a11.2Ep 5.26-27
b11.3OM 3.4, 13
c11.4Gal 1.8-9
d11.51Ko 15.10, 2Ko 12.11
e11.61Ko 2.1, 13
f11.71Ko 9.18
g11.8-92Ko 12.13, Plp 4.15-16
h11.21-22Plp 3.5
i11.23PA 16.23
j11.24Lo 25.3
k11.25PA 16.22, 14.19
l11.26PA 9.23, 14.5
m11.32-33PA 9.23-25

2 Corinthians 11

Gid panua tipakaka ngan timan panua ato ad, be Paulus ikeo gaei mambe gid mao

1Gau nakim gimi alongean gau ta nakado posanga buobuonga teta bua. Be atolatola ngan mao. 2 a  Ngansa Deo iparpar tau ngan gid panua timamado ei kekelen ibageai. Ta ngan kadonga lalaede bedane, gau pade naparpar ngan gimi manta matami tutui ngan Kristus. Gau kekelegau natal gimi ga ala pan Kristus, lalaede mambe eaba ital inat taine ede toa ilup toman ngan eaba eta maitne ga ila pan eaba toa tisio ngan oainga ei. 3 b  Gimi matami tutui ngan nasinga Kristus ta lolomi aea muk eta mao. Be matag nanan mambe mota ipakaka Eva mugaeai tau, ta namataud. Ngan kado ta Satan ikado ele aleburo ta idada gimi ga atnan lemi kadonga tutui ngan nasinga Kristus toa bedaoa. 4 c  Namataud ngansa naoatai mambe panua edengada tila pagimi ta tipaola posanga ede pade ngan Iesus toa gai apaola pagimi ngan ne mao. Be tipanasi gimi ngan Itautau Tutui ngan edap ede pade toa gai apanasi gimi ngan ne mao. Be ato kemi toa tibada pagimi, eine ede pade tau ngan ato kemi toa gai abada pagimi mugaeai. Be oangga gid panua toa oa tila pagimi, tinimi igelgel ngan longonga gid. 5 d  Be gau naeadi mambe lemi panua ato ad toa kemikemi na tiasal gau teta mao. 6 e  Tautaunga nananale tau ngan posanga aea paolanga mao, be leg oatainga ienono. Somisomi ngan edap imata ede ga ede, gai apasolan gimi ngan oatainga toa ne ta iuot masaeai tau.

7 f  Gimi aoatai, ngan ado toaiua napaola ato kemi ton Deo ga ila pagimi, nabada olnga eta ngan mao. Ngan kadonga toa bedane, nadol gau ga nadio gadio, ngansa naoangga nalolon ngan gimi. Be gimi agera leg kadonga toa bedane mambe kadonga sat na? 8 g  Gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga padengada tiplese gid mulian ta tilua gau ngan led pat, ta irangrang ngan nakado naurata ato aea pagimi. 9Be ngan ado toaiua namamado toman ngan gimi, oangga leg danga eta imata karanga mao, eine nakado kulupu eta ngan gimi mao. Be gid oaeoaemai tinam Masedonia ga tinam ta tipan saoa danga napapauis ngan. Nakado bedane ngansa tinig ngan nakado kulupu eta ngan gimi mao. Ta gau ga nanasnasi edap toa ne maitne. 10Posanga tautaunga ton Kristus ta ienono pagau, ta nakeo tautaunga ga bedane: Ngan tibur toa ngada ne gadudunga ngan tibur kapei Akaia, irangrang ngan eaba eta ipakoko leg pakurunga ngan gau mulian ne mao ga mao tau. Leg pakurunga eine ngan paolanga ato kemi ila pagimi, be gimi aol gau ngan mao. 11Ikamado ga nakado toa bedane? Eine ngansa lolog ikim gimi mao na? Mao tau! Deo iuatai mambe lolog ikim gimi kapei tau. 12Be nakado toa bedane ngansa panua edengada tiloilo edap ngan tiuot panua ato ad lalaede mambe gai ta tiparim ngan gid mulian. Ta gau naoangga napakoko led parimnga toa ne ta nabada olnga mao. 13Be gid panua toa bedaoa tipakaka ta tikeo ga timan panua ato ad. Tikeo ga timan panua naurata ad tautaunga, be mao. Tipakaka. Tipulpul maed alele, ta panua tiadi mambe gid panua ato ad tautaunga. Be mao. 14Irangrang ngan atogragimi ngan led kadonga toa bedane mao. Ngansa Satan pade ipulpul imata alele ta iuot mambe anggelo ede merengai aea. 15Tota oangga Satan ele paeaeanga tipul gid alele ta tiuot mambe panua naurata ad ngan kadonga tutui, irangrang ngan atogragimi ngan kadonga toa ne mao. Muriai ga tibada panasnga ede toa inasi tutui led kadonga papaeamao.

