a2.1Ep 4.22, Jms 1.21
b2.3Sng 34.8
c2.5Ep 2.21-22, PM 1.6
d2.6Ais 28.16, Ep 2.20
f2.7Sng 118.22
g2.8Ais 8.14
h2.9Lo 7.6, 14.2, Ais 9.2, PA 26.18, Ep 5.8
i2.10Hos 2.23
j2.11Gal 5.17, 24
k2.12Mt 5.16
l2.13Tt 3.1
m2.151Pe 3.16
n2.17Ro 12.10
o2.18Ep 6.5
p2.201Pe 3.14, 17
q2.21Mt 16.24, Ins 13.15
r2.22Ais 53.9
s2.23Ais 53.7, 1Pe 3.9
t2.24Ais 53.5-6, Ro 6.11
u2.25Ese 34.5-6, Mt 9.36, Ins 10.14, Ibr 13.20-21

1 Peter 2

Kristus mambe kadanga pat edeimata bibita

1 a  Gimi aot panua papau, tota gimi manta atado kadonga papaeamao toa ngada oa ga iduaea toman ngan kadonga pakakanga, ga aleburo, ga lolo paeamao, ga posanga papaeamao toa ngada oa. 2Deo ele posanga aea muk eta mao. Gimi manta lolomi ikim posanga toa ne ta alongean ga ipapatub tautaudimi mambe tud toa gergeu puruanga ikimkim. Toa bedaoa ta gimi adaedae kapeipei ta amadid matua ngan madonga pau toa Deo ibada gimi mulian ngan. 3 b  Ngansa gimi atoba Maron ele edap na, ta aoatai mambe ei kemi ga kemi tau.

4Maron ei mambe kadanga pat ede imata bibita. Tautaunga gid panua tikakado luma tiuangga ei paeamao ta titado ga iduaea. Be Deo isio pat toa ne ngansa igera mambe danga kemi ga kemi tau. Ta oangga gimi anam boloma pan, 5 c  gimi pade ga aot mambe gid pat toa Deo ikakado luma ngan, be matami bibita. Ta ei ipatoi gimi ta ikado ga aot mambe luma kemi raring aea ei ton. Ga pade, gimi aot mambe panua tenainga ami toa ele ul ienono ngan gimi. Ta lemi kadonga kemikemi iuot mambe tenainga ga ila pan, ta ngan Iesus Kristus ele naurata, lemi tenainga toa ne ikado ei ga itin igelgel. 6 d  Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,

“Ega, ngan bereo Saion
2.6Bereo Saion eine tuanga Ierusalem aea bereo.
nadol pat ede ga idio.
Pat toa ne kemi ga kemi tau,
ta nasio ngan iman luma kapei aea kisinga.
Be eaba sai toa ilolo matua ngan ei,
eine ga maeamaea ei mao ga mao tau.”

7 f  Tota ngan gimi panua lolo matua ami, pat toa ne eine kemi ga kemi tau. Be ngan gid panua toa lolod matua ngan ei mao, Deo ele laulau iuot tautaunga ga bedane,

“Pat toa ne, gid panua tikakado luma tiuangga eine paeamao ta titado ga iduaea.
Be labone iman luma aea kisinga.”

8 g  Be Deo ele laulau aea posanga ede pade iuot tautaunga ga bedane,

“Pat toa ne ga ikado gid panua ga tikot aed ngan ta titap.”

Titap ngansa tinasi Deo ele posanga mao. Be Deo irau posanga motean ngan ad kadonga toa bedaoa.

9 h  Be gimi aman Deo ele panua toa isio gimi. Gimi ga amamado ei ibageai ta akado ele naurata mambe gid panua tenainga ad, ngan luanga gid panua ga tinam boloma pan. Ele ul ienono ngan gimi, ta gimi aot ele panua tututui rabu ngan gid alu padengada. Ei ibada gimi ta aman ei ele, ngansa iuangga gimi apaoasasa posanga ngan gid naurata kemikemi toa ei ikakado. Ei Deo toa ibaba gimi ta atnan lemi madonga dodom ta ala amado ngan ele taranga kemi ga kemi tau. 10 i  Mugaeai gimi panua sapaean. Be labone gimi panua ton Deo. Mugaeai abada Deo ele kadonga lolo isat aea mao. Be labone ei ilolo isat ngan gimi.

