a7.91Ti 5.14
b7.10Mt 5.32
c7.15Ro 14.19
d7.161Pe 3.1
e7.19Ro 2.25, Gal 5.6, 6.15
f7.22Plm 16, 1Pe 2.16
g7.311Io 2.17
h7.39Ro 7.2-3

1 Corinthians 7

Kadonga rabu ngan oaioainga

1Patautene ga nakoli lemi posanga ngan laulau toa abode ga inam pagau. Eine kemi ngan eaba ila ilup toman ngan taine mao. 2Be kadonga arala iuotot somisomi tau, tota gau nakeo ga eaba kelede kelede manta ibada iadaoa. Ga taine kelede kelede manta ibada iadaoa pade. 3Aranga manta iparangrang iadaoa ele kimnga, ga taine manta iparangrang iadaoa ele kimnga pade. 4Irangrang ngan taine itin ienono ei ibageai mao, be ienono iadaoa ibageai. Ga pade, aranga itin ienono ei ibageai mao, be ienono iadaoa taine ibageai. 5Irangrang ngan adangadangan tinimi rabu ngan gimirua mao. Be oangga gimirua arau posanga ngan alup mao kauteta ngan kadonga lemi raring, goibe akado toa bedaoa ga kus ta alup mulian pade. Ngan kado ta gimirua arangrang ngan amadid matua ngan tinimi mulian mao, ta Satan itoba gimi ta atap. 6Posanga toa ne eine nadol mambe edap kemi ede, ta oangga akim, ta anasnasi. Be nadol mambe apu mao. 7Gau nakim arangaranga toa ngada ne tiuai mao mambe gau. Be Deo ipan eaba kelede kelede ele tenainga. Eaba ede ele tenainga ga bedane, be eaba ede pade ele tenainga ga bedaoa.

8Leg posanga ga oaine ila pagid arangaranga iririau ga taine asapsape. Kemi ngan tiuai mao mambe gau. 9 a  Be oangga tirangrang ngan timadid matua ngan tinid mulian mao, kemi ngan tiuai. Ngansa oangga lolod ituntun ngan kadonga arala, eine paeamao. Toa bedaoa kemi ngan tiuai.

10 b  Be nakado posanga ede ga oaine mambe apu ila pagid oaioainga, be posanga eine togau mao, eine ton Maron. Irangrang ngan taine eta itnan iadaoa mao. 11Be oangga ikado toa bedaoa, ei manta iuai mao. Ga mao, iluai mulian pan iadaoa, ta gisirua lolod kelede mulian. Ga pade, irangrang ngan aranga eta itnan iadaoa mao.

12Be nakado posanga ede ga oaine ila pagimi panua padengada, be eine posanga ton Maron mao. Eine gau leg posanga. Oangga oaeda ede ngan iaoa kelede ton Kristus imamado be iadaoa ilolo matua ngan Kristus mao, be taine toa itin igelgel ngan madonga toman ngan ei, irangrang ngan itnan ei mao. 13Ga pade, oangga taine ede iadaoa ilolo matua ngan Kristus mao, be iadaoa toa itin igelgel ngan madonga toman ngan ei, irangrang ngan itnan ei mao pade. 14Ngansa oangga eaba ilolo matua ngan Kristus mao, be iadaoa taine ilolo matua, ngan kadonga toa ne, Deo ele ul ienono ngan ei pade. Ga pade, taine sai ilolo matua ngan Kristus mao, be iadaoa ilolo matua, ngan kadonga toa ne, Deo ele ul ienono ngan ei pade. Oangga mao, lemi gergeu tiuot mambe gergeu togid panua tipul murid ngan Deo. Be eine mao. Deo ele ul ienono ngan gid pade.

15 c  Be oangga aranga mao taine ilolo matua ngan Kristus mao, be ikeo ga itnan iadaoa toa, goibe itnan ei ga ila. Oangga kadonga toa bedane iuot ngan aranga mao taine toa ilolo matua ngan Kristus, irangrang ngan tapakala ei mao. Talongean iadaoa ta itnan ei ga ila. Ngansa Deo ikeo ga loloda itarui ta tamamado. 16 d  Ngansa eao taine sai, eao oatai mao, eao ga lua adaoam ta Deo ibada ei mulian, mao mao? Ga pade, eao aranga sai, eao oatai mao, eao ga lua adaoam taine ta Deo ibada ei mulian, mao mao?

