a3.1PA 20.28
b3.2-6Tt 1.6-9
c3.72Ko 8.21
d3.11Tt 2.3
e3.16Mk 16.19, Ins 1.14, Kol 1.23

1 Timothy 3

Panua timarialangan Deo ele panua,manta tinasi kadonga kemikemi

1 a  Posanga ga oaine tautaunga. Oangga sai ikim ibada naurata ngan imariala ngan Deo ele panua, eine ikim naurata kemi ede. 2 b  Tota eaba imariala ngan Deo ele panua, manta ele kadonga itutui tau, ta irangrang ngan eaba eta iselele ei mao. Irangrang ngan iuai kiai mao. Ei manta ipakala ei mulian ngan kadonga sasat ga inasi oatainga kemikemi, ta irangrang ngan panua tilolon ngan ei. Be manta imariala kemi ngan aea kaluae, ga iuot eaba kemi paoatainga aea pade. 3Irangrang ngan iman eaba ununnga aea mao, ga ikakado paraunga mao, be manta ilolo marum ngan gid panua. Irangrang ngan iaoa kaukau mao, ga ikim tau pat mao. 4Ei manta imugamuga kemi ngan iadaoa ga ele gergeu, ta tilongolongo ilinge ga tilolon ngan ei. 5Ngansa oangga sai irangrang ngan imugamuga kemi ngan iadaoa ga ele gergeu mao, ei ga imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus madongan? 6Irangrang ngan ipul ei ga ilolo matua ngan Iesus toa patautene mao, be ei manta ilolo matua mole tede, ga kus ta adol ei ngan kadonga naurata. Ngan kado ta iparim ngan ei mulian, ta Deo ipanas ei lalaede mambe ipanas eaba paeamao toa Satan. 7 c  Be manta iualu kemi rabu ngan gid panua toa lolod matua ngan Iesus maitne. Ngan kado ta iualu kemi mao, ta tiposa paeamao ngan ei, ta itap ngan eaba paeamao ele nasulung.

Deo ele panua naurata admanta tinasi kadonga kemikemi

8Be Deo ele panua naurata ad, gid manta tinasi kadonga tutui, lalaede mambe gid panua timariala ngan Deo ele panua, ta irangrang ngan panua tilolon ngan gid. Be irangrang ngan maed rua mao, ga tilasu ununnga mao, ga tikado aleburo ngan pat aea badanga mao pade. 9Manta tiuatai kemi mambe lolod kelede toman ngan Deo, be lolod matua ngan posanga tautaunga toa Deo ipasolan pagita. 10Be eao manta toba gid ngan led naurata bua. Ta oangga gera led idil eta paeamao mao, tota dol gid ga timan panua naurata ad.

11 d  Be gid taine pade manta tinasi kadonga tutui, ta panua tilolon ngan gid. Irangrang ngan tikado posanga papaeamao ngan panua padengada mao. Be tipakala gid mulian ngan kadonga sasat. Be ngan led naurata toa ngada oa, manta matad tutui.

12Be gid panua naurata ad toa oa, irangrang ngan tiuai kiai mao, be timugamuga kemi ngan adadaoad ga led gergeu. 13Ta oangga tikado kemi led naurata, eine ga tibada edaeda kemi. Be Deo ga ipamatua gid ta lolod matua tau ngan Iesus Kristus.

Posanga mumulnga toaDeo ipaola ga inam pagita,eine danga kapei tau

14Gau naeadi mambe teta pade gau ga nalat pago. Be naoangga kemi ngan nabode renrennga oaine ga ila pago bua. 15Ta oangga naot pago manmanae mao, eao ga gera posanga toaine ta oatai kemi ngan saoa kadonga gid iaoa kelede ton Kristus manta tinasnasi. Gita iaoa kelede ton Kristus, gita panua ton Deo toa imamado somisomi. Be iaoa kelede ton Kristus eine mambe kadanga matua ibisi posanga tautaunga ton Deo. 16 e  Posanga mumulnga toa Deo ipaola ga inam pagita ngan nasinga gid kadonga toa ei ikim, eine danga kapei tau. Ta gita toa ngada ne loloda matua ngan ga taposa ngan ga bedane:

Ei iuot eababa tautaunga.
Itautau Tutui ipasolan gita mambe ele idil eta paeamao mao.
Gid anggelo tigera ei.
Ele panua tipaola ele ato ga ila ngan alu busa tanoeai.
Gid panua tanoeai lolod matua ngan ei.
Deo isoa ei ta idae ga ila idudunga ngan ele taranga kapei.
Copyright information for `BCH