga ila pagid deo pakakanga, irangrang ngan aean annga toa oa mao. Matami nanan eaba toa oa, ta aean mao. Ngan kado ta apaeabu ngan ilolo. 29Nakeo ngan gimi lolomi mao, be ngan eaba toa oa ilolo, ngan kado ta inaman paeamao iloleai ngansa iuangga kadonga toa oa paeamao. Be tautaunga danga eta ipakala gimi ngan saoa danga aoangga aean mao. Ngansa ikamado ga gau nanasi eaba ede pade ilolo somisomi ngan saoa danga naoangga naean? 30 u  Oangga naposa kemi ga ila pan Deo ngan saoa annga naean, ikamado ga eaba ede pade iselele gau ngan eannga annga toa naposa kemi ga ila pan Deo ngan?

31 v  Tota oangga gimi aeanean ga aunun, ga akado saoa danga, manta akado danga toa ngada ne ngan soanga Deo ieda. 32 w  Be irangrang ngan akado ga oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus titap mao, ga gid Iuda mao, ga gid alu padengada mao pade. 33 x  Gau pade natobatoba urag ngan kadonga panua toa ngada ne ga tinid igelgel. Nailoilo edap ngan luanga gau mao, be nailoilo edap ngan luanga panua padengada, ta irangrang ngan Deo ibada gid mulian.

Copyright information for `BCH