Tadio ngan madonga isaoaDeo isio ngan gita

17Be eaba kelede kelede manta idio ngan madonga isaoa toa Deo isio ngan ei. Ta saoa madonga Deo ibaba gita ngan, manta tadio ngan. Posanga toa ne eine lalaede mambe naposa matua ngan pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga. 18Oangga sai ibada palunga motean ngan ado toaiua Deo ibaba ei, irangrang ngan ipalele itin mulian pade mao. Ga pade, oangga sai tipalu ei mao ngan ado toaiua Deo ibaba ei, irangrang ngan ibada palunga mao. 19 e  Gita ada palunga eine danga eta mao. Ga oangga tipalu gita mao, eine danga eta mao pade. Be nasinga Deo ilinge eine danga kapei. 20Eaba kelede kelede manta idio ngan saoa madonga toa ei ele ngan ado toaiua Deo ibaba ei. 21Ngan ado toaiua Deo ibaba go, eao man paeaeanga sapaean na? Lolom ede ga ede ngan padam. Be oangga lem edap eta ngan tnannga madonga kulupu toa na ta bada madonga kemi, tota nasi edap toa oa. 22 f  Ngansa eaba sai ei paeaeanga sapaean ngan ado toaiua Maron ibaba ei, ei iman Maron ele eaba madonga kemi aea. Toa bedaoa pade, eaba sai imamado kemi ngan ado toaiua Maron ibaba ei, ei iman Kristus ele paeaeanga. 23Deo ibada gimi mulian ngan olnga kapei tau. Tota irangrang ngan gimi aman panua padengada led paeaeanga sapaean mao. 24Oaeoaeg, eaba kelede kelede manta idio toman ngan Deo ngan saoa madonga toa ei ele ngan ado toaiua Deo ibaba ei.

Posanga pabibnga aeaila pagid panua toa tiuai mao

25Be ngan gid taine toa tiuai eta maitne, Maron ibada apu eta pagau mao. Be napaola gau leg posanga, ngansa Maron ilolo isat ngan gau ta naman eaba posanga tautaunga ag. 26Labone kadonga kulupulupu imata ede ga ede iuotot, tota oangga tisio taine eta ngan oainga eaba sai, gau nakeo ga eine kemi oangga gisirua tiuai mao. 27Oangga eao oai na, ilo edap eta ngan suknga adaoam taine mao. Be oangga eao oai eta maitne, mao eao beget, ilo taine eta iman adaoam mao. 28Be oangga eao oai, eao lem kadonga toa ne paeamao mao. Be oangga taine blala iuai aranga, ei pade ikado kadonga sat eta mao. Be oangga sapadua tiuai, eine ga kadonga kulupulupu iuotot ngan gid, ta nakim gimi asapir ngan.

29Be oaeoaeg, nakeo bedane ngansa ado muriai ga muriai tau ta inam boloma. Tota labone ga ila, eaba sai iadaoa imamado, ei manta imamado mambe ei iadaoa eta mao. 30Ga pade sapadua titangtang, manta timamado mambe titangtang mao. Ga sapadua tinid igelgel, manta timamado mambe tinid igelgel mao. Ga sapadua tiuolol danga sisid, manta timamado mambe danga toa oa gid led mao. 31 g  Ga saoa danga panua tikakado tanoeai ne, irangrang ngan tilongean danga toa oa ga idada lolod mao. Ngansa tano toa labone ienono, eine ga isapa.

32Be gau tinig ngan danga eta ikado ga lolomi ede ga ede mao. Oangga eaba iuai mao, ei irangrang ngan imata nanan gid danga ton Maron somisomi, ta iloilo edap ngan kadonga Maron ga itin igelgel. 33Be eaba sai iuai taine, ei imata nanan gid danga tanoeai aea, ta iloilo edap ngan kadonga iadaoa ga itin igelgel. 34Tota ilolo ruangada. Ga pade, taine blalala ga taine padengada tiuai mao, gid tirangrang ngan matad nanan gid danga ton Maron somisomi. Ngansa tiuangga tilalala ngan Maron ele ul, ta tilongean tinid ga tautaudid pade ga iman Maron ele. Be taine sai iuai aranga, ei imata nanan gid danga tanoeai aea, ta iloilo edap ngan kadonga iadaoa ga itin igelgel. 35Nakado posanga toa ne ngan luanga gimi. Be nakado ngan pakalanga gimi mao. Be nakeo ga amado lemi kemi ta lolomi kelede ta akado Maron ele naurata.

36Be oangga sai ilolo ede ga ede ngan ele kadonga toman ngan taine blala toa tisio ngan oainga ei, ta iuangga ele kadonga itutui ngan ei mao, ga ei blala kapei ngan oainga, ga igera edap eta pade mao, goibe, alongean ei ta inasi ele kimnga. Kemi ngan tiuai. Eine kadonga sat mao. 37Be oangga sai ilolo matua ngan posanga toa irau ga ienono iloleai, ga danga eta ipasensen ei mao, ga ei imadid matua ngan pakalanga ele kimnga tinida aea, ta ikeo ga iuai taine blala toa oa mao, eine ikado kadonga kemi. 38Tota eaba sai iuai taine blala, ga eaba sai iuai mao, gisirua tikado kadonga kemi. Be eaba toa iuai mao, ei ele kadonga kemi ga kemi tau.

39 h  Taine sai iuai aranga, ei manta idio toman ngan aranga toa oa ga irangrang ngan ele matenga. Be oangga iadaoa imate, goibe irangrang ngan tapakala ei mao. Talongean ei ta iuai eaba sai toa ikim. Be eaba toa oa manta iman Maron ele eaba. 40Ngan gau matag, taine toa oa ga itin igelgel oangga iuai pade mao. Be naoangga Deo Itautau Tutui ienono pagau pade.

Copyright information for `BCH