Paulus ibisi kadonga kulupulupuimata ede ga edengan ele naurata ato aea

16Nakeo pade pagimi, gau ga nakado posanga buobuonga teta bua. Be oangga alongo leg posanga buobuonga toa ne, tinig ngan gimi akeo ga namangamanga. Be oangga akeo ga namangamanga, goibe. Be nakim gimi alongo kemi leg posanga, lalaede mambe alongolongo gid panua mangamanga padengada. Toa bedaoa ta irangrang ngan napakuru ngan gau mulian kauteta. 17Leg pakurunga ngan gau mulian inasi Maron ele kimnga mao, be nakado posanga toa ne mambe eaba mangamanga. 18Panua busa tinasnasi kadonga togid panua tanoeai ad ta tipakuru ngan gid mulian, ta gau ga napakuru ngan gau toa bedaoa pade. 19Gau nagera mambe tinimi igelgel ngan longonga gid panua mangamanga toa oa, ngansa gimi akeo ga lemi oatainga kapei tau. 20Ngansa oangga panua tikado ga gimi aot led paeaeanga sapaean, eine alongean gid ta tikado. Be oangga panua tipamukuru lemi danga sisid, mao oangga tipakaka gimi ngan led aleburo, mao oangga tiparim ngan gid mulian, mao oangga tipoda matami, eine tinimi igelgel ngan gid ta tikakado! 21 h  Be gau maeamaea gau ngansa gai uramai eta ngan kadonga toa bedaoa mao.

Be oangga panua padengada timadid matua ta tipakuru ngan gid mulian, gau pade ga namadid matua ta napakuru ngan gau mulian. (Gau leg posanga toa ne mangamanga.)
22Tikeo mado ngan gid mulian? Tikeo ga gid panua Ibru ad? Be gau pade eaba Ibru ag. Tikeo ga gid panua Israel ad? Be gau pade eaba Israel ag. Tikeo ga gid eine Abraam itubtub? Be gau pade Abraam itub. 23 i  Tikeo ga gid eine Kristus ele panua naurata ad? Be gau pade Kristus ele eaba naurata aea, be naeasal gid ngan naurata toa ne aea kadonga. (Tautaunga, leg posanga toa ne mangamanga.) Nakakado naurata kapei tau ga naeasal gid. Be naeasal gid pade ngan edap imata ede ga ede ga bedane: nala ngan luma panasnga aea pabusa, ga gid panua tirau gau pabusa tau, ga pabusa nanaman mambe teta pade namate. 24 j  Be nabada muinga pagid Iuda bagedeai palima, ta ngan muinga toa kelede kelede oa timuimui gau irangrang ngan sangaul tol igegea lima ga pange. 25 k  Be nabada muinga pade ngan keri pagid Rom bagedeai ngan ado patol. Ado ede pade gid panua tiraurau gau ngan pat. Be ngan ado patol, oaga imadi ngan gau. Ta bong dodol ede ga ado ede napatpat tadiai. 26 l  Be somisomi nalalala ga nala ngan gid tuanga padengada aluai. Ngan leg lalalanga toa ne danga imata ede ga ede iuangga ipaeabu ngan gau. Gid eau timasesel ga tiuangga tipaeabu ngan gau, be gid panua lublubnga ad tiuangga tipaeabu ngan gau, be gid panua toa gaingada alu kelede tiuangga tipaeabu ngan gau, be gid alu padengada tiuangga tipaeabu ngan gau pade. Ngan gid tuanga kapeipei, ga tibur modamodanga, ga tadiai pade, kadonga iuotot ngan gau iuangga ipaeabu ngan gau. Be gid panua tipakaka ta tikeo ga gid iaoa kelede ton Kristus, gid pade tiuangga tipaeabu ngan gau. 27Be nakakado naurata oanaoana imata ede ga ede, ga bong edengada matag arar ga naeno mao, ga sambero ianean gau, ga marumian gau, ga pabusa ag annga imata karanga mao, ga del ipaeabu ngan gau, ga tinig aea pononga imata karanga mao. 28Be gadae ngan kadonga toa ngada ne ado ga ado, lolog ede ga ede ngan gid iaoa kelede ton Kristus, ngan kado ta titap ngan led kadonga lolo matua aea. 29Oangga oaeg ede inaman mambe iura mao, gau pade nanaman. Be oangga danga eta, mao eaba eta idada oaeg ede ta itap ngan kadonga sat, eine lolog bake ngan.

30Tinig ngan napakuru ngan gau mulian mao, be oangga leg edap eta pade mao, eine ga napakuru ngan gid kadonga toa ipasolan mambe urag mao. 31Deo ei ada Maron Iesus Kristus Itama. Manta tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila. Ei iuatai kemi mambe napakaka mao, be leg posanga eine tautaunga ga bedane: 32 m  Ngan tuanga Damaskus, maron kapei Aretas ele madidnga ede iuangga iluku gau, ta ikeo pagid ele panua paraunga ad ta timariala ngan tuanga toa oa aea ala. 33Be oaeoaeg edengada tidol gau ngan samare kapei ede ta tikon gau ga nasulug ngan ala toa oa aea baba kakauede, ta naeaoa ngan madidnga toa oa.

Copyright information for `BCH