a4.22Ko 2.17, 1Te 2.5
b4.4Ep 2.2, Kol 1.15, Ibr 1.3
c4.6OM 1.3, Ais 9.2, 2Ko 3.18
d4.72Ko 5.1
e4.82Ko 1.8, 7.5
f4.101Ko 15.31
g4.11Ro 8.36
h4.13Sng 116.10
i4.141Ko 6.14
j4.16Ep 3.16
k4.17Ro 8.17-18
l4.18Kol 1.16

2 Corinthians 4

Gid panua ato ad mambe ulo pesa

1Deo ilolo isat ngan gai panua ato amai ta ibada naurata toa ne pagai. Tota irangrang ngan lolomai itolatola ngan naurata toa ne mao. 2 a  Be gai apul murimai ngan gid kadonga papaeamao toa gid panua tikado mumulnga. Kadonga toa bedaoa ikado ga maeamaea gita. Be gai alalala alele ngan kadonga posanga pakakanga mao. Be gai apalaurerean Deo ele posanga mao pade. Gai apaola posanga tautaunga ga iuot masaeai ta irangrang ngan panua toa ngada ne matad inasi lemai kadonga. Ta lolodeai tirangrang ngan tiuatai mambe gai akado naurata tutui Deo imatai. 3Be oangga panua edengada laborad ibada ato kemi toa gai apapaola ne mao, eine ngansa gid panua toa ne ga timate ga tiduaea. 4 b  Satan ei mambe deo pakakanga toa imadid ga imugamuga ngan tano toa ne. Ei ipasusu gid panua matad ta irangrang ngan lolod matua ngan ato kemi mao. Be ato kemi toa ne eine mambe taranga ipasolan Kristus ieda kapei. Kristus ei mambe Deo ianun tautaunga, be gid panua toa oa tirangrang ngan tigera mao. 5Be gai apaola posanga ngan gai mulian mao. Gai apaola posanga ngan Iesus Kristus, mambe ei kekelen Maron, be gai aman ele paeaeanga ngan luanga gimi. 6 c  Mugaeai tau Deo ikeo ga bedane, “Manta taranga iuot ngan tibur dodom.” Ta Deo toa kelede ne ele taranga itara lolomaiai, ta agera danga toa ngada ne ienono merengai. Ta gai agera Iesus Kristus imata ta aoatai kemi mambe Deo ele taranga kapei ienono ngan ei.

7 d  Be gai panua ato amai aot mambe ulo pesa toa irangrang ngan ienono mole mao. Be ato kemi eine mambe bula misi aea olnga kapei tau ienono ngan gid ulo pesa toa ne. Deo ikado bedane ngansa iuangga ipasolan mambe ato kemi toa iura kapei tau, eine danga togai mao, be ton Deo. 8 e  Ngan tibur toa ngada ne gai anaman kadonga kulupulupu, be gid kadonga kulupulupu toa ne iasal gai mao. Ado edengada gai lolomai ede ga ede ta aoatai ngan saoa danga aoangga akado mao, be lolomai ede ga ede tau mao. 9Gid panua tipaieiei gai, be Deo itnan gai ga adio kekelegai mao. Titapa gai ga asulug, be tipaeabu ngan gai mao. 10 f  Ieieinga toa Iesus imate ngan ne, gai pade abisi ta alalala alele toman ngan. Gai akado toa bedane ngansa aoangga apasolan mambe Deo iura kapei toa ipei Iesus mulian ngan, eine ipamatua tinimai pade. 11 g  Gai labone amamado ngan kadonga Iesus ele naurata, be ngan ipu toaine, gid panua tiuangga tirau gai ga amate. Gai tinimai iman matenga aea, be Iesus ilualua gai ta asapir ngan matenga. Ta kadonga toa ne ipasolan mambe ei idae mulian tautaunga. 12Tautaunga kadonga kulupulupu iuangga ipamate gai panua ato amai somisomi, be kadonga toa ne ilualua gimi ta arangrang ngan abada madonga kemi somisomi.

13 h  Be lemai kadonga lolo matua aea itap eta mao. Gai akado posanga lalaede mambe ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Lolog matua ngan Deo, ta nakado posanga toa bedaoa.” Ta gai lolomai matua ngan ei ta akado posanga toa bedaoa pade. 14 i  Ngansa gai aoatai mambe Deo toa ipei mulian Iesus ngan ele matenga, eine ga ipei mulian gai pade toman ngan ei. Ta ibada gai ga alup toman ngan gimi, ta gitaingada tamado toman ngan ei. 15Danga toa ngada ne iuotot ngan gai eine ga ilualua gimi. Toa bedaoa ta Deo ele kadonga lolo marum aea ga iuasasa ga ila pagid panua busa pade. Ta gid panua toa ngada oa ga tiposa kemi pan Deo ga tisoa ieda.

Muriai leda madonga kemi tauga iuot buburiai

16 j  Tota gai atolatola ngan naurata toa ne mao. Tautaunga patimai toa asoasoa ne iura ilalala ga isulug, be ado ga ado lolomai ga tautaudimai ibada pamatuanga ga iuot pau pade. 17 k  Ngansa kadonga kulupulupu ga ieieinga toa iuotot ngan gai labone, gai agera mambe danga kapei tau mao. Eine ga ienono mole mao. Be gid kadonga kulupulupu toa ne, labone ilualua gai ta abada madonga kemi ga kemi tau somisomi ga ilalala ga ila. Ta gai aoatai mambe madonga muriai aea ga iasal tau gid kadonga kulupulupu labone aea. 18 l  Tota gid danga tanoeai aea toa tageragera ngan matada, gai lolomai ila ngan mao. Be lolomai ila ngan gid danga buburiai aea toa tarangrang ngan tagera ngan matada mao. Ngansa gid danga tanoeai aea ienono mole mao. Be gid danga buburiai aea ienono somisomi ga ilalala ga ila.

Copyright information for `BCH