a5.11Io 4.15
c5.3Ins 14.15, 23-24
d5.6Ins 1.29-34
e5.8Ins 15.26
f5.9Ins 5.32-37
g5.10Ins 5.36-40
h5.12Ins 3.36
i5.13Ins 20.31
j5.14Ins 14.13-14, 1Io 3.21-22
k5.16Mt 12.31
m5.181Io 3.9

1 John 5

Ngan leda kadonga lolo matua aea,taeasal eaba paeamao

1 a  Panua sapadua lolod matua mambe Iesus ei Kristus
5.1Gera palongonga ngan posanga idilKristus ngan Mt 1.16.
, gid tiuot Deo ele gergeu. Be panua sapadua tikimkim gergeu tamad, eine tikimkim gid gergeu pade.
2Oangga takimkim Deo ga tanasnasi ilinge, eine taoatai tautaunga mambe takimkim gid ele gergeu pade. 3 c  Ngansa kadonga ngan kimnga Deo eine ga bedane: Manta tanasnasi ilinge. Be ele posanga aea nasinga eine kulupu ngan gita mao. 4Ngansa sapadua timan Deo ele gergeu, eine tiasal eaba paeamao toa imadid ga imugamuga ngan tano toa ne. Be leda edap ngan easalnga tano toa ne aea madidnga, eine leda kadonga lolo matua aea. 5Be sapadua tiasal tano toa ne aea madidnga? Eine gid panua toa lolod matua mambe Iesus ei Deo Inat.

Deo ipaola posanga masaeaingan Inat

6 d  Iesus Kristus ei eaba toa inam tanoeai ta ibada paliliunga ngan eau ga ngan ising toa itoki ngan abei tabala. Ei ibada paliliunga ngan eau kekelen mao. Be ibada paliliunga ngan eau ga ising pade. Be Itautau Tutui ipamatua aea posanga toa ne pade. Ngansa Itautau Tutui ei eaba posanga tautaunga aea. 7Ngansa idil tol ienono ngan pamatuanga Iesus aea posanga: 8 e  Eine Itautau Tutui ga eau ga sing. Be idil toa tol ne tikado posanga lalaede. 9 f  Gita taeadi posanga togid eababa ngan saoa danga tigera ngan matad. Be posanga toa Deo ikakado ngan gid danga toa ei igera ngan imata, eine iasal posanga togid eababa, ngansa eine Deo ele posanga toa ikado ngan Inat. 10 g  Eaba sai ilolo matua ngan Deo Inat, posanga toa Deo ikado ne ienono iloleai. Be eaba sai ilolo matua ngan Deo ele posanga mao, eine mambe iuato Deo eaba pakakanga aea. Ngansa ei iadi posanga toa Deo ikado ngan Inat oa mao. 11Be posanga toa Deo ikado ne, eine ga bedane: Deo ibada madonga kemi somisomi aea pagita. Be madonga kemi toa ne inam pan Inat. 12 h  Eaba sai toa ibada Deo Inat, ei ibada madonga kemi toa ne. Be eaba sai toa ibada Deo Inat mao, ei ibada madonga kemi toa ne mao.

Tarangrang ngan taoataimambe gita tabada madonga kemi

13 i  Gau nabode gid posanga toa ne ga ila pagimi panua toa lolomi matua ngan Deo Inat ieda, ngansa nakim aoatai kemi mambe gimi abada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 14 j  Oangga tabeta Deo ngan saoa danga toa inasi ele kimnga, eine taoatai mambe ilongo gita. Loloda pu tota bedaoa ta tala boloma pan. 15Be oangga taoatai kemi mambe ei ilongo gita ngan saoa danga tabeta ei ngan, eine taoatai pade mambe gita tabada saoa danga toa tabeta ei ngan.

16 k  Oangga eaba eta igera iuae ede pade ikado kadonga sat, be kadonga sat toa oa irangrang ngan idada ei ga ila ngan dinga imperno mao,
5.16Ngan posanga Grik, posanga idil toa nekadonga sat idada ei ga ila ngan dinga imperno eine ga bedane:kadonga sat idada ei ga ila ngan matenga, be posanga idil toa ne iposaposa ngan led matenga parua aea. Gera posanga ngan PM 21.8.
kemi ngan ibeta Deo ta ibada madonga kemi pan eaba toa oa. Gid panua toa tikado kadonga sat, be irangrang ngan idada gid ga tila ngan dinga imperno mao, tirangrang ngan tibada madonga kemi. Be kadonga sat ede irangrang ngan idada panua ga tila ngan dinga imperno. Eine nakeo ga gimi manta abeta Deo ngan gid panua led kadonga sat toa bedaoa mao.
17Kadonga isaoa itutui mao, eine kadonga sat. Be kadonga sat edengada irangrang ngan idada panua ga tila ngan dinga imperno mao.

18 m  Gita taoatai, panua sapadua tiuot Deo ele gergeu tirangrang ngan tikado kadonga sat ga ilalala ga ila mao. Be Deo Inat imariala ngan gid ta irangrang ngan eaba paeamao ipaeabu ngan gid mao. 19Gita taoatai mambe gita tanam pan Deo, be tibur toa ngada ne tanoeai ienono eaba paeamao ibageai. 20Be taoatai mambe Deo Inat inam ngan paoatainga gita, ta irangrang ngan taoatai kemi ngan Deo tautaunga. Be gita talup toman ngan Deo tautaunga toa ne ga Inat Iesus Kristus pade. Ei kekelen Deo tautaunga ga iman edap ngan badanga madonga kemi somisomi aea.

21Leg gergeu, gimi manta agabit kemi ga ala aluai ngan gid deo pakakanga ad.

Copyright information for `BCH