a10.11Ko 2.3
b10.21Ko 4.21
c10.4Ep 6.13-17
d10.82Ko 13.10
e10.13Ro 12.3
f10.17Jer 9.24, 1Ko 1.31
g10.181Ko 4.4

2 Corinthians 10

Paulus iaoa parau alangan ele naurata ato aea

1 a  Gau Paulus leg betanga matua ede pagimi. Panua edengada tisol gau ngan posanga ta tikeo ga, “Somisomi oangga Paulus imamado pagita, ei idol ei ga idio gadio, be oangga imamado aluai, ei ikakado posanga oanaoana ngan ele laulau.” Be gau naoangga nanasi Kristus ele kadonga. Ei isoa ieda mulian mao, be idol ei ga idio gadio. 2 b  Ta nabeta matua gimi ga bedane: Oangga nala pagimi, tinig ngan gimi akado ga leg ipu eta ngan plenga gimi mao. Oangga panua edengada tikeo ga gai anasnasi oatainga togid panua tanoeai ad, gau naeadi mambe narangrang ngan naple gid panua toa oa ngan posanga matua. 3Tautaunga gai amamado tanoeai, be gai akado paraunga mambe gid panua tanoeai ad tikakado ne mao. 4 c  Ngansa gai lemai danga sisid paraunga aea eine gid danga tanoeai aea mao. Be Deo kekelen iura ienono ngan lemai danga sisid paraunga aea toa ne, ta ikado ga gai arangrang ngan agoro gid ala matua paraunga aea togid amai miri itamatama. 5Gai aparau ngan gid posanga pakakanga ga parimnga ga oatainga isaoa iuangga ipakala gid panua ngan badanga oatainga ngan Deo. Gai apasolan mambe gid panua led parimnga ga pakakanga eine tutui mao, be tibuobuo. Ta gai adada gid kelede kelede ta tipul lolod ga tilongolongo Kristus ilinge. 6Ta gai asangasanga gimi. Oangga gimi busa akeo ga alongo kemi Kristus ilinge, eine gai ga apanas sapadua ngan gimi toa tikeo ga tangad balbal maitne.

7Gimi manta agera kemi saoa danga ienono matamiai. Oangga eaba eta iadi mambe ei Kristus ele eaba tautaunga, manta iuatai kemi mambe gai pade Kristus ele panua lalaede mambe ei. 8 d  Be Maron idol edamai kapei ngan naurata toa ne aea kadonga. Ta ikim gai apamatua lolomi, be itin ngan apaeabu ngan lolomi mao. Tota oangga gai apakuru ngan gai mulian kauteta ngan lemai naurata toa ne, eine ga maeamaea gai ngan kadonga toa bedane mao. 9Be tinig ngan gimi aoangga nabode laulau ngan pamataudnga gimi. Eine mao. 10Ngansa edengada ngan gimi tikeo ga, “Paulus ele laulau aea posanga oanaoana imata ede ga ede, be oangga imamado pagita, tagera mambe ei iura eta mao, ga ele posanga malamalan.” 11Sapadua tikeo toa bedaoa, manta matad nanan ga bedane: Saoa posanga oanaoana toa abode ga ila pagimi ngan ado toaiua amamado aluai ngan gimi, eine gai ga anasi lalaede toa bedaoa ngan ado toaiua amamado pagimi.

12Ngansa gid panua toa tikeo ga gai uramai eta mao, gid tipakuru ngan gid mulian pagid panua padengada ta tikeo ga tiasal gai. Be oangga tiasal gai tautaunga, gai ga amataud ngan keonga pagid panua mambe gai lalaede mambe gid pade. Be eine mao. Matad inasnasi pol ngan gid mulian ngan edap itutui mao, ta tibuobuo ta tikeo ga urad ga edad kapeipei. 13 e  Be gai arangrang ngan alasu pakurunga ngan gai mulian mao. Gai ga aposaposa ngan saoa naurata toa Deo ibada pagai. Be naurata toa ne iuasasa ga iparangrang gimi Korin pade. 14Gimi pade amamado gadudunga ngan naurata toa Deo ibada pagai. Tota oangga gai akado posanga matua pagimi, eine alaputian but ngan naurata toa Deo ibada pagai ne mao. Ngansa matamata gai amuga ngan badanga Kristus ele ato kemi ga ila pagimi. 15Ga pade, gai asesean gai sapaean ga adudunga ngan naurata togid panua padengada mao. Be gai akim tau ngan lemi kadonga lolo matua aea idae ga ila kapei, ta lemai naurata rabu ngan gimi aea annga ga iuot kapei ga kapei tau. 16Toa bedaoa ta irangrang ngan gai apaola ato kemi ngan gid tuanga padengada muriai ngan gimi toa tilongo Kristus aea posanga eta maitne. Be oangga gai ala ngan tibur eta toa panua padengada tipasala led naurata ngan ga kus, eine irangrang ngan apakuru ngan gai mulian ngan naurata toa oa mao. 17 f  Be eine lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane, “Oangga sai ikeo ga ikado kadonga parimnga, ei manta iparim ngan Maron kekelen.” 18 g  Ngansa eaba sai toa ipakuru ngan ei mulian, eine ibada edaeda kapei mao. Be eaba toa Maron ipakuru ngan ei, ei kekelen ieda iuot kapei tautaunga.

Copyright information for `BCH