a2.11Ko 4.21
b2.4PA 20.31
c2.11Lu 22.31
d2.12PA 14.27, 1Ko 16.9
e2.13PA 20.1
f2.16Lu 2.34, 2Ko 3.5-6

2 Corinthians 2

1 a  Be narau posanga ngan langa pagimi patautene mao, ngansa tinig ngan nakado ga lolomi isat pade mambe mugaeai mao. 2Oangga leg langa pagimi ikado ga lolomi isat, eine gau pade ga lolog isat. Be sapadua ga tirangrang ngan tikado ga lolog itarui mulian? Gimi kekelegimi toa mugaeai nakado ga lolomi isat. 3Be gau nabode laulau toa ede pade oa pagimi, ngansa naeadi mambe oangga nala pagimi, eine ga akado ga lolog isat. Ngansa gimi manta akado ga tinig igelgel, be mao. Kadonga edengada toa iuotot pagimi ikado ga lolog isat. Ta tinig ngan langa pagimi toman ngan lolog isat toa bedaoa mao. Be naoatai pade mambe oangga tinig igelgel ngan saoa danga, eine gimi toa ngada na pade ga tinimi igelgel. 4 b  Tautaunga ngan ado toaiua nabode laulau ila pagimi, lolog isat paeamao tau ga matag sul isulug ngan gimi. Nabode bedaoa ngan kadonga gimi ga lolomi isat mao, be nakim gimi aoatai mambe lolog ikim gimi kapei tau.

Gid Korinmanta tisamum kadonga satton eaba toa ikado kadonga sat

5Be eaba toa ikado kadonga paeamao, eine ikado gau ga lolog isat tau mao, be ikado gimi toa ngada na ga lolomi isat, be kapei tau mao. Nakeo ga kapei tau mao, ngansa tinig ngan nakado posanga oanaoana ngan danga toa ne mao. 6Be panasnga toa gimi busa adol ga idae ngan eaba toa na, eine ikaranga. 7Tota labone, kemi ngan gimi apalele lemi kadonga ngan eaba toa na, ta asamum ele kadonga sat ga apamatua ilolo. Ngan kado ta ilolo isat idae ga ila kapei tau. 8Tota naposa matua pagimi, manta apasolan ei mambe lolomi ikim ei maitne. 9Be nabode laulau toa ede pade oa pagimi ngansa nakim naoatai, gimi ga alongo lingeg ngan danga toa ngada ne, mao madongan. 10Oangga gimi asamum kadonga sat ton eaba sai, eine gau pade nasamum ele kadonga sat. Be saoa kadonga sat gau nasamum, eine nasamum Kristus imatai, ngansa naoangga nalua gimi. 11 c  Nakado bedane ngansa tinig ngan Satan ipakaka gita ta iasal gita mao. Ngansa gita taoatai ngan Satan ele kadonga na.

Paulus ikim igera Taitus

12 d  Be ngan ado toaiua nala ngan tuanga Troas ngan paolanga ato kemi ton Kristus, gau nagera mambe Maron isaoa edap ngan kadonga leg naurata toa eoa. 13 e  Be lolog kemi eta mao, ngansa nagera oaeg Taitus toa eoa mao. Tota naposa kemi pagid ga tidio, be nala ngan tibur kapei Masedonia ngan ilonga ei.

Deo ele posangaeine mambe nabene iuadipakaranga tibur toa ngada ne

14Be gai aposa kemi ga ila pan Deo ngansa ei mambe madidnga kapei iasal Satan ngan paraunga. Ta ei ibada gai ga alup toman ngan Kristus, ta adadal toman ngan ei ta adudunga tuangai mambe panua tiasal paraunga. Ngan kadonga toa ne, gai apaoasasa aea posanga mambe oadoad kemi ede ipakaranga tibur toa ngada ne. 15Ngansa Kristus iuot mambe nabene ngan soanga Deo ieda. Be gai aot mambe nabene toa ne iuad ila pagid panua iaoa rua. Panua iaoa ede, Deo iuangga ibada gid mulian, be panua iaoa ede pade tiuangga tiduaea ngan dinga imperno. 16 f  Ngan gid panua toa tiuangga tiduaea ngan dinga imperno, oadoad toa ne iman kilala ngan led matenga. Be ngan gid panua toa Deo ibada gid mulian, oadoad toa ne iman kilala ngan led madonga kemi. Be naurata toa ne kapei tau. Sai irangrang ngan aea kadonga? 17Ngansa gai apaola Deo ele posanga mambe panua padengada mao. Gid tiuangga naurata tikado ngan Deo ele posanga iman led pat aea. Be gai akado lemai posanga Deo imatai ngan Kristus iura, ngansa Deo isula gai, be lolomai aea danga eta mao.

Copyright information for `BCH