Gita manta taot mambeDeo ele paeaeanga

11 j  Leg panua kemikemi, lemi tuanga tautaunga nene mao. Gimi amamado ngan tano toa ne mambe panua patpatnga ami. Tota nakeo pagimi, manta aplese gid kimnga papaeamao tinida aea. Ngansa gid kadonga toa bedaoa iuangga ipaparau pagimi ta ipaeabu ngan lemi madonga. 12 k  Be rabu ngan gid panua toa timangamanga ngan Deo, manta anasnasi kadonga kemikemi. Ta oangga tiselele gimi mambe panua papaeamao, eine ga tigera lemi kadonga kemikemi ta tisoa Deo ieda ngan ado toaiua ei inama ngan luanga gimi.

13 l  Gimi manta amamado gadio ngan gid madidnga tanoeai ad imata ede ga ede, ngansa Maron ikim gimi akado toa bedane. Amamado gadio ngan lemi tibur aea maron kapei, ngansa gimi amamado ei ibageai. 14Gimi manta amamado gadio ngan gid gavana pade, ngansa maron kapei idol gid ngan panasnga panua papaeamao, ga ngan pakurunga ngan panua tikakado kadonga kemikemi. 15 m  Ngansa Deo ikim gimi anasi kadonga kemikemi ta irangrang ngan lemi kadonga toa ne ipakoko posanga sakirkir togid panua buobuonga ad ta mumun. 16Deo ipola gimi ta atnan lemi madonga paeamao. Be irangrang ngan agera lemi madonga kemi labone mambe edap eta ngan mudannga kadonga papaeamao mao. Manta amamado mambe Deo ele paeaeanga. 17 n  Alolon ngan panua toa ngada ne. Akimkim oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus. Amataud Deo. Alolon ngan lemi tibur aea maron kapei.

Manta tabada ieieingalalaede mambe Kristus

18 o  Gimi paeaeanga sapaean, manta abokoboko gadio ngan ami mamaron be alolon ngan gid kapei tau. Gid mamaron kemikemi toa lolod imarum ngan gimi, alolon ngan gid kekelegid mao, be alolon ngan gid mamaron papaeamao pade. 19Ngansa oangga adol Deo ele kimnga ga imugamuga ngan lolomi, be tipaieiei gimi sapaean ga amadid matua ngan, Deo itin igelgel ngan kadonga toa ne. 20 p  Ngansa oangga akado kadonga sat ta tipoda gimi, be amadid matua ngan, eine oalumi kemi ga iuot madongan? Be oangga anasi kadonga kemikemi ta tipaieiei gimi be amadid matua ngan, kadonga toa ne ikado ga Deo itin igelgel. 21 q  Ngansa Deo ibaba gimi ngan ipu tota nene. Kristus ibada ieieinga ngan luanga gimi, ta ngan kadonga toa ne, ipasolan gimi ngan edap kemi toa iuangga gimi pade anasnasi.

22 r  “Ei ikado kadonga sat eta mao.
Be posanga pakakanga eta iuot iaoai mao pade.”

23 s  Tidaba ei sat, be ei ikoli posanga eta paeamao ga ila pagid mao. Ei ibada ieieinga, be ipamir ad mao pade. Ei idol ei mulian ga idae Deo ibageai. Ei iuatai mambe Deo inasnasi edap tutui ngan pamadidnga panua toa ngada ne. 24 t  Kristus itutu ngan abei tabala, ta ngan ei itin, ibisi leda kadonga sasat. Ei ikado bedane ngansa iuangga gita taot mambe eaba imate, ta irangrang ngan tanasi kadonga sasat pade mao. Be iuangga tanasi kadonga tutui ngan leda madonga pau labone. Matami nanan. Ngan itin aea nasimou, gimi abada keminga. 25 u  Ngansa mugaeai gimi mambe sipsip ta asusu alele, be labone aluagimi mulian ga ala pan eaba toa imariala ngan gimi mambe sipsip, ta ei imamato kemi ngan tautaudimi.

Copyright information for `BCH