a8.1PA 15.29
b8.2Gal 6.3
c8.4Lo 4.39, 6.4, Gal 4.8
d8.6Ep 4.5, 6
e8.9Ro 14.13-15, Gal 5.13
f8.11Ro 14.15, 20
g8.13Ro 14.21

1 Corinthians 8

Posanga ngan masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga

1 a  Patautene ga nakado posanga ngan masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer. Gita taoatai ngan posanga idil ga oaine, “Gita toa ngada ne leda oatainga.” Eine tautaunga, be oatainga ikado ga panua tiparim ngan gid sapaean. Be kadonga kimnga aea ipamatua panua lolod. 2 b  Oangga sai ikeo ga ele oatainga kapei ngan saoa danga, eine ele oatainga imata karanga maitne, mambe Deo ikim ne mao. 3Be eaba sai ilolo ikim Deo, eine Deo iuatai ngan eaba toa oa.

4 c  Be ngan eannga masilau toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer, gita taoatai mambe deo pakakanga eine danga eta mao ngan tano toa ne. Be deo eta pade mao. Deo toa kelede ne. 5Tautaunga danga busa ienono buburiai ga tanoeai toa gid panua tiuatoato ad deo ga ad maron. Panua edengada tiadi mambe gid deo toa oa timamado, 6 d  be ngan gita, Deo kelede mon imamado. Ei Deo Tamada toa iman danga toa ngada ne ipu, ga gita taman ei ele. Be Maron kelede mon imamado, eine Iesus Kristus toa ikado danga toa ngada ne ga iuot ga gita pade labone tamamado.

7Be leda panua toa ngada ne tibada oatainga toa ne mao. Panua edengada mugaeai ga inam tinanale tau ngan kadonga raring aea ngan gid deo pakakanga ad namer. Ta labone oangga tian annga toa panua titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer, tiuangga annga toa oa paeamao. Ta lolodeai, tinaman kemi mao ngansa kadonga toa ne igal lolod. 8Be annga irangrang ngan ibada gita ga tala boloma pan Deo mao. Oangga taean annga toa oa, eine ga ilua gita mao. Be oangga taean annga toa oa mao, eine tasapir ngan luanga eta mao pade.

9 e  Gimi aoatai mambe arangrang ngan aean saoa danga akim. Be manta agabit kemi, ngan kado ta oaeoaeda toa lolod matua tau ngan Deo maitne tigera gimi anasi lemi oatainga toa ne ta titap ngan led kadonga lolo matua aea. 10Ngansa oangga eaba eta ilolo matua tau mao, be igera eao nasi lem oatainga toa ne ta ean gadudunga ngan luma raring aea togid deo pakakanga ad namer, eine eao lem kadonga toa ne ga ipamatua ei ngan eannga annga toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer. 11 f  Oaem ede pade toa ne ilolo matua tau mao, be Kristus imate ngan luanga ei. Be eao lem oatainga ngan eannga annga imata ede ga ede ne ipaeabu ngan ei! 12Oangga gimi akado kadonga sat toa ne ngan oaeoaemi ta apaeabu ngan lolod bedane, eine gimi akado sat ngan Kristus. 13 g  Tota oangga saoa danga naean ikado ga oaeg ede pade itap ngan ele kadonga lolo matua aea, eine irangrang ngan naean masilau pade mao ga irangrang ngan leg matenga. Ngan kado ta oaeg ede pade ele kadonga lolo matua aea itap.

Copyright information for `BCH