a4.1Mt 7.15, 1Te 5.21, 1Io 2.18, 2Io 7
b4.21Ko 12.3
c4.31Io 2.18
d4.4Mt 12.29, 1Io 5.4-5
e4.5-6Ins 8.47, 15.19
f4.9Ins 3.16
g4.10Ro 5.8-10, 1Io 2.2
h4.12Ins 1.18
i4.132Ko 1.22, 1Io 3.24
j4.21Mk 12.29-31

1 John 4

Matada inasi posanga tautaungaga posanga pakakanga

1 a  Leg panua kemikemi, panua sapadua tikeo ga Itautau Tutui ibada posanga pagid, irangrang ngan aeadi gid toa ngada oa led posanga mao. Be manta atoba gid ta aoatai, tautaunga led posanga inam pan Deo, mao madongan. Ngansa panua busa tilalala alele ngan tibur toa ngada ne tanoeai ta tikeo ga tibada Deo iaoa, be tipakaka. 2 b  Ngan idil ga oaine irangrang ngan aoatai mambe Deo Itautau Tutui imamado pagid: Oangga tikeo ga Iesus Kristus iuot eababa tautaunga, eine led posanga inam pan Deo. 3 c  Be oangga eaba eta ikado posanga bedane ngan Iesus mao, eaba toa oa inam pan Deo mao. Eine Kristus aea isat. Gimi alongo mambe Kristus aea isat iuangga inam, be patautene inam tanoeai ta imamado.

4 d  Leg gergeu, gimi anam pan Deo ta aeasal gid, ngansa Itautau Tutui toa imamado lolomiai eine iasal eaba paeamao toa imamado pagid panua tanoeai ad. 5 e  Gid panua toa oa tanoeai ad, ta ngan ipu toaine tikado posanga imata ede ga ede tanoeai aea, ta gid panua tanoeai ad tilongolongo gid. 6Be gita tanam pan Deo, ta eaba sai toa iuatai kemi ngan Deo, eine ilongolongo gita. Be eaba sai toa inam pan Deo mao, eine ilongolongo gita mao. Ngan idil toaine, taoatai ngan posanga tautaunga toa inam pan Itautau Tutui, ga posanga pakakanga toa inam pan eaba paeamao.

Eaba sai ikim Deo, ei mantaikimkim iuaeuae padengada

7Leg panua kemikemi, manta tanasi kadonga kimnga aea pol ngan gita. Ngansa kadonga kimnga aea inam pan Deo. Ga pade, eaba sai toa inasnasi kadonga kimnga aea, ei Deo ele gergeu ga iuatai kemi ngan Deo. 8Eaba sai toa inasi kadonga kimnga aea mao, ei iuatai ngan Deo mao, ngansa Deo ei kadonga kimnga aea ipu. 9 f  Deo ipasolan ele kadonga kimnga aea pagita ga bedane: Ei isula Inat toa kelede oa ga inam tanoeai, ngansa ikim gita tabada madonga kemi tautaunga. 10 g  Irangrang ngan taeadi mambe gita tapamuga leda kadonga kimnga aea ngan Deo mao. Eine mao. Be ei ipamuga ele kadonga kimnga aea ngan gita, ta isula Inat ga imate ngan leda kadonga sasat. Ta Inat ele kadonga toa ne ipatarui Itama ilolo mulian. Kadonga kimnga aea tautaunga tota bedaoa. 11Leg panua kemikemi, oangga Deo ikim gita kapei toa bedane, gita pade manta tanasi kadonga kimnga aea pol ngan gita. 12 h  Eaba eta igera Deo ngan imata mao. Be oangga tanasi kadonga kimnga aea pol ngan gita, Deo imamado pagita, ta ele kadonga kimnga aea ienono lolodai ga ila iuot lai.

13 i  Ngan idil ga oaine gita taoatai mambe ei imamado pagita ga gita tamamado pan: Eine ngansa ipota anada ngan Itautau Tutui. 14Be gita tagera mambe Deo Tamada isula Inat ga inam ngan badanga mulian panua toa ngada ne tanoeai. Ta gita tapamatua posanga toa ipasolan pagita ne. 15Oangga sai iuaoa masaeai mambe Iesus ei Deo Inat, eine Deo imamado pan, ga eaba toa oa imamado pan Deo pade. 16Ta gita taoatai kemi ga loloda matua mambe Deo ikim gita kapei tau. Ta kadonga kimnga aea toa ne ienono lolodai.

Deo ei kadonga kimnga aea ipu. Oangga sai imulmuli ngan kadonga kimnga aea, eine imulmuli pan Deo, ga Deo pade imulmuli pan.
17Ngan edap toa ne leda kadonga kimnga aea ila iuot lai, ta irangrang ngan loloda pu ga tamataud mao ngan ado toaiua Deo ipamadid panua toa ngada ne ngan posanga. Ngansa leda kadonga rabu ngan panua tanoeai ad, eine lalaede mambe Kristus ele kadonga. 18Eaba sai inasnasi kadonga kimnga aea, ei imataud danga eta mao. Be oangga kadonga kimnga aea ila iuot lai, eine ipamate mataudnga. Ngansa eaba sai imataud, eine iadi mambe Deo ga ipanas ei. Tota oangga sai imataud, eine taoatai, ele kadonga kimnga aea imata karanga maitne.

19Gita tanasnasi kadonga kimnga aea ngansa Deo ikim gita mugaeai. 20Oangga sai ilolo paeamao ngan iuae ede pade be ikeo ga bedane, “Gau nakimkim Deo,” eaba toa oa pakakanga aea. Ngansa eaba sai ikim iuae ede pade mao, eine irangrang ngan ikim Deo mao pade. Ngansa ei igera Deo ngan imata mao. Somisomi igera iuae ede pade, be ikim ei mao. 21 j  Be Deo ele posanga toa ibada pagita eine ga bedane: Eaba sai toa ikimkim Deo, ei manta ikimkim iuae ede pade.

Copyright information for `BCH