a3.1Ins 1.12-13, 16.3
b3.22Ko 3.18
c3.5Ins 1.29, 1Pe 2.22-24, 1Io 2.2
d3.8Ins 8.44
e3.91Io 5.18
f3.11Ins 13.34
g3.12OM 4.8
h3.13Ins 5.18-19
i3.14Ins 5.24
j3.15PM 21.8
k3.16Ins 13.1, Gal 1.4
l3.17Lo 15.7
m3.18Jms 2.15-16
n3.21Ibr 4.16
o3.23Ins 6.29, 13.34
p3.241Io 4.13

1 John 3

1 a  Panamon! Tamada Deo iuato gita ele gergeu! Ngan kadonga toa bedane, ei ipasolan mambe ei ikim gita kapei ga kapei tau. Ta gita taot ele gergeu tautaunga. Ngan ipu toaine, gid panua tanoeai ad tiuatai ngan gita mao, eine ngansa tiuatai ngan ei mao. 2 b  Leg panua kemikemi, tautaunga gita Deo ele gergeu. Be muriai gita taot madongan, eine taoatai maitne. Be gita taoatai, muriai oangga Kristus iuot masaeai, eine ga taot lalaede mambe ei, ngansa gita ga tagera imata tautaunga. 3Be sapadua tiuatai kemi ngan danga toa ne ga tisangasanga ei ngan, eine tisigiri lolod ta aea muk eta mao, lalaede mambe ei ilolo aea muk eta mao.

4Panua sapadua tikado kadonga sat, eine titnan Deo ele apu na. Be kadonga sat eine kadonga ngan tnannga Deo ele apu. 5 c  Gimi aoatai mambe Kristus isulug ga inam tanoeai ngan samumnga kadonga sasat. Be tautaunga ei ele kadonga sat eta mao. 6Eaba sai toa ilup toman ngan ei, ei inasnasi kadonga sat ga ilalala ga ila mao. Be eaba sai toa inasnasi kadonga sat ga ilalala ga ila, tautaunga igera ei mao, ga iuatai ngan ei mao pade.

7Leg gergeu, alongean eaba eta ipabuobuo gimi mao. Eaba sai toa inasnasi kadonga tutui, ei eaba tutui, lalaede mambe Kristus ei eaba tutui. 8 d  Eaba sai toa inasnasi kadonga sat, ei inam pan eaba paeamao. Ngansa mugaeai tau ga inam, eaba paeamao ikakado kadonga sasat. Be ngan ipu ga oaine Deo Inat isulug ga inam tanoeai, eine ngan ipaeabu ngan eaba paeamao ele naurata. 9 e  Be eaba sai toa iuot Deo ele gergeu, ei inasnasi kadonga sat mao. Ngansa Deo Itautau ienono pan eaba toa oa mambe annga ipuapua iarum iloleai. Tota irangrang ngan inasnasi kadonga sat mao, ngansa ei Deo ele gergeu. 10Ngan idil ga oaine taoatai ngan sapadua timan Deo ele gergeu ga sapadua timan eaba paeamao ele gergeu: Eaba sai toa inasnasi kadonga tutui mao, ei inam pan Deo mao. Be eaba sai toa ikimkim iuae ede pade mao, ei pade inam pan Deo mao.

Iesus ipasolan gita ngankadonga kimnga aea tautaunga

11 f  Ngansa posanga toa gimi alongo mugaeai ga inam, eine ga bedane: Manta tanasnasi kadonga kimnga aea pol ngan gita. 12 g  Irangrang ngan tanasi Kain ele kadonga mao. Ei inam pan eaba paeamao ta irau aea kakau ga imate. Be ikamado ga irau ei ga imate? Eine ngansa ei ele kadonga paeamao, be aea kakau ele kadonga itutui. 13 h  Oaeoaeg, oangga gid panua tanoeai ad lolod paeamao ngan gimi, irangrang ngan atogragimi mao. 14 i  Leda kadonga ngan kimnga oaeoaeda padengada ipasolan mambe tatnan matenga ga idio, ta tala tabada madonga kemi. Be eaba sai toa inasnasi kadonga kimnga aea mao, ei idio maitne mambe eaba imate. 15 j  Be eaba sai toa ilolo paeamao ngan iuae ede pade, ei lalaede mambe eaba ipapamate panua. Be gimi aoatai mambe eaba sai toa ipapamate panua, ei ibada madonga kemi somisomi aea mao.

16 k  Gita taoatai mambe kadonga kimnga aea eine saoa danga, ngansa Iesus Kristus ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gita. Toa bedaoa ta gita pade manta talongean gita mulian ga tamate ngan luanga oaeoaeda padengada. 17 l  Be oangga sai ele danga sisid tanoeai aea ienono, ga igera iuae ede pade toa ele danga sisid imata karanga mao, be ilolo isat ngan ei mao, eine taoatai, Deo ele kadonga kimnga aea ienono pan eaba toa oa mao. 18 m  Leg gergeu, irangrang ngan takeo sapaean ngan aoada mambe takimkim oaeoaeda padengada mao. Be manta takimkim gid tautaunga ngan leda kadonga.

Gita tarangrang ngan loloda puga tamadmadid Deo imatai

19Oangga takimkim oaeoaeda, eine taoatai kemi mambe tanasnasi posanga tautaunga. Oangga bedaoa, tapamatua loloda ta loloda itarui Deo imatai. 20Goibe danga etangada igalgal loloda, be loloda itarui maitne, ngansa Deo iuatai ngan danga toa ngada ne, ga ele oatainga iasal tau oatainga isaoa ienono lolodai.

21 n  Leg panua kemikemi, oangga danga eta igalgal loloda mao, eine loloda pu ga tamadmadid Deo imatai. 22Be saoa danga tabeta ei ngan, eine tabada, ngansa talongolongo ilinge ga tanasnasi gid kadonga toa ikado ei ga itin igelgel. 23 o  Be ele posanga ga bedane: Manta loloda matua mambe Iesus Kristus ei Deo Inat. Ga pade, manta tanasi kadonga kimnga aea pol ngan gita, lalaede mambe irenren pagita ngan. 24 p  Eaba sai inasnasi ele posanga, ei imamado pan Deo, ga Deo imamado pan eaba toa oa. Be taoatai mambe Deo imamado pagita tautaunga madongan? Eine taoatai ngansa ibada Itautau Tutui ga inam pagita.

Copyright information for `BCH