b2.3PA 18.9, 2Ko 10.1
c2.41Te 1.5
d2.9Ais 64.4
f2.16Ais 40.13

1 Corinthians 2

Leda kadonga lolo matua aeaienono ngan Deo iura

1Oaeoaeg, ngan ado toaiua nala pagimi, napaola posanga mumulnga ngan Deo,
2.1Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, posanga idil ga oaineposanga mumulnga ngan Deo ienono mao, be tidol posanga idil ede pade ga bedane:Deo ele ato.
be nanasi oatainga kapei tanoeai aea mao ga posanga kulupulupu mao pade.
2Ngansa ngan ado toaiua nala pagimi, narau posanga ngan gau ga nakado posanga eta pade mao, be naposa ngan Iesus Kristus kekelen ga ele matenga ngan abei tabala. 3 b  Be ngan ado toaiua namamado toman ngan gimi, gau urag mao, be namataud ga nasamimi. 4 c  Be posanga toa napaola ga ila pagimi, eine inasi oatainga tanoeai aea ngan dadanga gimi mao, be napasolan Deo Itautau Tutui iura pagimi. 5Nakado toa bedane ngansa nakim lemi kadonga lolo matua aea ienono ngan gid eababa led oatainga mao, be ienono ngan Deo iura.

Itautau Tutuiibada oatainga kemikemi pagita

6Be oangga gai aposa pagid panua toa lolod iuatai ngan Deo, eine lemai posanga inasnasi oatainga kemikemi. Be oatainga toa ne eine tanoeai aea mao ga inam pagid madidnga tanoeai ad mao pade. Gid ga tiuot danga buligaliga. 7Be gai aposa ngan Deo ele oatainga kemi toa mugaeai ienono mumulnga. Ngan oatainga toa ne, Deo irau posanga motean, toa matamata ngan danga toa ngada ne led otnga, ngan ei ga idol gita ga tamado kemi tau ngan ele taranga. 8Madidnga eta tano aea iuatai ngan posanga toa Deo irau ne mao. Ngansa oangga tiuatai ngan, eine ga tipatoto Maron toa ieda kapei ne ngan abei tabala mao. 9 d  Be mao. Iuot mambe posanga ga oaine ienono ngan Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,

“Gid danga kemikemi toa Deo ikoromot ngan ele panua toa tikimkim ei,
eaba eta igera mao,
ga eaba eta ilongo ngan mao,
ga eaba eta ilabora ibada mao pade.”

10Be Deo ipaola ga iuot pagita
2.10Panua oatainga ad edengada tiuangga Paulus ikeo ga Deo ipaola posanga ga iuot pagid Korin mao, be pagid panua ato ad kekelegid toman ngan ei. Tota tiuangga tipul posanga idil toa nepagita ga ila iuot posanga idil ede pade ga oainepagai. Tikeo lalaede bedane ngan tibur isaoa ngan lain 12 ga 16 toa tagera idil ga oainegita ienono.
ngan Itautau Tutui.

Ngansa Itautau Tutui imata inasi danga toa ngada ne. Goibe saoa danga inam pan Deo ga ikulupu ngan taoatai ngan, eine Itautau Tutui imata inasi ga iuatai ngan.
11Ngansa sai irangrang ngan iuatai ngan eaba ede pade ilolo? Eaba toa oa ei kekelen iuatai ngan saoa danga ienono iloleai. Lalaede pade ngan Deo. Eaba eta iuatai ngan Deo ilolo mao. Itautau Tutui kekelen iuatai. 12Itautau Tutui toa gita tabada, eine inam pagita ngan antu eta tanoeai mao. Be inam tutui pan Deo. Tota tarangrang ngan taoatai ngan saoa tenainga Deo ibada pagita ngan ele mamaron. 13Gai aposaposa ngan tenainga toa ne, be akakado posanga inasi oatainga togid eababa mao. Gai anasi posanga toa Itautau Tutui ipaoatai gai ngan. Gai akado Itautau Tutui ele posanga ga ila pagid panua toa tilalala ngan Itautau Tutui iura. 14Be eaba sai toa ilalala ngan Itautau Tutui iura mao, eine irangrang ngan ibada Itautau Tutui ele tenainga mao, ngansa iuangga danga toa ne buobuonga, ta irangrang ngan ilabora ibada mao. Eine ngansa Itautau Tutui kekelen ilua gita ta matada inasi tenainga toa ne ga tabada oatainga ngan. 15Eaba sai toa ilalala ngan Itautau Tutui iura, ei imata inasi danga toa ngada ne. Be irangrang ngan eaba eta imata inasi eaba toa oa ele kadonga mao. 16 f  Ngansa Deo ele laulau ikeo ga bedane,

“Sai iuatai ngan Maron ilolo,
ta irangrang ngan ipaoatai ei?”

Be oatainga toa ienono Kristus iloleai oa ta ienono pagita.

Copyright information for `BCH