a12.2Hab 2.18-19
b12.31Io 4.2-3
c12.4Ro 12.6
d12.111Ko 7.7
e12.121Ko 10.17
f12.13Gal 3.28
g12.27Ro 12.5
h12.28Ep 4.11-12
i12.311Ko 14.1

1 Corinthians 12

Gid tenainga inampan Itautau Tutui

1Oaeoaeg, patautene naoangga nakado posanga ga ila pagimi ngan gid tenainga inam pan Itautau Tutui. Nakim gimi aoatai kemi ngan posanga toa ne. 2 a  Gimi aoatai, ngan ado toaiua gimi aman kusukusu maitne, gid deo pakakanga toa aoad gum ne tipabuobuo gimi ta tidada gimi alele. 3 b  Tota nakim gimi aoatai kemi bedane: Oangga Deo Itautau Tutui ikado posanga ga iuot eaba ede iaoai, eine irangrang ngan eaba toa oa ikado posanga ngan paeabunga Iesus mao. Ga pade, Itautau Tutui kekelen ilualua gita ta tarangrang ngan takeo ga Iesus ei Maron. Irangrang ngan takeo bedaoa sapaean mao.

4 c  Tenainga imata ede ga ede ienono, be Itautau Tutui kelede mon. 5Gid naurata ngan lualuanga imata ede ga ede ienono, be Maron kelede mon. 6Edap imata ede ga ede ngan kadonga naurata ienono, be Deo toa kelede ne ikado naurata toa ngada ne ga iuot ngan panua toa ngada ne.

7Itautau Tutui ipasolan iura ngan eaba kelede kelede ngan luanga gid panua busa. 8Ngansa Itautau Tutui ilua eaba ede ta ipaola ele oatainga ngan gid edap kemikemi panua manta tinasnasi. Be Itautau Tutui toa kelede ne ibada oatainga imata ede ga ede ga ila pan eaba ede pade ta iposaposa ngan. 9Itautau Tutui toa kelede ne ibada kadonga lolo matua aea ga ila pan eaba ede pade. Be Itautau Tutui toa kelede ne ibada tenainga ga ila pan eaba ede pade ngan keminga gid dibala. 10Eaba ede ga ibada pamatuanga ngan kadonga uisinga, be eaba ede pade ga ibada Deo iaoa. Eaba ede ga irangrang ngan imata inasi saoa danga inam pan Itautau Tutui, be eaba ede pade imae ga ikado posanga imata ede ga ede. Be eaba ede pade ga ibada oatainga ngan pulnga gid posanga toa oa. 11 d  Gid naurata toa ngada ne eine inam pan Itautau Tutui toa kelede ne, ta ei inasi ele kimnga ta ipotapota gid tenainga ga ila pagid panua kelede kelede.

Tinida kelede be idanga sisid busa

12 e  Tinida eine dodol kelede, be idanga sisid busa. Tautaunga idanga sisid busa, be toa ngada oa tilup ga tiuot kelede. Be Kristus eine lalaede toa bedaoa pade. 13 f  Ngansa gita toa ngada ne tabada paliliunga ngan Itautau Tutui toa kelede ne, tota taot tinida kelede. Tautaunga gita edengada Iuda ada, ga padengada Grik ad ga alu padengada ad, ga padengada timan paeaeanga sapaean, ga padengada timan paeaeanga sapaean mao, be gita toa ngada ne taun ngan Itautau Tutui toa kelede ne.

14Tinida idanga kelede mon mao, be idanga sisid busa. 15Oangga aeda ikeo ga, “Gau eaba ibage mao, tota naman itin idanga eta mao.” Tautaunga iuangga ikeo bedaoa, be irangrang ngan ikule ei ga itnan itin ngan ipu toaine mao. 16Ta oangga tangada ikeo, “Gau eaba imata mao, tota naman itin idanga eta mao.” Tautaunga iuangga ikeo bedaoa, be irangrang ngan ikule ei ga itnan itin ngan ipu toaine mao pade. 17Oangga eaba itin dodol iman imata, eine ga irangrang ngan ilongolongo madongan? Be oangga eaba itin dodol iman itanga, eine ga irangrang ngan inudnud madongan? 18Be tautaunga Deo idol tinida idanga kelede kelede lalaede mambe ei ikim. 19Oangga tinida idanga toa ngada ne iman tinida idanga kelede, eine tinida dodol ga iuot madongan? 20Tautaunga, tinida idanga sisid busa be iuot tinida dodol kelede.

21Irangrang ngan matada ikeo pan bageda bedane mao, “Gau leg naurata eta ngan eao mao.” Be laborada irangrang ngan ikeo pan aeda bedane mao, “Gau leg naurata eta ngan eao mao.” 22Tinida idanga edengada imata mambe iura tau mao, be oangga ienono mao, irangrang ngan tinida ienono kemi mao. 23Be tinida idanga sisid toa taoangga edad mao, eine tamariala kemi ngan gid. Ga tinida idanga sisid toa maeamaea gita ngan, eine tapamumul kemi ngan pononga. 24Be tinida idanga sisid padengada, talongean ga ienono sapaean. Be Deo ipaluplup tinida idanga toa ngada ne, ta tinida idanga edengada toa mugaeai edad mao, eine Deo idol edaeda kapei ga idae ngan gid. 25Toa bedaoa ta irangrang ngan Kristus itin imapmapoga alele mao, be idanga sisid kelede kelede timariala kemi pol ngan gid ngan kadonga imata lalaede. 26Oangga idanga eta ibada ieieinga, toa ngada oa tibada ieieinga toman ngan ei. Oangga idanga eta ieda iuot kapei, eine toa ngada oa tinid igelgel toman ngan ei.

27 g  Be gimi aman Kristus itin. Tota gimi kelede kelede aman itin idanga sisid toa ngada oa. 28 h  Ngan iaoa kelede ton Kristus, matamata idol gid panua ato ad, ga kus ta gid panua tibabada Deo iaoa tinasi gid, ga kus ta gid panua paoatainga ad, ga gid panua tikakado uisinga, ga gid panua toa led tenainga ngan keminga gid dibala, ga gid panua toa led naurata ngan lualuanga, ga gid panua timan madidnga, ga gid panua toa maed ikakado posanga imata ede ga ede. 29Gid toa ngada oa timan panua ato ad mao. Be gid toa ngada oa tibabada Deo iaoa mao. Gid toa ngada oa timan panua paoatainga ad mao. Be gid toa ngada oa tikakado uisinga mao. 30Gid toa ngada oa led tenainga ngan keminga dibala mao. Be gid toa ngada oa, maed ikakado posanga imata ede ga ede mao. Be gid toa ngada oa tirangrang ngan tipulpul gid posanga toa oa mao. 31 i  Be manta amarum ngan ilonga gid tenainga kapeipei toa oa.

Kadonga ngankimnga panua padengadaiasal kadonga toa ngada ne

Be patautene ga napasolan gimi ngan edap kemi ede iasal gid edap padengada.

Copyright information for `BCH