a5.1Wkp 18.7-8, Lo 22.30
b5.3Kol 2.5
c5.51Ti 1.20
d5.6Gal 5.9
e5.7IM 12.21-23, Ais 53.7, 1Pe 1.19
f5.8Lo 16.3
g5.112Te 3.6, Tt 3.10
h5.13Lo 13.5, 17.7

1 Corinthians 5

Kadonga aralaienono rabu ngan gid Korin

1 a  Nakakrik tau ngan palongonga ede iuot pagau ne, ngan kadonga arala imata ede iuot rabu ngan gimi. Be mugaeai ga inam, kadonga arala toa bedaoa iuot rabu ngan gid kusukusu eta mao. Tikeo ga eaba ede ibada itama iadaoa. 2Be gimi aparim ngan gimi mulian na? Mao be manta lolomi isat ta asere eaba toa ikado kadonga bedaoa ta ilup toman ngan gimi pade mao. 3 b  Tautaunga, labone namamado aluai ngan gimi, be lologeai, eine mambe namamado toman ngan gimi. Ta gau narau posanga motean ngan tanasi edap isaoa ngan panasnga eaba toa oa. Narau posanga toa ne lalaede mambe namamado toman ngan gimi. 4Manta anasi ga bedane: Oangga anam aluplup ngan ada Maron Iesus ieda, ga anaman lolomiai mambe gau namamado toman ngan gimi, ga ada Maron Iesus iura pade ienono, 5 c  manta adol eaba toa ne ga idae Satan ibageai, ta Satan ipaeabu ngan eaba toa ne itin. Be ngan ado kapei ton Maron, eine Deo ga irangrang ngan ibada eaba toa ne itautau mulian.

Gid Korin manta tisereeaba ikado kadonga sat

6 d  Lemi kadonga parimnga aea toa ne kemi mao. Yis kautede sapa ikado ga plaoa dodol isum ga idae, be aoatai mao? 7 e  Asile yis mugamuga ga iduaea ta irangrang ngan aot mambe plaoa bulnga pau toa aea yis ienono ngan mao. Tautaunga gimi aot mambe plaoa bulnga pau ede na, ngansa titenai Kristus ga kus ta iman leda sipsip Pasova aea. 8 f  Tota kemi ngan taot mambe panua tikemi danga sisid motean ngan eaneannga, ta tisile yis mugamuga ga iduaea. Yis mugamuga eine mambe leda kadonga papaeamao ga kadonga sasat. Be manta takemi motean gid bret aea yis ienono ngan mao. Bret toa ne eine mambe loloda aea danga eta mao ga posanga tautaunga.

9Ngan leg laulau ede pade nabode ga ila pagimi, nakeo ga irangrang ngan asokon gid panua arala ad mao. 10Be kado gimi aoangga naposa ngan tano toa ne aea panua arala ad, ga mogal buda ad, ga lublubnga ad, ga gid panua toa tiraring ngan gid deo pakakanga ad namer pade. Eine mao. Oangga bedaoa, gimi manta atnan tano toa ne. 11 g  Be mao. Leg posanga ipu eine ngan gid panua toa gimi aoatoato gid oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus, be tikakado kadonga arala, ga mogal buda, ga tiraring ngan gid deo pakakanga ad namer, ga tipaeabu ngan panua edad, ga panua ununnga ad, ga lublubnga ad. Oangga panua ngan iaoa kelede ton Kristus tikakado toa bedaoa, irangrang ngan asokon gid mao ga aean toman ngan gid mao pade.

12Ikamado? Kado gimi aoangga leg naurata eine ngan pamadidnga gid panua ngan posanga toa timamado gaot ngan iaoa kelede ton Kristus. Eine mao. Be eine gimi lemi naurata ngan patutuinga saoa posanga iuot rabu ngan gimi iaoa kelede ton Kristus. 13 h  Deo ga ipamadid gid panua toa timamado gaot ngan iaoa kelede ton Kristus. Be ele laulau ikeo bedane, “Manta asere eaba sai ikakado paeamao ga ila aluai ngan gimi!”

Copyright information for `BCH