a16.1Ro 15.25-26, 2Ko 8.1-9
b16.5PA 19.21
c16.6Ro 15.24
e16.9PA 19.8-10, 2Ko 2.12
f16.101Ko 4.17
g16.111Ti 4.12
h16.121Ko 3.6
i16.151Ko 1.16
j16.19PA 18.2, 18, 26
l16.22Gal 1.8-9, PM 22.20

1 Corinthians 16

Paulus ikeo ngan pattiuangga tiabalan ga ilangan luanga gid Ierusalem

1 a  Be patautene naoangga nakeo pagimi ngan gornga pat ngan luanga Deo ele panua tututui ngan tuanga Ierusalem. Nakim gimi akado lalaede mambe nakeo pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tibur kapei Galesia. 2Somisomi ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, gimi kelede kelede manta apota saoa pat ababada oadla ga inam, ta adol etangada ga ienono ngan lemi apou tenainga aea. Ta oangga nanam naot, irangrang ngan asal alele ngan gornga pat mao. 3Be oangga nanam naot, nakim gimi asio panua kemikemi etangada ngan talnga lemi tenainga toa ne ga ila Ierusalem. Ta gau ga nabode laulau etangada ta nadol ga idae bagedeai ta nasula gid ga tila. 4Be oangga nagera mambe kemi ngan gau pade nala, goibe gaingada ga ala.

Paulus iuangga ila igera gid Korin

5 b  Oangga nala ngan tibur Masedonia ga kus, eine ga nanam naot pagimi, ngansa Masedonia ienono edap irabuiai ngan leg lalalanga ila pagimi. 6 c  Oangga madongan, eine ga nadio toman ngan gimi mole teta, mao nadio toman ngan gimi ta nasanga aoara lolo kus bua. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan alua gau ngan leg lalalanga ngan tibur isaoa nala ngan. 7Be gau tinig ngan nala pagimi manmanae toa patautene mao. Ngansa gau ga nala ngan tibur padengada ge. Ga kus ta nanam pagimi. Ta oangga Maron ikim, eine ga namado toman ngan gimi mole teta. 8Be gau nakim namamado nene Epesus ga irangrang ngan eaneannga kapei Pentekos
16.8Gid Iuda tikado eaneannga Pentekos aea ngan matad nanan Deo ikado kemi gid, ta titenai led annga imatua papau edengada ga ila pan. Eine iuot ngan taiko Me mao Jun.
aea iuot.
9 e  Ngansa Maron irepe atama ngan gau ngan kadonga naurata kapei ga aea annga iuot nene. Be panua busa timan amai isat.

10 f  Be oangga Timoti ila iuot pagimi, manta amariala ngan ei kemi ta irangrang ngan imataud danga eta mao. Ngansa ei ikakado Maron ele naurata lalaede mambe gau pade. 11 g  Irangrang ngan eaba eta ngan gimi imata ibiu ei mao. Be manta asula ei ga ila be ilolo itarui ga inam iuot pagau. Ngansa gau nasangasanga ei toman ngan oaeoaeda padengada.

12 h  Be oaeda Apolos, gau nabeta matua ei ngan ila pagimi toman ngan oaeoaeda padengada. Be patautene itin ngan mao. Be ngan ado eta kemi muriai, ei ga ila pagimi.

Paulus ipasala ele posangaila pagid Korin

13Gimi manta agabit kemi. Amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea. Amataud mao be lolomi dung ga ienono. 14Saoa danga gimi akakado, manta akado toman ngan lemi kadonga kimnga aea.

15 i  Oaeoaeg, gimi aoatai, ngan tibur Akaia, Stepanas toman ngan ele luma lolo timuga ga lolod matua ngan Kristus. Gid mambe annga pau imatua dadangai. Be tilongean gid mulian ngan lualuanga Deo ele panua tututui. Nabeta matua gimi, 16manta alongolongo panua toa bedane linged. Be akado bedane pade ngan panua toa ngada ne tilup toman ngan gid ngan kadonga naurata. 17Ngan ado toaiua Stepanas ga Portunatus ga Akaikus tinam tiuot pagau, eine tinig igelgel kapei, ngansa gid tikia gau ngan ado toaiua gimi busa arangrang ngan amamado toman ngan gau mao. 18Ngansa gid tipamatua lolog ga gimi lolomi pade. Tota manta apakuru ngan gid panua toa bedane.

19 j  Gid iaoa kelede ton Kristus ngan tibur kapei Esia led ado kemi ila pagimi. Be Akuila ga Prisila toman ngan iaoa kelede ton Kristus toa tiluplup led lumaeai, gid pade led ado kemi tau ila pagimi ngan Maron ieda. 20Oaeoaeda toa ngada ne led ado kemi ila pagimi. Somisomi oangga agera ngan gimi, manta abusum ngan papami ngan kadonga tutui togita panua ton Deo.

21Gau Paulus, ngan bageg nabode leg ado kemi ila pagimi.
16.21Ikamado ga Paulus patautene ikeo ga ibode posanga ngan ibage? Eine ngansa Sostenes inasnasi Paulus iaoa ta ibode laulau toa ne (gera posanga ngan 1Ko 1.1), be Paulus ibode ele ado kemi kekelen ila pagid ngan ibage.


22 l  Oangga sai ilolo ikim Maron mao, goibe iduaea. Maron, eao nam.

23Kemi ngan Maron Iesus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

24Gau leg kimnga idio pagimi toa ngada na ngan Iesus Kristus ieda. Eine tautaunga.
16.24Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tibode posanga idil toa neEine tautaunga nene mao.


Copyright information for `BCH